Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť svedčiť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
26 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1. Ústava Slovenskej republiky vymedzuje proporcie a hranice deľby moci medzi jednotlivými štátnymi orgánmi. Ak Národná rada Slovenskej republiky chce upraviť určité spoločenské vzťahy ako vzťahy právne, môže tak urobiť len v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s ústavou. Národná rada rozšírením svojej pôsobnosti nad rámec ústavy nemôže obmedziť pôsobnosť iných štátnych orgánov alebo prevziať ich kompetencie spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípom právneho štátu. 2. Národná rada Slovenskej republiky si môže na zabezpečenie činnosti orgánov oprávnených zastupovať ju navonok, zriaďo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL.ÚS 29/95 Č.8/95 Č. 8 1. Ústava Slovenskej republiky vymedzuje proporcie a hranice deľby moci medzi jednotlivými štátnymi orgánmi. Ak Národná rada Slovenskej republiky chce upraviť určité spoločenské vzťahy ako vzťahy právne, môže tak urobiť len v rozsahu a spôsobom, ktorý je v súlade s ústavou. Národná rada rozšírením svojej pôsobnosti nad rámec ústavy nemôže obmedziť pôsobnosť iných štátnych orgánov alebo prevziať ich kompetencie spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípom právne
Kľúčové slová: Čl. 46 ods. 1 Ústavy SRodstránenie vádzaujatosť sudcu
Zbierka ÚS 67/1998
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky sa právo zaručené čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky zabezpečuje prostredníctvom povinností Ústavného súdu Slovenskej republiky prejednať návrh na odmietnutie niektorého zo sudcov pre jeho zaujatosť. Ak sudca spravodajca poučí predkladateľa podania o vadách jeho podania a požiada ho o odstránenie vád v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom, také správanie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno hodnotiť ako prejav zaujatosti sudcu.

Úryvok z textu:
II. ÚS 60/98 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 1998 predbežne prerokoval podnet , bytom , na začatie konania pre porušenie čl. 13 ods. 1, čl. 17 ods. 1, čl. 47 ods. 2 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a takto r o z h o d o l : Podnet o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) dostal 24. septembra 1998 podnet , bytom , na začatie konania pred ús
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 17 ods. 3 cit. zákona zápisnica o podaní vysvetlenia musí byť s osobou spísaná ihneď po jej predvedení. Podľa § 17 ods. 7 cit. zákona policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď prepustiť, čo vyznačí v úradnom zázname o predvedení. Z priestupkového spisu vyplýva, že navrhovateľka bola na obvodné oddelenie predvedená o 13.40 h a umiestnená do uzamknutej miestnosti pre predvedených. Zo zápisnice o podaní vysvetlenia vyplýva, že spísanie zápisnice bol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       III. ÚS 204/02-47    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. januára 2004 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Eduarda Báránya prerokoval sťažnosť J. R., bytom B., zastúpenej advokátkou Mgr. Z. D., B., (pôvodne zastúpenej advokátom JUDr. J. H. B. B.), ktorou namietala porušenie svojich práv podľa čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 2 a čl
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Podľa čl. 41 ods. 4 ústavy: “Starostlivosť o deti a ich výchovu je právom rodičov, deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.” Aj keď navrhovateľ presne neoznačil základné právo, ochrany ktorého sa domáha, z obsahu podnetu je zrejmé, že ide o základné právo upravené v ústave v čl. 41 ods. 4 prvej vete pred bodkočiarkou, teda o základné právo rodičov na starostlivosť o deti a ich výchovu. Tomuto právu spolu s ďalšími základnými právami upravenými v čl. 41 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 63/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2000 predbežne prerokoval podnet S. H., bytom K., K. nad K., zastúpeného JUDr. M. S., vo veci porušenia jeho základných práv podľa čl. 41 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 27 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa, čl. 32 Listiny základných práv a slobôd a čl. 23 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach uznese
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 37/2020-24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. januára 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Mojmíra Mamojku a zo sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného usadeným euroadvokátom XXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 167/2022-15 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miloša Maďara (sudca spravodajca), zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rastislava Kaššáka v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Schmidlom, Záhorácka 1898/11/A, Malacky, proti uzneseniu Kra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 71/2023-31 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Miroslava Duriša a zo sudcov Ladislava Duditša (sudca spravodajca) a Libora Duľu v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 135/2020-50 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. augusta 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Martina Vernarského a sudcov Ivana Fiačana a Petra Straku (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 100/2014-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. februára 2014 predbežne prerokoval sťažnosť O. M., zastúpeného advokátom JUDr. Stanislavom Rešutíkom, Advokátska kancelária, Námestie M. R. Štefánika 11, Brezno, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodliv
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 175/2020-46 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. apríla 2020 v senáte zloženom z predsedu senátu Ľuboša Szigetiho, zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Petra Molnára (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpen
MENU