Nájdené rozsudky pre výraz: schodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 36

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

57 dokumentov
646 dokumentov
16 dokumentov
22 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pracovný pomer medzi účastníkmi konania bol založený pracovnou zmluvou dňom 1. 1. 2007. Dňa 16. 10. 2010 bola medzi účastníkmi spolu s ďalšími zamestnancami navrhovateľa uzavretá dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti podľa ustanovenia § 182 a nasl.Zákonníka práce. Na jej základe zamestnanci prebrali hodnoty zverené na vyúčtovanie ­ tovar, ceniny, zásoby materiálu podľa inventúry vykonanej dňa 16. 10. 2010 (čl. II. dohody). Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti zanikla dňom skončenia pracovného pomeru, alebo dňom odstúpenia o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 357/2015­12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Emil Krajčík, s. r. o., Dlhá 1424/47, Senica, zastúpenej advokátom Mgr. Milanom Sadloňom, V. Paulínyho – Tótha 30, Senica, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods.   2   Ústavy   Slovenskej   republiky   rozsudkom   Krajského  
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje na nasledovný judikát (3 Cz 40/1976), ktorý bol vyslovený v súvislosti s posudzovaním zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov podľa § 178 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení noviel (teraz § 185 Zákonníka práce): „Zodpovednosť zamestnanca za stratu predmetov zverených na písomné potvrdenie predpokladá, že ide o predmet, ktorý zamestnanec sám a výlučne používa a má možnosť kvalifikovane zabezpečiť jeho ochranu. Nie je to tak, ak zverený predmet používajú aj iní zamestnanci v rámci svojej pracovnej činnosti vyplývajúcej im z pracov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 267/2012-13   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. júna 2012 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Z., s. r. o., B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou O., s. r. o., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského
Právna veta: Veci sťažovateľa a jeho kolegu boli všeobecnými súdmi posudzované paralelne v dvoch konaniach. Kým sťažovateľova vec mala taký priebeh, že po správnom konaní (v ktorom boli obaja kolegovia uznaní zodpovednými za škodu podľa dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti) vec preskúmal krajský súd, rozhodol v prospech sťažovateľa a následne do veci zasiahol najvyšší súd a rozhodol v jeho neprospech, vec sťažovateľovho kolegu sa vyvíjala tak, že krajský súd rozhodol v jeho neprospech a najvyšší súd v jeho prospech. Odlišné rozhodnutie najvyššieho súdu je založené na názore, že v posudzovanom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 503/2017-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. novembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Jany Baricovej a sudcu Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti , , zastúpeného advokátom JUDr. Dušanom Kmecom, M. R. Štefánika 2465, Vranov nad Topľou, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej r
Právna veta: . Ústavný súd v súvislosti s týmto tvrdením poukazuje na to, že v danom štádiu trestného konania spáchanie trestného činu nemusí byť nevyhnutne preukázané, pretože postačuje danosť dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu. Preukázanie spáchania trestného činu je potrebné pre právoplatný odsudzujúci rozsudok, teda až pre konečné rozhodnutie vo veci samej. Za relevantnú nemožno považovať ani námietku sťažovateľa, podľa ktorej konanie neprebieha s osobitnou starostlivosťou a urýchlením, lebo v skutočnosti sa daňová kontrola nerealizuje. Je možné akceptovať existenciu obáv z ovplyvňovania, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 65/05-37   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 19. októbra 2005 v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť M. R., bytom K., t. č. vo väzbe, I., zastúpeného advokátom JUDr. M. K., B., vo veci namietaného porušenia čl. 17 ods. 1, 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 5 ods. 3 Dohov
Kľúčové slová: zbytočné prieťahy v konaní
Zbierka ÚS 35/2005
Právna veta: Okresný súd teda počas šiestich rokov vo veci nevykonal prakticky žiadny úkon smerujúci k odstráneniu právnej neistoty, v ktorej sa sťažovateľ, ako žalobca vo veci o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru počas súdneho konania nachádza, čo je základným účelom práva zaručeného v citovanom článku ústavy (m. m. I. ÚS 41/02). Uvedené obdobie nečinnosti okresného súdu bez akýchkoľvek zákonných dôvodov treba považovať za zbytočné prieťahy v konaní, ktoré sú z ústavnoprávneho aspektu netolerovateľné. Vzhľadom na uvedenú dlhodobú nečinnosť okresného súdu ústavný súd konštatuje, že v konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       IV. ÚS 40/05-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. júna 2005 v senáte zloženom z predsedu Štefana Ogurčáka a zo sudcov Juraja Horvátha a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť J. H., bytom P., zastúpeného advokátom Mgr. I. R., R., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Sl
Meritum Platy sudcov.
Kľúčové slová: plat poslanca Národnej rady výpočet platov sudcovhmotné zabezpečenie sudcov
Zbierka ÚS 4/2013
Právna veta: Prevzatím koncepcie penalizácie za stav verejných financií do výpočtu platov sudcov nemožno vnášať do hmotného zabezpečenia sudcov komponent arbitrárnosti, nečitateľnosti, ktorý tak spôsobuje neústavnosť určenia platov sudcov, a tak nesúlad s čl. 144 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy. Penalizáciu za stav verejných financií treba odlišovať od zmrazovania platov súvisiacich so závažnými ekonomickými opatreniami v prípadoch kríz. Pätnásťpercentný podiel platu je plne závislý od premenných faktorov, ktoré sú pod takmer výlučnou kontrolou výkonnej moci, keďže tá má zodpovednosť za rozp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
PL. ÚS 99/2011 4/2013 PLATY SUDCOV IV Prevzatím koncepcie penalizácie za stav verejných financií do výpočtu platov sudcov nemožno vnášať do hmotného zabezpečenia sudcov komponent arbitrárnosti, nečitateľnosti, ktorý tak spôsobuje neústavnosť určenia platov sudcov, a tak nesúlad s čl. 144 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 1 ods. 1 ústavy. Penalizáciu za stav verejných financií treba odlišovať od zmrazovania platov súvisiacich so závažnými ekonomickými opatreniami v prípadoch kríz. Pätnásťpe
Právna veta: Reštrikčný zásah zákonodarcu do platových pomerov sudcov je z ústavného hľadiska akceptovateľný a udržateľný v prípade, ak sú kumulatívne splnené nasledovné podmienky viažuce sa na posudzovaný reštrikčný zásah: a) ide o zásah, ktorý je primerane (dostatočne) odôvodnený nepriaznivou ekonomickou situáciou štátu, primeraný tejto ekonomickej situácii a zároveň neohrozujúci štandardnú životnú úroveň sudcov, b) ide o zásah, ktorý má dočasnú povahu a trvá len nevyhnutnú dobu, c) ide o zásah, ktorý nie je prejavom svojvôle zákonodarcu. Funkciu všeobecne záväznej interpretácie ústavy plnia nielen r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 27/2015­70 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   25.   novembra   2015  v pléne   zloženom   z   predsedníčky   Ivetty   Macejkovej   a   zo   sudcov   Jany   Baricovej,   Petra  Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Milana Ľalíka, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza  (sudca   spravodajca)   a   Rudolfa   Tkáčika   o   návrhu   JUDr.   Jany   Bajánkovej,   predsedníčky  S
Právna veta: Každý účastník občianskeho súdneho konania, najmä však žalobca, si musí byť vedomý toho, že s konaním pred súdom sú spojené rôzne náklady. Predovšetkým žalobca, ktorý podáva žalobu, si musí byť vedomý toho, že dôsledkom jej podania je súčasne i úhrada súdneho poplatku za žalobu (pokiaľ nie je konanie od úhrady súdnych poplatkov oslobodené, prípadne pokiaľ nie sú splnené podmienky pre oslobodenie účastníka od súdnych poplatkov). V konaní ďalej vznikajú náklady v súvislosti s trovami účastníkov, ako náhrada mzdy, cesto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 81/2015­12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. marca 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť     a  ,    ,   zastúpených   Advokátskou   kanceláriou   Beňová, s. r. o., Blumentálska 8, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka Mgr. Martina Beňová, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl.   46   ods.   1   Ústavy   Slovenskej   republiky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 605/2017-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. októbra 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti , podnikajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom , zastúpenej advokátom JUDr. Jánom Havlátom, Rudnayovo
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 79/04-16    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. apríla 2004 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti Seol, spol. s r. o., so sídlom Severné nábrežie 40, Košice, zastúpenej advokátkou JUDr. D. S., K., ktorou namietala porušenie základného práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Okresného súdu Ko
MENU