Nájdené rozsudky pre výraz: priestupky proti verejnému poriadku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

27 dokumentov
166 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakazuje žobranie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a taktiež nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 ⁄stavy Slovenskej republiky, podľa ktorého povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.Žobranie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej ča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           II. ÚS 45/96   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Anny Danielčákovej a sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí dňa 4. februára 1997 vo veci návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré M
Právna veta: 1. Požiadavka obmedzenia ochrany hospodárskej súťaže zákonom, a nie akýmkoľvek iným právnym predpisom okrem iného znamená, že zo všetkých orgánov štátu jedine Národná rada Slovenskej republiky môže prijať právnu úpravu ustanovujúcu pravidlá ochrany hospodárskej súťaže. Vláda Slovenskej republiky, nijaké ministerstvo, orgány miestnej štátnej správy a ani orgány územnej samosprávy nesmú vydať nariadenie vlády, vyhlášku či všeobecne záväzné nariadenie ustanovujúce pravidlá realizácie hospodárskej súťaže. Iné ako zákonné obmedzenie ochrany hospodárskej súťaže neprichádza do úvahy tak na základe po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 505/2015-55 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. januára 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka (sudca spravodajca) a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Mníchov, Spolková republika Nemecko, zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Nedelkom, Ph.D., Advokátska kancelária Nedelk
Právna veta: Ústava garantuje jednotlivcovi také právne postavenie, v ktorom sa minimalizujú zásahy štátu do práv a slobôd človeka. Ústava zaručuje právne postavenie jednotlivcov viacerými ustanoveniami, v konkrétnom prípade čl. 16 ods. 1, podľa ktorého: "Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom." Účelom ústavou priznaného práva na súkromie je nielen poskytnúť ochranu práv priznaných podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka, ale zároveň aj zabrániť štátnym orgánom i orgánom územnej samosprávy, aby zasahovali do správania jednotlivca nad nevyh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           II. ÚS 94/95   Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa generálneho prokurátora Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. I. M., proti Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, zastúpenej JUDr. Z. K., o vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves z 11. apríla 1995 č. 23/1995 s Ústavou Slovenskej republiky, s ú
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 265/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. apríla 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej, zo sudcu Miroslava Duriša a sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, a obchodnej spoločnosti Pohotovosť, s. r. o., Pribinova 25, Bratislava, zastúpených advokátskou k
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 396/2017-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. júna 2017 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom Mgr. Dávidom Štefankom, advokátska kancelária, Kutlíkova 17, Bratislava, vo veci namietaného porušenia čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 a čl. 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 141/04-37                 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. septembra 2004 predbežne prerokoval sťažnosť P. L., bytom N. D., zastúpeného advokátom JUDr. J. H. Advokátska kancelária, B., ktorou   1. v konaní vedenom na Okresnom súde Topoľčany postupom a uznesením sp. zn. 8 Tp 91/03 zo 4. novembra 2003 a v konaní vedenom na Krajskom súde v Nitre postupom a uznesením sp. zn. 1 Tpo
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 42/09-77   Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 2. júna 2009 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika a zo sudcov Jána Auxta a Ľubomíra Dobríka prerokoval prijatú sťažnosť občianskeho združenia C., M., zastúpeného advokátom JUDr. A. B., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republ
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 257/2012-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. júna 2012 predbežne prerokoval sťažnosť L. T., K., zastúpeného JUDr. D. T., Advokátska kancelária, K., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 50 ods. 3, čl. 16 ods. 2 a čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) a čl. 3 Dohovoru o ochrane ľudských
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PL. ÚS 118/07-15    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 5. septembra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť J. F., L., zastúpeného advokátom JUDr. J. M., B., za účasti Ing. M. L., pre namietanú neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce L. konaných 2. decembra 2006, a takto   rozhodol:   Sťažnosť J. F. odmieta ako zjavne neopodstatnenú.   Odôvodnenie: I.    Ústavnému súdu Slovenskej republik
MENU