SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352467
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právomoc slovenských súdov


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právomoc slovenských súdov
  • pravomoc nájdené 127527 krát v 29411 dokumentoch
  • slovensky nájdené 564998 krát v 37246 dokumentoch
  • sud nájdené 2191490 krát v 37247 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 113 dokumentov
Krajské súdy SR 724 dokumentov
Odborné články 8 dokumentov


Právna veta: Za protiústavné, resp. ústavne neakceptovateľné možno označiť aj rozhodnutie všeobecného súdu, následkom ktorého sa sťažovateľ nachádza v situácii, v ktorej v dôsledku dvoch navzájom si kolidujúcich rozhodnutí všeobecných súdov je vážne narušená jeho právna istota súvisiaca s existenciou súdu, ktorý by bol oprávnený rozhodnúť vo veci rodičovských práv a povinností k maloletému, resp. vo veci ním podaného návrhu. Otec podal návrh na zmenu rozhodnutia o osobnej starostlivosti o maloletého na Okresný súd Pezinok (rozvádzal manželstvo). Tento súd to postúpil z dôvodu miestnej nepríslušnosti Okres ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... maloletého do Českej republiky ako na základné predpoklady na určenie právomoci slovenských súdov, dovolanie sťažovateľa odmietol.   Sťažovateľ na podporu svojich tvrdení o danosti právomoci slovenských súdov v predmetnej veci uviedol, že odporkyňa sa s maloletým ... keď v dostatočnom rozsahu zodpovedalo, prečo odvolací súd potvrdil uznesenie o zastavení konania pre nedostatok právomoci slovenských súdov na konanie vo veci. Rozhodnutie odvolacieho súdu nemožno považovať za svojvoľné, zjavne neodôvodnené, resp. .
Právna veta: 1) Už vo veci sp. zn. III. ÚS 169/2013 naznačil ústavný súd limitovaný charakter účastníctva v konaní o vylúčení sudcov oproti konaniu vo veci samej, keď vychádzal zo záveru, že konanie o námietke zaujatosti nepredstavuje typické sporové konanie. Dokazuje to právna úprava obsiahnutá v § 14 – § 17 OSP. Predovšetkým z nej vyplýva, že konanie o námietke zaujatosti je jednoinštančné, námietka zaujatosti podaná jednou zo strán sporovej veci sa nepredkladá na zaujatie stanoviska či vyjadrenie druhej sporovej strane, o námietke zaujatosti rozhoduje nadriadený súd, teda nie inštančne vyšší súd, čo sve ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súkromnej povahy (rozsudok ESĽP zo 16. júla 1971 o sťažnosti č. 2614/65 vo veci Ringeisen c. Rakúsko, § 94), právomoc slovenských súdov v občianskom súdnom konaní sa podľa § 7 ods. 1 OSP nevzťahuje iba na prejednávanie a rozhodovanie sporov, ale aj .
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu je aj vnútorný súlad každého rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktorým sa autoritatívne ukladajú povinnosti alebo priznávajú práva. Nie je ústavne akceptovateľným rozhodnutie všeobecného súdu, v ktorom výrok nemá potrebnú oporu v odôvodnení. Také rozhodnutie je pre jeho adresáta nezrozumiteľné a nemôže mu dať potrebné odpovede na všetky základné otázky súvisiace s poskytovanou súdnou ochranou. Individuálny právno-aplikačný akt musí jeho adresátom dávať všetky odpovede na základné otázky súvisiace s poskytovaním súdnej alebo inej právnej ochrany, ktoré ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písm. a) OSP] na založenie „dovolacej“ právomoci. Výrok napadnutého uznesenia najvyššieho súdu je tak založený na dohadoch, resp. pochybnostiach o právomoci slovenských súdov na prerokovanie sporu medzi sťažovateľom a žalobcom. Dokazuje to i právny názor, ktorý záväzne adresoval najvyšší súd krajskému súdu ako .
Právna veta: Nutnú delegáciu podľa § 12 Občianskeho súdneho poriadku možno chápať ako zákonom dovolený zásah nadriadeného článku súdnej sústavy do procesných vzťahov, v rámci ktorých sa rozhoduje o veci tvoriacej predmet konania na príslušnom súde, ktorý nemôže vo veci konať, lebo jeho sudcovia sú vylúčení. Zásahom do procesných vzťahov je nutná delegácia preto, lebo jedným zo subjektov procesných vzťahov vznikajúcich v občianskom súdnom konaní je i súd prejednávajúci a rozhodujúci konkrétnu vec. Nutná delegácia tak znamená zásah do ďalšieho procesného osudu sporu tvoriaceho predmet konania, v ktorom však ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súkromnej povahy (rozsudok ESĽP zo 16. júla 1971 o sťažnosti č. 2614/65 vo veci Ringeisen c. Rakúsko, § 94), právomoc slovenských súdov v občianskom súdnom konaní sa podľa § 7 ods. 1 OSP nevzťahuje iba na prejednávanie a rozhodovanie sporov, ale aj .
Právna veta: Zákonný sudca totiž nie je pred vyhlásením rozhodnutia vo veci samej oprávnený vysloviť svoj právny názor na meritum veci, a to ani nepriamo (s určitou výnimkou vyplývajúcou z ustanovenia § 100 ods. 1 tretej vety Občianskeho súdneho poriadku). Tvrdený opačný postup zákonného sudcu je preto nezákonný, čo zároveň znamená, že takýto postup možno uplatniť v námietke zaujatosti. Vo svojej podstate ide v tomto prípade o námietku zaujatosti zákonného sudcu zo subjektívneho pohľadu, keďže námietka vychádza zo správania zákonného sudcu, ktorý mal dať nepriamo najavo, že v spore bude úspešná žalobkyň ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súkromnej povahy (rozsudok ESĽP zo 16. júla 1971 o sťažnosti č. 2614/65 vo veci Ringeisen c. Rakúsko, § 94), právomoc slovenských súdov v občianskom súdnom konaní sa podľa § 7 ods. 1 OSP nevzťahuje iba na prejednávanie a rozhodovanie sporov, ale aj .
Právna veta: Súčasťou základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy nie je povinnosť súdu akceptovať dôvody prípustnosti opravného prostriedku uvádzané sťažovateľom, v dôsledku čoho ich „nerešpektovanie“ súdom ani nemožno bez ďalšieho považovať za porušenie označeného základného práva. V inom prípade by totiž súdy stratili možnosť posúdiť, či zákonné dôvody prípustnosti alebo neprípustnosti podaného dovolania vôbec boli naplnené. Takýto postup a rozhodnutie dovolacieho súdu Občiansky súdny poriadok výslovne umožňuje, preto použitý spôsob v konkrétnom prípade nemohol znamenať odoprenie príst ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odmien dohodnutých v zmluvách označených ako „Projekt Radnice ONLINE“.   Vo vyjadrení k žalobe zo 16. februára 2012 sťažovateľka namietla „nedostatok právomoci slovenských súdov z dôvodu, že nárokov uplatnených voči odporcovi v 1. a 2. rade sa nie je možné domôcť súčasne a je ... ako aj s poukazom na právoplatný rozsudok Okresného súdu Malacky sp. zn. 5 C/85/10 a teda je daná právomoc slovenských súdov konať aj proti odporcovi v 2. rade. Podľa názoru odvolacieho súdu neprichádza do úvahy vo vzťahu k odporcovi v .
Právna veta: V súlade s § 40 Exekučného poriadku môže súdny exekútor vyzvať oprávneného, aby nesprávny, neúplný alebo nezrozumiteľný návrh opravil alebo doplnil. S prihliadnutím na § 39 ods. 1 Exekučného poriadku neúplným, nesprávnym alebo nezrozumiteľným návrhom na vykonanie exekúcie je návrh, z ktorého nie je zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, nie je podpísaný a datovaný, neobsahuje meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov al ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ,   že   povinný   má   majetok   na   území   Slovenskej 3 republiky,   čím   nie   daná   ani   právomoc   slovenských   súdov.   S   takýmto   záverom a odôvodnením   napadnutých   uznesení   sa   sťažovateľ   v   žiadnom   prípade   nestotožňuje a považuje ... majetku v podobe zaplatených súdnych poplatkov v nemalej výške.   Sme presvedčení, že ústavne konformný  výklad právomoci slovenských súdov  by nemohol sťažovateľovi odňať možnosť viesť exekučné konanie na území Slovenskej republiky len   z   .
... tým myslia súdy Slovenskej republiky. Dovolateľmi citovaný článok, ale ani žiadne iné ustanovenie Ústavy neumožňuje odňatie právomoci slovenských súdov vykonávať súdnictvo na území Slovenskej republiky. Krajský súd v Bratislave i Najvyšší súd Slovenskej republiky v ... článok ústavy netýka súdov, dovolatelia zrejme z neho vyvodzujú, že dôsledkom takéhoto postupu je strata právomoci slovenských súdov vo veci konať. Podľa čl. 141 Ústavy súdnictvo v Slovenskej republike vykonávajú nezávislé a nestranné súdy .
... spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru... Rozhodnutie Krajského súdu..., ktorým bola ustálená právomoc slovenských súdov, a rozhodnutie Najvyššieho súdu..., ktorým bolo odmietnuté naše dovolania... obsahujú zmätočné odôvodnenia, ktoré nespĺňajú zákonné ... zastaví.   Nedostatok právomoci súdu je neodstrániteľný nedostatok podmienky konania.   Pokiaľ sa sťažovateľka domnieva, že právomoc slovenských súdov nie je daná, bude mať možnosť priebehu konania vo veci samej tieto skutočnosti preukázať. Ak v .
... podaním návrhu. Po výzve adresovanej právnemu zástupcovi sťažovateľa konajúca sudkyňa uznesením zo dňa 1.2.2006 konanie zastavila pre nedostatok právomoci slovenského súdu. Proti tomuto uzneseniu podal sťažovateľ odvolanie, v dôsledku čoho bol spis dňa 28.4.2006 predložený na rozhodnutie Krajskému súdu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.