Nájdené rozsudky pre výraz: podnet správneho orgánu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

182 dokumentov
527 dokumentov
1 dokument
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V tejto súvislosti poukazuje napr. na Komentár k Správnemu poriadku (§ 59, ASPI, stav k 11. 9. 2014, pozn.), podža ktorého "odvolací orgán bez ohľadu na závery prvostupňového orgánu najskôr opätovne preskúma, či odvolanie spĺňa všetky požadované náležitosti, najmä či nebolo podané oneskorene, či ho podala oprávnená osoba a či je prípustné. Ak by odvolací orgán zistil, že niektorá podmienka nie je splnená, odvolanie zamietne. V prípade oneskoreného alebo neprípustného odvolania je však povinný najskôr preskúmať, či neodôvodňuje uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov (obnovu konania aleb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 585/2014-14   Ústavný súd Slovenskej republikyna neverejnom zasadnutí 18. septembra 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Meszárosa, zo sudkyne źudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Coryn, s. r. o., Jesenná 8, Prešov, zastúpenej advokátom JUDr. Michalom Fecižakom, Jesenná 8, Prešov, vo veci namietaného porušenia jej základn
Právna veta: Zákonná norma, ktorou je Správny poriadok, ustanovuje a upravuje podmienky, za ktorých je možné tento inštitút v správnom konaní použiť. Správny poriadok umožňuje podať žiadosť o obnovu konania jednak účastníkovi správneho konania (koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti boli právoplatným rozhodnutím priamo dotknuté), ako aj správnemu orgánu, ktorého oprávňuje využiť tento inštitút z úradnej povinnosti ako určitú formu kontroly, resp. dozoru, ktorej účelom je odstránenie a náprava nezákonného stavu. V prípade, ak ide o obnovu konania na základe podnetu správneho orgánu, nejde o pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 56/2016-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. januára 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Sergeja Kohuta a Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Milošom Levrincom, J. Kozáčeka 13, Zvolen, ktorou namieta porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slove
Právna veta: Inštitút protestu prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok slúži predovšetkým na nápravu nezákonných rozhodnutí – na odstraňovanie nesúladu medzi ustanoveniami zákona a určitým rozhodnutím. Podaním protestu prokurátora vzniká právny vzťah medzi správnym orgánom a prokurátorom. Základným obsahom tohto vzťahu je právo prokurátora žiadať vybavenie protestu (zrušiť právoplatné rozhodnutie, alebo ho nahradiť novým, ktoré bude v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a povinnosť správneho orgánu rozhodnúť o proteste prokurátora). Treba zdôrazniť, že od podania pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 475/2013-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. augusta 2013 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti K. s. r. o., P., zastúpenej obchodnou spoločnosťou I. s. r. o., K., konajúcej prostredníctvom advokáta a konateľa JUDr. M. K., vo veci namietaného porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochra
Právna veta: Právomoc priznaná správnemu orgánu nemá povahu exkluzívneho právneho privilégia, ale zahŕňa jeho povinnosť uplatňovať ju v súlade s účelom, na ktorý mu bola zverená. Správna úvaha orgánu štátnej správy týkajúca sa splnenia zákonných podmienok na začatie konania alebo na úradný postup z vlastnej iniciatívy nemá charakter absolútnej (voľnej) úvahy, ale je ohraničená zákonom. Pri konaní alebo postupe, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje zásada oficiality (konanie začína z podnetu orgánu verejnej moci, ktorý je oprávnený a zároveň povinný preskúmať splnenie podmienok na začatie konania a nie je v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           III. ÚS 343/07-130    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Jána Auxta a Rudolfa Tkáčika prerokoval na verejnom zasadnutí 20. januára 2009 sťažnosť spoločnosti S., Luxemburg, zastúpenej advokátom JUDr. E. Z., B., vo veci namietaného porušenia jej základných práv zaručených v čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej
Právna veta: Žiadosť riadiaceho orgánu adresovaná prijímateľovi podľa § 27a ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti nie je teda zavŕšením procesu uplatňovania povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť poskytnutú na predmet zákazky. Z pohľadu subjektívnej právnej pozície prijímateľa je totiž pasivita po doručení uvedenej výzvy prejavom nesúhlasu s právnym záverom riadiaceho orgánu o porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania. Takto potom vzniká medzi riadiacim orgánom a prijímateľom spor, ktorého riešenie spadá do pôsobnosti Úradu pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 391/2020-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a zo sudcov Ladislava Duditša a Libora Duľu predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., Kremnička 53, Banská Bystrica, IČO 36 016 411, zastúpenej advokátskou kancelá
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu
Právna veta: Ústavný súd konštatoval (IV. ÚS 267/2018), že za splnenia všetkých zákonných predpokladov možno z právnej úpravy aj vo veciach patriacich do sféry správneho súdnictva vyvodiť povinnosť senátu najvyššieho súdu predložiť vec veľkému senátu. Prípadné nepostúpenie veci veľkému senátu je pritom podľa názoru ústavného súdu spôsobilé vyvolať neprípustný zásah do základného práva účastníka konania na zákonného sudcu a zároveň založiť vadu nesprávne obsadeného súdu. V prípade sťažovateľky však o takýto prípad nešlo. 33. Ústavný súd je toho názoru, že je nevyhnutné vždy posudzovať prípadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 408/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. novembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, Banská Bystrica, zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o., v mene ktorej koná JUDr. Tomášom Suchý, advokát, Horná 13, Banská Bystrica, pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 Ús
Právna veta: Povinnosť podrobiť sa povinnému očkovaniu je teda v zákone výslovne upravená. Vzhľadom na biomedicínske aspekty tohto preventívneho opatrenia, samotný rozsah povinného očkovania nie je vymedzený v zákone, ale stanovuje ho vykonávacia vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencií a kontrole prenosných ochorení. Žiadna zákonná úprava nemôže totiž podrobne vymedziť všetky právne vzťahy, na ktoré sa má v budúcnosti vzťahovať a ktoré sa ňou budú riadiť. Ani zákon č. 355/2007 Z. z., aj vzhľadom na rozsah jeho predmetu, nemôže ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 525/2014-15         Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť V. H. a R. H., zastúpených advokátom JUDr. Jakubom Mandelíkom, Advokátska kancelária, Štefánikova 8, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základných práv podža čl. 16 ods. 1, čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 a čl. 149 Ústavy Slovenskej republiky a podža čl. 8 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 D
Právna veta: Najvyšší súd podľa názoru ústavného súdu ústavne akceptovateľným spôsobom vyložil a aplikoval vo svojom rozsudku § 27 ods. 12 banského zákona, ktorý bol zavedený zákonom č. 558/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. (ďalej len „novela banského zákona“), účinným od 1. januára 2002 o povinnosti do 3 rokov od určenia dobývacieho priestoru alebo jeho prevodu začať výhradne ložisko dobývať alebo dobývanie neprerušiť na čas dlhší ako 3 roky a vo svojom rozhodnutí uzavrel ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky   IV. ÚS 85/2012-70   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júla 2013 v senáte zloženom z predsedu Jána Lubyho a zo sudcov Ľudmily Gajdošíkovej a Ladislava Orosza o sťažnosti obchodnej spoločnosti V., s. r. o., K., zastúpenej spoločnosťou b., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta Mgr. D. O., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 722/2017-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 20. decembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť Pozemkového spoločenstva poľnohospodárskych a lesných pozemkov urbárnikov obce , zastúpeného advokátkou JUDr. Katarínou Uhrinovou, Tehelná 189, Zvolen, vo veci namietaného
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 290/2014-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. apríla 2014 predbežne prerokoval sťažnosť V. H. a R. H., zastúpených Advokátskou kanceláriou JUDr. Jakub Mandelík, s. r. o., Štefánikova 8, Bratislava, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Jakub Mandelík, PhD., pre namietané porušenie čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na inú právnu ochranu podľa
MENU