Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosti policajta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

213 dokumentov
199 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré ukladá povinnosť nemajúcu oporu v zákone subjektom, ktoré nie sú administratívne podriadené obci, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 písm. a) a s čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ani s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                        III. ÚS 2/01-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. októbra 2001 v senáte zloženom z predsedu J. B. a členov E. B. a Ľ. D. o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/99, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorov
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 198/02-12      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. decembra 2002 predbežne prerokoval sťažnosť M. U., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. H., Advokátska kancelária, B. B., vo veci porušenia základného práva na slobodnú voľbu povolania podľa čl. 35 ods. 1 a základného práva na ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní podľa čl. 36 pí
Právna veta: Keďže zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich nevyžaduje súhlas predsedu senátu (samosudcu) na vyhotovenie zvukového záznamu... a nerobí tak ani iný právny predpis, ústavný súd vychádza z názoru, že v právomoci predsedu senátu (samosudcu) je iba to, aby v zmysle ustanovenia § 117 ods. 1 OSP urobil „vhodné opatrenia“. Na základe uvedených skutočností ústavný súd zistil, že príslušník zboru svojím postupom, ktorý viedol k odňatiu diktafónu sťažovateľovi (účastníkovi súdneho konania) pri vstupe do objektu súdu, prekročil zákonom ustanovené právomoci tým, že mu odňal vec, ktorá nema ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 26/02-37    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 10. júna 2003 v senáte zloženom z predsedu Jána Klučku, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Alexandra Bröstla o sťažnosti O. B., bytom K., zastúpeného advokátkou JUDr. I. R., K., vo veci porušenia jeho základného práva na informácie a základného práva na slobodné vyhľadávanie a rozširovanie informá
Právna veta: V zmysle svojej judikatúry považuje ústavný súd za protiústavné aj arbitrárne tie rozhodnutia, ktorých odôvodnenie je úplne odchylné od veci samej (napríklad v dôsledku chyby v uvažovaní) alebo aj extrémne nelogické so zreteľom na preukázané skutkové a právne skutočnosti (IV. ÚS 150/03).Z napadnutého druhostupňového rozhodnutia vyplýva, že dôvody v ňom uvedené sú zrozumiteľné a dostatočne logické, vychádzajúce zo skutkových okolností prípadu a relevantných procesných noriem. Rozhodnutie najvyššieho súdu nevykazuje znaky svojvôle a je dostatočne odôvodnené na základe jeho vlastných myšlienkovýc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         II. ÚS 193/06-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. júna 2006 predbežne prerokoval sťažnosť RSDr. K. T., bytom B., a PhDr. P. P., bytom B., zastúpených advokátom JUDr. R. H., B., vo veci namietaného porušenia ich základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 263/06-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2006 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. M. K., R., zastúpeného advokátom JUDr. E. Š., Advokátska kancelária, B., pre namietané porušenie jeho základných práv podľa čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1 a 2, čl. 21 ods. 2, čl. 22 ods. 2, čl. 36 písm. b), čl. 48 ods. 2 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky personálnym rozkazom ministra
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 33/07-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. marca 2007 predbežne prerokoval sťažnosť Bc. J. M., P., zastúpeného advokátom JUDr. T. B., P., vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 17 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky personálnym rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky č. 84 z 2. marca 2005 a takto   rozhodol:   Sťažnosť Bc. J. M. odmieta ako oneskorene p
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         III. ÚS 177/07-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. júna 2007 predbežne prerokoval sťažnosť J. S., K., zastúpeného advokátom JUDr. J. K., K., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 19 ods. 1, 2 a podľa čl. 50 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky personálnym rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky č. 129 z 12. mája 2006 a porušenia jeho základného práva
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                             I. ÚS 132/07-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2007 predbežne prerokoval sťažnosť Dr. V. M., Mgr. M. M. a JUDr. D. M., B., Dr. V. M. a Mgr. M. M. zastúpení JUDr. D. M., vo veci namietaného porušenia ich základných práv zaručených čl. 12 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 21 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl.
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 223/09-17   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. júna 2009 predbežne prerokoval sťažnosť L. B., R., zastúpeného advokátom JUDr. P. P., P., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej re
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 101/2010-7   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. marca 2010 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. R. K., B., zastúpeného advokátkou JUDr. V. D., B., vo veci namietaného porušenia základných práv zaručených v čl. 19 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného riaditeľstva Policajného zboru Bratislava I a jeho pokynom č. p.: ORP-15/I-JP-2010 z 20. januára 2010 a takto   roz
MENU