Nájdené rozsudky pre výraz: výkon funkcie sudcov ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 90

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na to, e súčasťou ústavnej úpravy postavenia ústavných činiteľov Slovenskej republiky nie je aj dočasné pozbavenie ich funkcií, oporu v Ústave Slovenskej republiky nemôže mať zákon, ktorý dočasné pozbavenie výkonu funkcií ústavných činiteľov dovoľuje.Ustanoveniami § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. (t. j. zavedením zákonnej úpravy dočasného pozbavenia výkonu funkcie sudcu ústavn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 12/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka a JUDr. Tibora Šafárika na neverejnom zasadnutí 17. novembra 1998 prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci súladu § 13 ods.
Právna veta: V niektorých oblastiach právnickej praxe je celkom bežné, že sa ľudia, pôsobiaci v právnickej profesii spolu stretávajú opakovane v obdobných procesných roliach (napr. sudca – prokurátor, sudca – advokát, sudca – exekútor, sudca – vysokoškolský pedagóg a pod.). V celom rade prípadov nie je vzťah sudcu a ďalšieho právneho profesionála vzťahom založeným prevažne na procesnom konflikte, ale naopak vzťahom predpokladajúcim určitú súčinnosť a vysokú mieru formálnej aj neformálnej spolupráce. Skutočnosť, že z opísaných, ale aj z iných dôvodov (stretávanie sa na školeniach, konferenciách, spol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 178/2020-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. apríla 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Ivana Fiačana a Miloša Maďara prerokoval oznámenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Libora Duľu o jeho možnej zaujatosti v konaní vo veci ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej advokátom JU
Právna veta: 1. Z uvedeného hľadiska bolo aj v súvislosti s predbežným prerokovaním návrhu skupiny poslancov podstatné poukázať na to, ako ústavný súd v doterajšej judikatúre vykladá slovné spojenie „ak je vec sporná“ použité tak v čl. 128 ústavy, ako aj v § 45 zákona o ústavnom súde. Ústavný súd v tejto súvislosti v konaní vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 30/97 okrem iného uviedol: „Prvou podmienkou na podanie takéhoto návrhu je vznik sporu medzi navrhovateľom a štátnym orgánom... Druhou podmienkou je vznik sporu o právo alebo povinnosť, ktorú ústava priznáva stranám sporu... Podmienkou konania podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         PL. ÚS 11/09-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 17. júna 2009 predbežne prerokoval návrh skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpených advokátom JUDr. Dušanom Repákom, Advokátska kancelária, Krížna 47, Bratislava, na podanie výkladu čl. 138 ods. 2 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 102 ods. 1 písm. s) Ústavy Slovenskej republiky podľa čl. 12
Právna veta: Je potrebné predovšetkým poukázať na to, že podľa názoru ústavného súdu fyzická osoba navrhnutá na kandidáta na sudcu ústavného súdu niektorou z inštitúcií vyplývajúcich z ustanovenia § 11 ods. 1 zákona o ústavnom súde, ktorá spĺňa všetky podmienky vyplývajúce z čl. 134 ods. 3 ústavy, má právny nárok na to, aby národná rada hlasovaním rozhodla o tom, či sa stane alebo nestane kandidátom na sudcu ústavného súdu. To zároveň znamená, že proces kreácie kandidátov na sudcu ústavného súdu tvorí súčasť základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       I. ÚS 83/06-31   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. marca 2006 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. L. R., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. J. Z., B., ktorou namietal porušenie základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky postupom a uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1926 z 28. o
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je osobitným subjektom konkurzného konania (osobou na konaní zúčastnenou). Do funkcie ho ustanovuje súd, ktorý ho v zákonom ustanovených prípadoch môže funkcie aj zbaviť. Súd je oprávnený vykonávať nad činnosťou správcu konkurznej podstaty dohľad (vyžiadať si od správcu správu a vysvetlenie, nahliadať do jeho účtov a vykonávať potrebné zisťovania). Správcovi môže uložiť, aby si vyžiadal na určité otázky názor veriteľského výboru, alebo správcovi môže dať pokyny sám. Základnou úlohou správcu je zistenie a zabezpečenie majetku a jeho následné speňaženie. Pri pl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 311/2020-6 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. júna 2020 prerokoval vyhlásenie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivana Fiačana o jeho zaujatosti v konaní vo veci ústavnej sťažnosti obchodnej spoločnosti SmartFox s. r. o., Zuzany Chalupovej 3981/8, Bratislava, IČO 51 998 556, zastúpenej advokátskou kanceláriou ŠKODA LEGAL s. r. o., Jarabinková 17563/2C, Brati
Kľúčové slová: námietka predpojatostipredseda najvyššieho súdu
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o posúdenie námietok predpojatosti, ktorých obsah poukazuje na nepriateľskú povahu vzťahov medzi JUDr. Štefanom Harabinom a sudcami ústavného súdu Jurajom Horváthom a Sergejom Kohutom, ústavný súd vychádzal zo skutočnosti, že účastníkom konania pred ústavným súdom je najvyšší súd, a nie JUDr. Štefan Harabin. Z tohto pohľadu je potrebné vnímať aj oprávnenie „zástupcu účastníka“ podať námietky predpojatosti proti sudcom ústavného súdu prerokúvajúcim sťažnosť vedenú pod sp. zn. II. ÚS 380/2013, najmä pokiaľ ide o dôvody uvádzané v týchto námietkach. Postavenie predsedu najvyššieho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 306/2014-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 6. mája 2014 prerokoval vyhlásenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyjadrené prostredníctvom jeho predsedu Štefana Harabina o odmietnutí sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Juraja Horvátha, Lajosa Mészárosa a Sergeja Kohuta pre ich predpojatosť v rozhodovaní vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 380/2013 a takto   rozhodol:
Právna veta: Pri realizácii svojich právomocí má prezident Slovenskej republiky (ďalej len ,,prezident“) postupovať tak, aby nevznikli dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti, nestrannosti, ako aj objektivite. Musí tak konať v zmysle ústavného sľubu, ktorý mu prikazuje: „... Svoje povinnosti budem vykonávať v záujme občanov a zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.“ [čl. 104 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“)]. Rozbor tejto formulácie sľubu znamená, že prezident bude (má) každú svoju právomoc smerovať výlučne k presadzovaniu záujmov občanov a presadzovaniu hodnôt právneho štátu. Tent ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 571/2014­266 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 17. marca 2015 v senáte zloženom   z   predsedu   Rudolfa   Tkáčika,   sudkyne   Jany   Baricovej   a sudcu   spravodajcu Ľubomíra Dobríka o sťažnosti  ,  , zastúpenej advokátom   JUDr.   Milanom   Fulcom,   Živnostenská   2,   Bratislava,   vo veci   namietaného porušenia   jej   základného   práva   na   prístup   k voleným  
Kľúčové slová: pozastavenie výkonu funkcie exekútoraústavná sťažnosť
Zbierka ÚS 15/2016
Právna veta: Ústavný súd sa nie v celej miere stotožňuje so záverom najvyššieho súdu o tom, že rozhodnutie o pozastavení výkonu funkcie súdneho exekútora je ako rozhodnutie predbežnej povahy v zmysle § 248 písm. a) OSP a priori vylúčené zo súdneho prieskumu. Toto rozhodnutie je svojou podstatou rozhodnutím sankčnej povahy, ktoré môže byť vydané pri splnení zákonom ustanovených podmienok a nesporne sa dotýka aj základných práv a slobôd. Avšak ochrana pred nezákonným rozhodnutím a postupom poskytovaná súdmi v správnom súdnictve nie je v tomto prípade jediným a výlučným účinným nástrojom ochrany ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 572/2015-36 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. mája 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Baricovej a sudcov Sergeja Kohuta a Rudolfa Tkáčika prerokoval prijatú sťažnosť , zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Vačokom, Vazovova 9/A, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení
Kľúčové slová: konanie o výklad ústavyzákon o ústavnom súde
Právna veta: Ústavný súd v tejto súvislosti v prvom rade poukazuje na to, že otázka, s ktorou sa navrhovateľ obrátil na ústavný súd, už bola ústavným súdom právoplatne vyriešená, a to v rámci konania vedeného pod sp. zn. III. ÚS 571/2014, v ktorom ústavný súd jednoznačne konštatoval, že výklad navrhovateľom označených ustanovení ústavy nie je ústavne konformný, ale práve naopak, navrhovateľ aplikáciou presadzovaného výkladu porušil práva sťažovateľov. Ak teda aj v minulosti existoval spor medzi navrhovateľom a národnou radou o tom, či je prezident oprávnený pri rozhodovaní o vymenovaní sudcov ústavného súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 45/2015 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. októbra 2015 v pléne  zloženom   z predsedníčky   Ivetty   Macejkovej   a zo   sudcov   Jany   Baricovej,   Petra   Brňáka,  Ľubomíra   Dobríka,   Ľudmily   Gajdošíkovej,   Sergeja   Kohuta,   Milana   Ľalíka,   Lajosa  Mészárosa   (sudca   spravodajca),   Marianny   Mochnáčovej,   Ladislava   Orosza   a Rudolfa  Tkáčika predbežne prerokoval návrh prezide
Právna veta: Podľa § 56 ods. 6 zákona o ústavnom súde ak ústavný súd právoplatné rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah zruší a vec vráti na ďalšie konanie, ten, kto vo veci vydal rozhodnutie, rozhodol o opatrení alebo vykonal iný zásah, je povinný vec znova prerokovať a rozhodnúť. V tomto konaní alebo postupe je viazaný právnym názorom ústavného súdu. 79. Ďalší postup prezidenta vo veciach všetkých sťažovateľov musí byť limitovaný dvoma požiadavkami. Prvou požiadavkou je účinné a efektívne odstránenie zásahu do základného práva všetkých piatich sťažovateľov na prístup k voleným a iným verejn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 575/2016-197 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom pojednávaní 6. decembra 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, Milana Ľalíka (sudca spravodajca) a sudkyne Marianny Mochnáčovej o sťažnosti JUDr. Jána Bernáta, Podzámska 9818/40, Nové Zámky, zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Fulecom, Živnostenská 2, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prístup k volen
MENU