SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154286
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: prečin zanedbania povinnej výživy


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prečin zanedbania povinnej výživy
  • precin nájdené 2837 krát v 1187 dokumentoch
  • zanedbanie nájdené 327 krát v 232 dokumentoch
  • povinny nájdené 98577 krát v 24161 dokumentoch
  • vyziva nájdené 1610 krát v 633 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 141 dokumentov
Krajské súdy SR 2262 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd v okolnostiach posudzovanej veci považuje za ústavne akceptovateľný z napadnutého uznesenia krajského súdu vyvoditeľný právny záver, že uloženie povinnosti odsúdenému, ktorému bol trest odňatia slobody podmienečne odložený, zaplatiť zameškané výživné podľa § 51 ods. 4 písm. d) v spojení s § 50 ods. 2 Trestného poriadku nemožno stotožňovať so súdnym konaním o určenie výživného (o určenie konkrétnej sumy výživného na úhradu na účely plnenia vyživovacej povinnosti vzniknutej ex lege, pozn.), na ktoré sa vzťahuje obmedzenie vyplývajúce z druhej vety § 77 ods. 1 zákona o rod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postupoval i v časti ustálenia právnej kvalifikácie protiprávneho konania obžalovaného , keď ho uznal za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. Nakoľko v posudzovanej ... na výživu sa nepremlčuje a nie je možné sa ho vzdať. V posudzovanom prípade začiatok páchania prečinu zanedbania povinnej výživy obžalovaného voči maloletej dcére treba považovať deň, od ktorého obžalovaný si zavinene neplnil svoju vyživovaciu povinnosť .
Právna veta: 1) Vvzhľadom na existenciu princípu prezumpcie neviny (pokiaľ nie je obvinený právoplatne odsúdený, treba naň pozerať ako na nevinného, pozn.) aj akákoľvek vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa (v ktorom ešte nebol právoplatne uznaný vinným, pozn.) v čase jeho podmieneného odsúdenia za iný skutok nemohla mať dopad na charakter uloženého trestu. Inými slovami, aj keď okresný súd odsudzujúci sťažovateľa na podmienečný trest odňatia slobody mal už v tom čase vedomosť o inom trestnom stíhaní sťažovateľa, táto skutočnosť nemohla mať vplyv na charakter uloženého trestu odňatia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... inej trestnej veci vedenej Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 3 T 25/2012 bol sťažovateľ trestným rozkazom odsúdený pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 2 a ods. 3 písm. b) a c) Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť v období .
Právna veta: 1) Účelom povinného právneho zastúpenia v konaní pred ústavným súdom je podanie návrhu v súlade s podmienkami ustanovenými zákonom o ústavnom súde. Advokát je podľa § 18 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov povinný dôsledne využívať všetky právne prostriedky, a takto chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta. Tieto povinnosti advokáta vylučujú, aby ústavný súd nahradzoval úkony právnej služby, ktoré je povinný vykonať advokát tak, aby také úkony boli objektívne spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uviedol, že bol rozsudkom okresného súdu sp. zn. 36 T 112/2011 z 11. októbra 2012 uznaný za vinného z prečinu zanedbania povinnej výživy. Sťažovateľ sa proti rozsudku odvolal a namietal, že si plní vyživovaciu povinnosť, nie však v rozsahu uloženom mu rozsudkami okresného .
Právna veta: Zákonná povinnosť rodičov plniť vyživovaciu povinnosť deťom vzniká narodením a trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Vyživovacia povinnosť teda nie je ohraničená dosiahnutím určitého veku dieťaťa. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom tak trvá dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť a uspokojovať svoje potreby. Za okolnosť odôvodňujúcu trvanie vyživovacej povinnosti rodičov je potrebné akceptovať štúdium. Z vykonaného dokazovania má súd za preukázané, že odporkyňa je aj v súčasnosti študentkou denného štúdia na vysokej škole a teda nie je schopná sa sama živiť. Z uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 03. 2016 v celom rozsahu...“ a týmto rozsudkom sťažovateľku „oslobodil spod obžaloby pre skutok právne kvalifikovaný ako prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1) Trestného zákona nakoľko skutok nie je trestným činom“. Sťažovateľka následne v sťažnosti ... súdu Bratislava II sp. zn. 5 T/214/99 zo dňa 19. 11. 2013 vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy sťažovateľkou konanej z podnetu účelovo podaného trestného oznámenia otca plnoletej... rozhodol tak, že rozhodnutie súdu prvého stupňa .
Právna veta: Poukazujúc na § 292 a § 293 Trestného poriadku možno podľa najvyššieho súdu „konštatovať, že predvolanie obvineného na verejné zasadnutie prichádza do úvahy v prípade nevyhnutnosti jeho osobnej účasti na verejnom zasadnutí a v ostatných prípadoch argumentum a contrario sa obvinený o účasti na verejnom zasadnutí len upovedomí (§ 292 ods. 1 prvá veta Trestný poriadok). Obvineného súd na verejné zasadnutie spravidla predvoláva vtedy, keď považuje za nevyhnutné ho vypočuť, vyzvať k vyjadreniu k dôkazu vykonanému na tomto verejnom zasadnutí, alebo ho požiadať o bližšie vysvetlenie jeho odvolania. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Námestovo (ďalej len „okresný súd“) sp. zn. 6 T 11/2014 z 8. júla 2014 uznaný za vinného zo spáchania prečinu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 a 3 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších .
... . 1 T 4/2007-463 z 25. septembra 2008 (ďalej len „rozsudok okresného súdu“) bol sťažovateľ oslobodený spod obžaloby pre prečin zanedbania povinnej výživy, spod obžaloby pre trestný čin výtržníctva a spod obžaloby pre trestný čin krádeže. Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k .
... . 8 Tos 44/2012-101 zo 4. júna 2012, ktorým tento súd v trestnej veci proti sťažovateľovi ako obžalovanému pre prečin zanedbania povinnej výživy podľa § 207 ods. 1 Trestného zákona podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku rozhodol o zamietnutí sťažnosti .
... . 1 zákona o prokuratúre proti postupu orgánov činných v trestnom konaní pri vybavení trestného oznámenia na MUDr. J. L. pre prečin zanedbanie povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Sťažovateľka neuviedla, kedy jej bol označený prípis generálnej prokuratúry doručený, avšak zo zistení ústavného súdu .
... došlo k dvom nesprávnym úradným postupom, a to keď prokurátorka Z. S. konala voči poškodenému napriek preklúzii práva trestnej zodpovednosti prečinu zanedbania povinnej výživy a zániku vyživovacej povinnosti zo zákona, a že táto prokurátorka súdu nepredniesla obžalobu na prvom pojednávaní pred súdom. Zo zápisnice .
... vymáha centrum. Dňa 30. 11. 2010 som bol odsúdený trestným rozkazom OS Žilina, č. k. 22 T/149/2010 pre prečin zanedbania povinnej výživy za spôsobený dlh na výživnom ku dňu 31. 8. 2010 v celkovej výške 1115,40 EUR, kde súd odkázal M .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.