SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1186882
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64710
USSR: 35922
NSČR: 124652
NSSČR: 67430
USČR: 80155
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425530
Krajské súdy (ČR): 43761
Posledná aktualizácia
09.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: pohľadávka banky


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: pohľadávka banky
  • pohladavka nájdené 29955 krát v 5256 dokumentoch
  • banka nájdené 3967 krát v 1132 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 27 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 1248 dokumentov


Právna veta: Reštrukturalizačné konanie je zložito štruktúrovaný právny proces, v ktorom je všeobecný súd zaťažený povinnosťou zistiť a odhaliť, čo sa skrýva pod obsahom pojmu spoločný záujem veriteľov, ktorý pri kolektívnom (spravidla postupnom, resp. neúplnom) uspokojení veriteľov prima facie nekorešponduje s individuálnymi záujmami jednotlivých veriteľov. Zmyslom a účelom reštrukturalizácie je zabránenie individuálnemu uplatňovaniu či výkonu práv jednotlivých veriteľov v prospech ich kolektívneho uspokojenia. Maximalizácia uspokojenia pohľadávok všetkých veriteľov pri spravodlivom usporiadaní vzťahov vš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v tomto smere však v napadnutom uznesení krajského súdu absentuje.   43. V súdenom prípade sťažovateľov prijatý plán predpokladal 100 % uspokojenie pohľadávok banky v lehote v ňom určenej. Ako vyplýva zo zápisnice zo zasadnutia schvaľovacej schôdze z 24. novembra 2010 a z uznesení .
Právna veta: Z právnej úpravy reštrukturalizácie nemožno jednoznačne vyvodiť, že by zákonodarca priznával v danej fáze konania veriteľom dlžníka subjektívne právo na prípravu a schválenie reštrukturalizačného plánu. Konkurzný zákon priznáva veriteľom výslovne len subjektívne práva na ochranu pred reštrukturalizačným plánom a v procese jeho tvorby a schvaľovania, ktoré môže veriteľ prípadne uplatňovať aj v konaní o potvrdení plánu súdom, a to napríklad vo forme podnetu na zamietnutie plánu. Úprava konkurzného konania je výrazom snahy zákonodarcu zabezpečiť rovnosť vlastníckeho práva k pohľadávkam všetkých ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uspokojenia všetkých (aj minoritných) veriteľov v likvidačnom konkurze... V súdenom prípade sťažovateľov prijatý plán predpokladal 100 % uspokojenie pohľadávok banky v lehote v ňom určenej. ... za prijatie plánu hlasovali všetky skupiny veriteľov. Jedine banka prezentovala... stanovisko, že ... odberateľmi (poddlžníkmi) v min. výške 1 milión €, pohľadávky z bankových účtov, a to na zabezpečenie všetkých pohľadávok banky z úverovej zmluvy z 26. marca 2007 v znení dodatkov až do výšky istiny 3,2 milióna €, záložné .
Právna veta: 1) Ústavný súd už totiž judikoval, že rozhodcovské konanie nadobúda verejnoprávny rozmer až momentom meritórneho rozhodnutia rozhodcovského súdu – rozsudku, keď právny poriadok Slovenskej republiky rozhodcovskému rozsudku pripisuje vlastnosť vykonateľnosti a zároveň je aj exekučným titulom. Do tohto okamihu je toto konanie vo sfére rozhodcovského súdu a má charakter súkromnoprávneho vzťahu (III. ÚS 335/2010). Viaceré aspekty rozhodcovského konania sú upravené priamo v zákone o rozhodcovskom konaní, z ktorého súčasne vyplýva jeho konsenzuálny základ. Podľa § 26 ods. 2 zákona o rozhodcovskom kon ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy o splátkovom úvere skutočne vyplýva, že jeho poskytnutie bolo podmienené presne špecifikovanými spôsobmi zabezpečenia (ručenie, dohoda o prednostnom uspokojení pohľadávok banky pred záväzkami sťažovateľa v 1. rade voči spoločníkom, predloženie notárskej zápisnice s predpísaným obsahom banke). Sťažovatelia ani v rozhodcovskom konaní .
... sporné. Konkurz na majetok sťažovateľa bol vyhlásený aj napriek tomu, že do dňa vyhlásenia konkurzu nebolo v konaniach o žalovaných pohľadávkach banky vytýčené ani jedno pojednávanie. Ide o konania sp. zn. 13 Cb 1509/96, sp. zn. 7 Cb 1506/96, sp .
... záložnej zmluvy ani zo žiadneho ustanovenia zákona o záložnom práve. Podľa bodu 8. predmetnej záložnej zmluvy, v prípade, ak nebude pohľadávka banky z úverovej zmluvy plne alebo z časti uspokojená, môže sa banka uspokojiť podľa § 151f Občianskeho zákonníka alebo podľa § .
... splácanie úveru, a preto je podmienkou úveru podriadenie ostatných záväzkov projektovej spoločnosti (v danom prípade sťažovateľky) úverovej pohľadávke banky. To znamená, že vyplácanie časti výnosov pre equity investorov, ale aj iné platby nad rámec bežných prevádzkových ... a. s., čo znamená, že pri každom predaji nehnuteľností z portfólia sa z dosiahnutého výnosu vždy prednostne uspokojí úverová pohľadávka banky, resp. jej časť, a až následne je možné uspokojiť pohľadávku žalovanej v 2. rade, resp. jej časť .
... ovplyvniť rozhodnutie vedenia B., a. s. v otázke úverového financovania klienta ako aj telefonického ovplyvňovania vo veci upustenia od vymáhania pohľadávky banky voči bývalému členovi predstavenstva tejto banky. (...) ÚBD po vykonaní dokazovania dospel v rámci zákonom povolenej voľnej úvahy v zmysle ustanovenia .
... o hypotekárnom úvere, ktorý banka poskytla žalobkyni a jej manželovi, ktorí sa ho zaviazali splatiť spoločne a nerozdielne. Na zabezpečenie pohľadávok banky z uvedenej zmluvy bola súčasne uzavretá zmluva o zriadení záložného práva na bližšie označené nehnuteľnosti v k. ú. L. (okres .
... podľa Občianskeho zákonníka, na základe ktorej banka požičala p. M. sumu vo výške 50.602.000,- Kčs. Na zabezpečenie tejto pohľadávky banky v ten istý, t. j. dňa 02. 12. 1991 uzatvoril s bankou aj Záložnú zmluvu č. 2/91 zo dňa .
... účel aplikovaných ustanovení Civilného sporového poriadku, resp. Občianskeho zákonníka a zákona o bankách vo vzťahu k posudzovaniu otázky postúpenia pohľadávky banky inej osobe v zmysle podmienok vymedzených § 92 ods. 8 tohto zákona. 30. Z uvedeného vyplýva, že medzi ... právne posúdil otázku, či je pre splnenie podmienok podľa § 92 ods. 8 zákona o bankách pre postúpenie pohľadávky banky bez súhlasu klienta, ktorý je v omeškaní so splácaním jeho splatného peňažného záväzku po dobu dlhšiu ako 90 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.