Nájdené rozsudky pre výraz: spoluvlastnícke podiely

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 863

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1970 dokumentov
11629 dokumentov
10 dokumentov
10 dokumentov
24 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Napokon, pokiaľ ide o povinnosť sťažovateľky vydať žalobcovi kúpnu cenu za predaj jeho spoluvlastníckeho podielu, ktorej vydanie sťažovateľka podmieňuje preukázaním jeho vlastníckeho práva k tomuto scudzenému podielu, o ktorom vlastníctve má sťažovateľka pochybnosti, ústavný súd zhodne so závermi krajského súdu konštatuje, že táto skutočnosť je právne irelevantná, pretože v čase udelenia plnej moci sťažovateľke žalobcom na predaj dotknutého spoluvlastníckeho podielu, ako aj v čase uzavretia kúpnej zmluvy bol žalobca vo verejnom registri, t. j. v katastri nehnuteľností riadne evidovaný ako v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 468/2013-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. C., T., zastúpenej advokátom Mgr. A. Z., N., vo veci namietaného porušenia čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, namietaného porušenia základného práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života zaručeného v čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovens
Právna veta: Čo sa týka skutkových a právnych záverov, a teda aj interpretácie a aplikácie ustanovení Občianskeho zákonníka (právnych noriem týkajúcich sa predkupného práva spoluvlastníka pri prevode spoluvlastníckeho podielu  § 140 Občianskeho zákonníka) dovolacím súdom a aj odôvodnenia napadnutého rozsudku najvyššieho súdu, ústavný súd uzatvára, že pri predbežnom prerokovaní sťažnosti nezistil v skutkových a právnych záveroch napadnutého rozsudku najvyššieho súdu nič ústavne nekonformné, čo by nasvedčovalo ich arbitrárnosti alebo ústavnej neakceptovateľnosti. Najvyšší súd nijako nevybočil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 609/2016-16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. júla 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného advokátom JUDr. Gabrielom Laktišom, Advokátska kancelária, Mariánska 8, Nitra, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a
Právna veta: Z ustanovenia § 140 OZ vyplýva, že spoluvlastník, ktorý chce svoj podiel previesť na inú osobu, musí ostatným spoluvlastníkom urobiť tzv. ponuku na odkúpenie podielu. Žalovaná 1/ teda bola povinná pred uzavretím kúpnej zmluvy ponúknuť svoj spoluvlastnícky podiel ostatným podielovým spoluvlastníkom. Takáto ponuka musí obsahovať oznámenie všetkých podmienok, za ktorých predávajúci spoluvlastník ponúka svoj podiel na kúpu, a teda predmet kúpy a cenu veci, ktoré sú podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy, ako aj ďalšie podmienky alebo požiadavky, za ktorých má dôjsť k predaju, a musí byť dodržaná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 11/2017-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 12. januára 2017 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , a , zastúpených Advokátskou kanceláriou Dvorská & Mrekajová, s. r. o., Panenská 33, Bratislava, v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Andrea Dvorská, vo veci namie
Právna veta: Zánikom konzorcia (združenia) nedochádza k zániku podielového spoluvlastníctva, avšak majetok získaný pri výkone spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov, nie je majetkom združenia. K majetku získanému výkonom spoločnej činnosti vzniká účastníkom združenia podľa § 834 Obč. zák. podielové spoluvlastníctvo. Výkon spoločnej činnosti účastníkov združenia však nemožno stotožňovať s vecami v zmysle ust. § 833 Obč. zák. vnesenými do združenia. Spoluvlastnícke podiely na majetku získanom činnosťou združenia (§ 835 Obč. zák.) nemožno zamieňať so spoluvlastníckymi po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 77/2017-29 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2017 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpeného advokátom JUDr. Lászlóom Lengyelom, Ružová dolina 6, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 11 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46
Právna veta: Inštitút predkupného práva medzi spoluvlastníkmi je prostriedkom obmedzujúcim právo spoluvlastníka v jeho dispozícii s majetkom - vo voľnej možnosti previesť svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu. Jeho účelom je zabrániť vstupu tretej osoby do spoluvlastníckeho vzťahu s existujúcim spoluvlastníkom. Predkupné právo medzi podielovými spoluvlastníkmi vyplýva priamo zo zákona a má vecno-právnu povahu. Pôsobí voči každému spoluvlastníkovi a pre spoluvlastníka veci zakladá povinnosť, aby v prípade, že chce svoj spoluvlastnícky podiel scudziť, prednostne ho ponúkol na kúpu všetkým ostatným spol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 22/2019-15 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. januára 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného spoločnosťou Advokátska kancelária – Ján Buroci, s. r. o., Za Šestnástkou 17, Spišská Nová Ves, v mene ktorej koná konateľ a advokát JUDr. Ján Buroci, vo veci namiet
Právna veta: Materiálnymi predpokladmi pre nariadenie predbežného opatrenia podľa § 75 ods. 2 O. s. p. sú osvedčenie ohrozeného nároku, odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy a preukázanie potreby nariadenia predbežného opatrenia. Pred nariadením predbežného opatrenia súd nevykonáva dokazovanie, ale vychádza iba z obsahu návrhu a príloh, pričom na základe ich spravdepodobnenia vyvodí záver o tom, či je osvedčená potreba dočasne upraviť pomery účastníkov, resp. či je osvedčená obava z ohrozenia budúceho výkonu súdneho rozhodnutia. Navrhované ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 627/2015­9 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   30.   septembra   2015  v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo   sudcov   Lajosa  Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť  ,   zastúpeného   Advokátskou   kanceláriou   , za ktorú koná advokát      ,  , vo veci namietaného  porušenia jeho základného práva na súdnu a inú pr
Právna veta: Pokiaľ sa sťažovatelia ako oprávnení spoluvlastníci pri porušení predkupného práva nedovolávali neplatnosti právneho úkonu podľa § 40a Občianskeho zákonníka a domáhali sa (len) nadobudnutia prevedeného spoluvlastníckeho podielu podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ide o situáciu, keď platnosť zmluvy a jej právne účinky zostávajú zachované, čo samo osebe zakladá jednak právnu možnosť odstúpenia od takejto zmluvy a jednak možnosť uplatňovať zostávajúce nároky plynúce z porušenia predkupného práva vrátane oprávnenia domáhať sa nadobudnutia (odkúpenia) spoluvlastníckeho podielu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 131/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. apríla 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , , , a , , zastúpených advokátskou kanceláriou JUDr. František Vavrač, advokát, Horná 51, Banská Bystrica, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného v čl. 6 ods.
Právna veta: Podľa konštatovania okresného súdu pri striktne formálnom a čisto gramatickom výklade znenia právnej normy by bolo možné dospieť k záveru, že napadnuté kúpne zmluvy sú neplatné podľa § 140 a § 40a Občianskeho zákonníka, keďže žalobca ako dotknutý spoluvlastník sa dovolával relatívnej neplatnosti podaním žaloby. Okresný súd však bral do úvahy aj ostatné skutočnosti, a to, že ide o jednotlivých členov urbárskeho spoločenstva, ktorého bol žalobca predsedom, a že žalobca bol informovaný jednotlivými členmi o ich úmysle podiely odpredať. Okresný súd prihliadal tiež na to, že zhruba jedna tretina sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 144/2018-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. marca 2018 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; a , , zastúpených advokátom JUDr. Jozefom Polákom, advokátska kancelária, Radlinského 1718, Dolný Kubín, vo veci namietaného porušenia čl. 20 ods. 1 a čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj čl. 6 ods.
Právna veta: Citovaná judikatúra dokumentujúca opatrnosť ústavného súdu pri realizácii jeho kasačnej právomoci vo vzťahu k rozhodnutiam všeobecných súdov sa ešte viac prehlbuje pri ústavno-súdnom prieskume súdnych rozhodnutí o trovách konania. Ústavný súd iba celkom výnimočne podrobnejšie preskúmava rozhodnutia všeobecných súdov o trovách konania. Problematika náhrady trov konania by mohla dosiahnuť ústavnoprávny rozmer len v prípade extrémneho vybočenia z pravidiel upravujúcich toto konanie, k čomu by mohlo dôjsť najmä na základe takej interpretácie a aplikácie príslušných usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 31/2015­19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. januára 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť       a      ,   obaja   bytom   ,  ,  ,   zastúpených   advokátom , vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok zaručeného čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,   základného   práva   na   súdnu   ochranu   zaručeného   čl. 46   ods.   1   Ústavy Slovenskej republi
Právna veta: Podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka ak sa porušilo predkupné právo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované. Keďže ust. § 140 Občianskeho zákonníka neobsahuje pre prípad zákonného predkupného práva osobitnú úpravu, nič nebráni tomu, aby sa aj na tieto právne vzťahy použila všeobecná právna úprava o predkupnom práve obsiahnutá v cit. ust. § 603 Občianskeho zákonníka. Prvotná judikatúra vo vzťahu k cit. § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka zastávala názor, že oprávnený, ktorého predkupné právo bolo porušené, má pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 52/2016-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 21. januára 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Podtatranskou advokátskou kanceláriou, s. r. o., Štôla 44, konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta Mgr. Romana Vaška, vo veci namietaného porušenia jeho základné
MENU