Nájdené rozsudky pre výraz: výpoveď z nájmu bytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 79

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

179 dokumentov
696 dokumentov
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenie § 711 ods. 6 OZ chráni nájomcu bytu a poskytuje mu ochrannú lehotu troch mesiacov na podanie žaloby, ak považuje danú výpoveď z nájmu bytu za neplatnú. Ak nájomca toto právo nevyužije, nastávajú s konečnou platnosťou účinky danej výpovede. Naopak, ak toto právo využije, až do právoplatného rozhodnutia súdu výpoveď nájmu nie je platná a jej účinky nenastanú. Časové ohraničenie práva nájomcu dovolať sa neplatnosti výpovede je v záujme právnej istoty oboch účastníkov nájomného vzťahu; práva nájomcu na zachovanie nájmu k bytu a práva prenajímate ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 508/2015­30 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   20.   októbra   2015  predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,  zastúpeného Advokátskou kanceláriou Mgr. Marek Benedik, s. r. o., Rudnayovo námestie 1,  Bratislava,   v mene   ktorej   koná   konateľ   a advokát   Mgr.   Marek   Benedik,   vo   veci  namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 
Právna veta: 1.Ústavný súd je nútený vo vzťahu k námietke sťažovateľa o nedostatočnom odôvodnení rozhodnutia najvyššieho súdu uzavrieť, že táto námietka neobstojí. Najvyšší súd síce veľmi stručne, avšak jednoznačne vysvetlil, z akého dôvodu považoval dovolanie za včas podané, keď uviedol právnu zásadu, na ktorej svoj záver založil. Rovnako, pokiaľ najvyšší súd odôvodnil svoj záver o účinkoch doručovania výpovede z nájmu bytu spoločným nájomcom bytu poukazom na skoršiu rozhodovaciu prax označením konkrétnych rozhodnutí uverejnených v Zbierke rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a stanovísk najvyššieho súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 580/2013-39   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 5. novembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť R., B., zastúpenej advokátkou Mgr. A. S., B., ktorou namieta porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd uznesením Naj
Právna veta: Ak všeobecný súd v odvolacom konaní rozhoduje o námietke sťažovateľa dotýkajúcej sa zmenenej právnej úpravy obsiahnutej v § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka, musí dať v rozhodnutí odpoveď na skutočnosť, prečo vzal do úvahy výpovednú lehotu platnú do 31. augusta 2001, hoci táto už nie je obsahom platnej právnej úpravy. SKUTKOVÝ STAV Základnou námietkou sťažovateľky bolo tvrdenie, že krajský súd nesprávne posúdil otázku začiatku počítania výpovednej lehoty pri výpovedi z nájmu bytu a v dôsledku toho nesprávne rozhodol o neplatnosti výpovede z nájmu bytu. Prenajímateľ musí výpovednú lehot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 164/2010-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť V. N., K., zastúpenej JUDr. T. Š., K., pre namietané porušenie jej základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na súdnu ochranu podľa
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva bytučl. 13 ústavy SRvšeobecne záväzné nariadenia obce
Zbierka ÚS 10/1998
Právna veta: Zákonnú úpravu práv a povinností vo veciach prevodu vlastníctva bytov možno meniť (doplniť) alebo zrušiť ústavne relevantným spôsobom znovu iba zákonom alebo ústavným zákonom, teda všeobecne záväzným právnym predpisom rovnakého alebo vyššieho stupňa právnej sily. Odchylná úprava povinností obce previesť vlastníctvo bytu doterajšiemu nájomcovi a po splnení ďalších podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení obce nie je v súlade s ohraničením normotvornej právomoci obce a základnými princípmi postavenia občana v právnom štáte, ktoré sú vyjadrené v čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                     II. ÚS 51/97    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka, sudcov JUDr. Anny Danielčákovej a JUDr. Ľubomíra Dobríka na neverejnom zasadnutí 3. februára 1998 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. M. V. na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o súlade čl. 2
Kľúčové slová: zánik nájmu bytupredbežné prerokovanie návrhunájomný vzťahvypratanie bytu
Zbierka ÚS 55/2018
Právna veta: Podstatný prvok identity prípadu posudzovaného v konaní sp. zn. II. ÚS 40/06 a konania na krajskom súde, z ktorého vzišiel jeho teraz predbežne prerokúvaný návrh, spočíva v tom, že aj v kauze žalobkyne a žalovaných došlo k zmene ich subjektívno-právnej pozície (práv a povinností) na základe právnej skutočnosti, výpovede právneho predchodcu žalobkyne (prenajímateľ) doručenej nájomcom, ktorá v spojení s ďalšími právnymi skutočnosťami (márne uplynutie lehoty podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka a uplynutie lehoty podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka) mala za následok, že 31. august ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 1/2018-13 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 24. januára 2018 predbežne prerokoval návrh Krajského súdu v Prešove, zastúpeného predsedníčkou senátu JUDr. Antóniou Kandravou, na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 711 ods. 6 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 20 ods. 1, čl. 21 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a č
Právna veta: Podľa § 119 Občianskeho súdneho poriadku žiadosti o odročenie pojednávania môže súd vyhovieť len z dôležitých dôvodov. V prípade nevyhovenia žiadosti je účastník konania povinný sa na pojednávanie dostaviť. Ak účastník konania, resp. jeho splnomocnený právny zástupca sám zaviní neprítomnosť na pojednávaní, nesie sám aj následky tejto neprítomnosti.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 14/96 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte na neverejnom zasadnutí 3. apríla 1996 vo veci podnetu V. H. a manželky A. H., rod. K., bytom Holíč, zastúpených JUDr. A. L., advokátom, o porušení ústavného práva zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní na Krajskom súde v Bratislave, sp. zn. 16 Co 80/95 takto r o z h o d o l : Podnet V. H. a A. H. z a m i e t a . O d ô v o d n e n i e Písomným podaním
Právna veta: Súd sťažovateľke jednoznačnú odpoveď týkajúcu sa nemožnosti aplikácie § 564 Občianskeho zákonníka, keď poukázal na to, že povinnosť žalovanej zabezpečiť sťažovateľke náhradný byt nastupuje až vtedy, keď si žalovaná uplatní voči sťažovateľke vypratanie bytu, t. j. ak chce žalovaná dosiahnuť vypratanie a odovzdanie bytu. Keďže žalovanú nemožno nútiť, aby si uplatnila voči sťažovateľke splnenie jej povinnosti byt vypratať, nemožno jej ani určiť lehotu na splnenie tomuto predchádzajúcej podmienky poskytnutia náhradného bytu v zmysle § 564 Občianskeho zákonníka tak, ako sa domáhala sťažovateľka. Kr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 429/2019-28 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. októbra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a sudcov Ivana Fiačana (sudca spravodajca) a Miloša Maďara predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľky , , , zastúpenej Mgr. Ivanou Hodálovou, advokátska kancelária, Dunajská 48, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slove
Právna veta: 1) Právna námietka v odvolacom konaní je však svojou povahou argumentom účastníka občianskeho konania odôvodňujúcim nesprávne právne posúdenie veci prvostupňovým súdom za súčasne riadne a úplne zisteného skutkového stavu veci. Ako je zrejmé z priebehu konania pred súdom prvého stupňa vo veci sťažovateľov, doručovanie odstúpenia od kúpnej zmluvy sťažovateľke predmetom dokazovania nebolo a ani sťažovatelia netvrdili v priebehu konania v rámci svojej procesnej obrany, že odstúpenie od kúpnej zmluvy sťažovateľke nebolo doručené, hoci doručované byť malo. Princíp rovnosti účastníkov v občianskom sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 263/2014-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 4. júna 2014 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ivetty Macejkovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť M. D. a T. D., zastúpených advokátom Mgr. Stanislavom Feketem, Námestie sv. Egídia 29/69, Poprad, ktorou namietali porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že namietané ustanovenia zákona o cenách splnomocňujú príslušné cenové orgány na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými stanovia konkrétne podmienky dohodovania cien (§ 2 ods. 3 zákona o cenách), a súčasne taxatívne vymenúvajú prípady, kedy ministerstvo financií môže pristúpiť k regulácii ceny tovaru (§ 4 ods. 3 zákona o cenách). Obe namietané ustanovenia zákona o cenách tak stanovujú možnosti štátu zasahovať v rôznych oblastiach, kde je trhové prostredie nedostatočne rozvinuté alebo kde si to vyžaduje zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Konkrétny spô ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     PL. ÚS 6/2014-11                     Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 5. marca 2014 predbežne prerokoval návrh Okresného súdu Piešťany, zastúpeného sudkyňou JUDr. Luciou Chrapkovou, PhD., na začatie konania o súlade § 2 ods. 4 a § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení účinnom do 31. decembra 2007 s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republik
Právna veta: V tejto súvislosti dáva ústavný súd do pozornosti samotný obsah, účel a zmysel zákona o vlastníctve bytov, ktorým je podľa § 1 ods. 1 okrem iného aj úprava spôsobu a podmienok nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Predmetný zákon pritom neobsahuje výslovné vylúčenie použitia ustanovení o predaji bytov v bytovom dome vo vzťahu k bytom v nebytových domoch (na rozdiel od rodinných domov, pozri § 2 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov), práve naopak, v zmysle § 24 sa na pomery v nebytových domoch majú primerane použiť ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 650/2013­37 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. marca 2015 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval   prijatú   sťažnosť   ,  ,  ,   zastúpených   advokátkou   , a  , , vo veci namietaného porušenia ich základných práv podľa čl. 12, čl. 20 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1
MENU