SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157320
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia


Približný počet výsledkov: 60 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
  • nahrada nájdené 82756 krát v 18780 dokumentoch
  • za nájdené 324846 krát v 30384 dokumentoch
  • bolest nájdené 817 krát v 266 dokumentoch
  • a nájdené 2737024 krát v 33476 dokumentoch
  • stazenie nájdené 1040 krát v 321 dokumentoch
  • spolocensky nájdené 4401 krát v 1582 dokumentoch
  • uplatnenie nájdené 25689 krát v 12473 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 86 dokumentov
Krajské súdy SR 266 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Podľa stanoviska č. 28/1970 jednotlivé zložky práva na náhradu škody, ktorými je vymedzený obsah náhrady škody, sa prejavujú ako samostatné čiastkové nároky; s touto ich samostatnosťou je nutné počítať aj pri rozhodovaní o trovách konania. Určenie výšky nároku na náhradu za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia je závislé od znaleckého posudku, kým nárok na náhradu za stratu na zárobku je spravidla objektívne určiteľný porovnaním doterajšieho zárobku pred úrazom a po ňom. Táto rozdielnosť v spôsobe zistenia výšky nároku má význam pri použití § 142 Občianskeho súdneho poriadku, lebo má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 41/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. januára 2019 predbežne prerokoval sťažnosť , , Česká republika, zastúpeného advokátkou Mgr. Alenou Mikudovou, advokátska kancelária, Orlická 16, Poprad, vo veci namietaného porušenia čl. 20 ods. 1 a 5 a čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k .
Právna veta: Aké sú dôsledky omeškania poisťovateľa s poskytnutím plnenia podľa § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z., či je možné na toto omeškanie aplikovať ustanovenie § 517 ods. 2 OZ v spojení s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. Ustanovenie § 11 zákona o povinnom zmluvnom poistení sa týka výlučne nesplnenia povinnosti poisťovateľa, ktorá mu bola uložená v súvislosti so šetrením poistnej udalosti na základe oznámenia poškodeného. Zákonodarca totiž v ustanovení § 11 ods. 8 zákona o povinnom zmluvnom poistení jasne a zreteľne formuluje podmienku, v zmysle ktorej je poisťovateľ povinný zaplatiť p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... počas súdneho konania čiastočne plnila. Sťažovateľ vychádzal z toho, že podaním zo 16. decembra 2009 si u žalovanej riadne uplatnil náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a podaním z 5. mája 2010 náhradu za náklady spojené s liečením. Po uplatnení nároku sťažovateľa za bolesť a za .
Právna veta: Odvolací súd ozrejmil, že nemajetkovou ujmou v zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka je taká ujma, ktorá sa premieta do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia v spoločnosti. Nepremieta sa teda bezprostredne do fyzickej integrity ani do majetkovej sféry fyzickej osoby. Preto treba dôsledne odlišovať nemajetkovú ujmu od majetkovej ujmy, vrátane ujmy na zdraví s majetkovými dôsledkami (§ 16 Občianskeho zákonníka) a inej nemajetkovej ujmy vzniknutej ako priamy dôsledok zásahu do telesnej integrity fyzickej osoby, za ktorú sa poskytuje náhrada podľa osobitných predpisov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonných zástupkýň) nárokom za škodu spôsobenú priamym zásahom do telesnej integrity maloletých sťažovateliek, v akom rozsahu by mala byť pokrytá náhradou za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia a v akom rozsahu by mala byť vyjadrením náhrady nemajetkovej ujmy zasahujúcej do psychickej sféry poškodených (§ 13 odsek 2 .
Právna veta: 1) Ústavný súd v závere dodáva, že súčasťou práva na spravodlivé konanie je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t. j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (m. m. IV. ÚS 115/03, III. ÚS 60/04). Túto požiadavku zvýrazňuje vo svojej judikatúre aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý v tejto súvislosti najmä uviedol: „Právo na spravodlivý proces zahŕňa aj právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Odôvodnenie rozhodnutia však ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2012 považoval ústavný súd za potrebné uviesť aj podstatnú časť prvostupňového rozhodnutia, z ktorého vyplýva, že „Predmetom konania je zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. V danom prípade k pracovnému úrazu došlo 24. 9. 2003, preto je potrebné nárok posudzovať podľa vyhl. č. 32/1965 .
Právna veta: Krajský súd otázku náhrady trov konania posúdil v zmysle § 142 ods. 2 OSP, tak podľa názoru ústavného súdu nerešpektoval a opomenul účel príslušnej právnej úpravy a v nadväznosti na to nesprávne aplikoval ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, a preto sa napadnuté uznesenie javí ako svojvoľné. Navyše, z napadnutého rozhodnutia krajského súdu vyplýva, že odvolací súd sa otázkou uplatnených trov konania sťažovateľa nezaoberal a neriešil ani súvisiacu otázku dobrovoľného uhradenia časti trov konania sťažovateľa jedným z účastníkov konania. Z odôvodnenia napadnutého uznesenia je zrejmé, že kraj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... „lex specialis“ k § 142 ods. 2 OSP, keďže súd vo veci samej rozhodoval o výške peňažného plnenia (mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia), ktoré záviselo od úvahy súdu.   Ak za uvedenej situácie krajský súd otázku náhrady trov konania posúdil v zmysle § 142 .
... 1997 proti Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Trnave (ďalej len „žalovaný“) žalobu o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Vedľajším účastníkom konania bola Slovenská poisťovňa, a. s., Bratislava (ďalej len „vedľajší účastník“). ... súde vo veci vedenej pod sp. zn. 28 C 91/97 je rozhodovanie o zvýšení náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia ako následkov spôsobených pracovným úrazom.    Rozhodovanie o náhrade škody na zdraví vo všeobecnosti môže byť .
... výške 400 000 Sk. Poukazujú na to, že odsúvaním reálnej súdnej ochrany, pretrvávajúcim stavom neistoty ohľadne priznania či nepriznania uplatňovanej náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia sú mimoriadne negatívne ovplyvnené životné a sociálne podmienky obidvoch navrhovateľov. Úrazom poškodení obidvaja navrhovatelia sa už v mladom veku nemohli .
... posudzovaného konania pred okresným súdom je sťažovateľova žaloba o náhradu škody v súvislosti s pracovným úrazom, konkrétne uplatnenie práva na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Ústavný súd z obsahu súdneho spisu, z vyjadrení sťažovateľa a okresného súdu ani z nimi predložených na vec sa vzťahujúcich .
... dohovoru nemohlo dôjsť.   Vo vzťahu k hypotetickému súdnemu konaniu - ktoré by mohlo byť sťažovateľkami iniciované za účelom uplatnenia nárokov na náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia – ústavný súd nezistil existenciu dostatočne blízkej príčinnej súvislosti medzi rozsudkom krajského súdu (ktorým nebolo sťažovateľkám umožnené vyhotovovať si fotokópie listín .
... vyplýva, že sťažovateľ je účastníkom súdneho konania na základe ním podanej žaloby, ktorou sa domáhal „... mimoriadneho zvýšenia náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 3 618 000,- Sk...“.   Podľa sťažovateľa „... sa po viac ako troch rokoch od podania ... ako žalobcu proti žalovaným I. E. G. a II. Slovenská poisťovňa, a. s., o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v sume 3 milióny 618 tisíc - Sk došla na tunajší súd dňa 20. 6. 2001. Ako zákonný .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.