Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14554

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

121 dokumentov
1807 dokumentov
91 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ústavný súd nemá právomoc zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov ani podľa analógie § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Do tejto právomoci nepatrí ani odklad vykonateľnosti rozhodnutí všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 1/95 z 10. januára 1995)Analogický postup zrušovania súdnych rozhodnutí podľa ustanovenia § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. (požadovaný navrhovateľkou) nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 1/95 Č. 34/95 Č. 34 Ústavný súd nemá právomoc zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov ani podľa analógie § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Do tejto právomoci nepatrí ani odklad vykonateľnosti rozhodnutí všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 1/95 z 10. januára 1995) Ústavný súd odmietol podnet fyzickej os
Kľúčové slová: právomoc ústavného súdupreskúmanie zákonnosti orgánov činných v trestnom konaní
Zbierka ÚS 32/1995
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nepreskúmava zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní. Rozhodnutia týchto orgánov nie sú rozhodnutiami podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky a nemožno sa proti nim brániť ústavnou sťažnosťou. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS 126/95 z 10. októbra 1995)

Úryvok z textu:
II.ÚS 126/95 Č. 32/95 Č. 32 Ústavný súd Slovenskej republiky nepreskúmava zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní. Rozhodnutia týchto orgánov nie sú rozhodnutiami podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky a nemožno sa proti nim brániť ústavnou sťažnosťou. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. II.ÚS 126/95 z 10. októbra 1995) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol ústavnú sťažnosť fyzickej osoby ako zjavne neopodstatnenú. Zodôvodnenia: Ústavnému súdu S
Právna veta: Od 1. januára 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 501/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, ktorý zaviedol do správneho súdnictva upraveného v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku aj preskúmavanie postupov orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Pri preskúmavaní zákonnosti postupu správneho orgánu je predpokladom postupu podľa príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku uplynutie 30 dní určených na podanie informácie krajskému úradu o vykonaných opatreniach. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 61/02-11    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., Bratislava, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. vl. č. 2749/B, zastúpeného na základe plnomocenstva advokátom JUDr. J. R.,CSc., so sídlom B., č. zápisu v zozname advokátov 6/96-dr.Dc/S/, podanú podľa čl. 127 Ústavy
Právna veta: Ústavný súd nie je oprávnený a povinný poskytovať ochranu ústavnosti vo veciach, v ktorých sa sťažovateľ mohol domôcť ochrany v konaní pred všeobecným súdom vlastnými dovolenými a Občianskym súdnym poriadkom ustanovenými procesnými úkonmi, najmä využitím riadnych opravných prostriedkov (podobne napr. I. ÚS 85/97, II. ÚS 35/ 02, II. ÚS 78/02). Ak existuje taký všeobecný súd, ktorý v súlade so všeobecnou právomocou podľa čl. 142 ods. 1 ústavy má aj zákonom vymedzenú právomoc konať o ochrane konkrétneho základného práva alebo slobody, ústavný súd nie je zásadne oprávnený prijať sťažnosť na ďalšie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 130/02           Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. augusta 2002 predbežne prerokoval sťažnosť O. K., bytom P., zastúpeného advokátom JUDr. J. M., K., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu upraveného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného práva na verejné prerokovanie jeho veci v jeho prítomnosti a vyjadrenie sa ku vše
Kľúčové slová: zjavne neopodstatnená sťažnosť právomoc ústavného súdupreskúmanie rozhodnutia
Zbierka ÚS 123/2004
Právna veta: Ústavnou kompetenciou ústavného súdu je v prípadoch napadnutia rozhodnutí (opatrení alebo iných zásahov) všeobecných súdov kontrola zlučiteľnosti účinkov interpretácie a aplikácie právnych noriem a postupu, ktorý im predchádzal, s ústavou, prípadne s medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a základných slobodách. Preskúmanie rozhodnutia všeobecného súdu v konaní pred ústavným súdom má opodstatnenie len v prípade, ak v konaní, ktoré mu predchádzalo, alebo rozhodnutím (opatrením alebo iným zásahom) došlo k porušeniu základného práva alebo základnej slobody. Skutkový stav a právne závery všeob ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 252/04   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. augusta 2004 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. M., bytom K., zastúpenej advokátom JUDr. M. K., K., ktorými namietla porušenie jej základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesen
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže konať a rozhodovať tak, žeby to znamenalo zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štáu.

Úryvok z textu:
I. ÚS 10/93 Č. 3/93 Č. 3 Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže konať a rozhodovať tak, žeby to znamenalo zasahovanie do vnútorných záležitostí iného štátu. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ÚS 10/93 z 6. 4. 1993) Ústavný súd Slovenskej republiky odmietol podnet fyzickej osoby, občana Slovenskej republiky, ktorým sa domáhal vyriešenia rehabilitačného sporu v Moldavskej republike. Z odôvodnenia: Občan Slovenskej republiky požiadal Ústavný súd Slovenskej republ
Kľúčové slová: žiadosť o mimosúdne uspokojenie nárokufinančná náhradaprávomoc ústavného súdu
Zbierka ÚS 30/1995
Právna veta: Zamietavé stanovisko ústredného orgánu štátnej správy k žiadosti o mimosúdne uspokojenie nároku plynúceho zo zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nie je právoplatným rozhodnutím podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Preto nie je daná právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodovať o takom stanovisku na základe ústavnej sťažnosti. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 82/95 z 19. septembra 1995)Na základe uvedeného ústavný súd konštatoval, že stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 72/150/1995 z 20. marca 1995, ktorým ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 82/95 Č.30/95 Č. 30 Zamietavé stanovisko ústredného orgánu štátnej správy k žiadosti o mimosúdne uspokojenie nároku plynúceho zo zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách nie je právoplatným rozhodnutím podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky. Preto nie je daná právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodovať o takom stanovisku na základe ústavnej sťažnosti. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 82/95 z 19. septembra 1995) Ústavný súd
Právna veta: Ústavný súd je podľa čl. 127 ods. 1 ústavy oprávnený konať o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Ústavný súd nemá právomoc na konanie o vrátení spôsobilosti na právne úkony. Takýmto súdom je súd všeobecný, a preto ústavný súd podľa § 25 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                               III. ÚS 47/02   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. apríla 2002 predbežne prerokoval sťažnosť J. P., bytom V., vo veci porušenia čl. 14 a čl. 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Okresného súdu vo Vranove nad Topľou č. k. 2 Nc 658/94-151 z 29. mája 2000 a takto   r o z h o d o l :   Sťažnosť J. P. o d m i e t a pre nedostatok právomoci Ústavného súdu
Kľúčové slová: právomoc ústavného súdusprávne súdnictvozákonnosť rozhodnutia správnych orgánov
Zbierka ÚS 46/2002
Právna veta: Z vyššie citovaného čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že príslušnosť (právomoc) ústavného súdu rozhodovať o porušení základných práv alebo slobôd je daná iba subsidiárne v prípade, ak o tom nerozhoduje iný súd. Zákonom č. 501/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“) s účinnosťou od 1. januára 2002 došlo k novelizácii § 244 OSP v tom zmysle, že v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupu orgánov verejnej správy, pričom postupom správneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky              III. ÚS 72/02   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. mája 2002 predbežne prerokoval sťažnosť P. K., bytom B., zastúpeného JUDr. L. A., B., ktorou namietal porušenie svojich práv podľa čl. 1 ods. l, čl. 2 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní Katastrálneho úradu Bratislava, Správy katastra Bratislava II, a takto   r o z h o d o l :   Sťažnosť
Kľúčové slová: právomoc ústavného súducenové konanieprimárna právomoc všeobecných súdov
Zbierka ÚS 57/2004
Právna veta: Právomoc správneho súdnictva založenú čl. 46 ods. 2 ústavy nemôže podľa názoru ústavného súdu vylúčiť zákonné ustanovenie § 14 ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a preto neobstojí argument sťažovateľky, podľa ktorého je ústavný súd jediným orgánom súdnej ochrany, ktorý môže rozhodovať o namietanom porušení označených základných práv. Je pravda, že podľa ustanovenia § 14 ods. 5 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 81/04   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. marca 2004 predbežne prerokoval sťažnosť Paroplynový cyklus, a. s., B., zastúpenej advokátom JUDr. I. B., B., vo veci porušenia jej základných práv podľa čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 152 ods. 4 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 2 ods. 2 a 3 a čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6
MENU