SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie daňového preplatku


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vrátenie daňového preplatku
  • vratenie nájdené 10887 krát v 5297 dokumentoch
  • danovy nájdené 25226 krát v 1614 dokumentoch
  • preplatok nájdené 555 krát v 151 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 59 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 119 dokumentov


Kľúčové slová: daňový preplatok

Právna veta: Základným účelom § 63 zákona o správe daní a poplatkov je vysporiadanie vzniknutého daňového preplatku. Do úvahy prichádza viacero spôsobov vysporiadania. V prvom rade sa daňový preplatok používa na úhradu prípadného nedoplatku inej dane, cla alebo iných platieb, prípadne ako preddavok na dosiaľ nesplatnú daňovú povinnosť pri dani, pri ktorej preplatok vznikol (§ 63 ods. 1 a 2 zákona o správe daní a poplatkov). Až keď takéto vysporiadanie neprichádza do úvahy, možno uvažovať o reálnom vrátení daňového preplatku. Ustanovenie § 63 zákona o správe daní a poplatkov má v tejto perspektíve dvojaký ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 a 2 zákona o správe daní a poplatkov). Až keď takéto vysporiadanie neprichádza do úvahy, možno uvažovať o reálnom vrátení daňového preplatku. Ustanovenie § 63 zákona o správe daní a poplatkov má v tejto perspektíve dvojaký účel. Primárnym účelom je „vrátiť daňovému .
Právna veta: Ak fyzická osoba bez akéhokoľvek vlastného zavinenia nemá reálnu možnosť obrátiť sa na súd a byť účastníkom súdneho konania, v ktorom by mu bola poskytnutá súdna ochrana, tak ako to upravuje čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky, štátny orgán, ktorý túto situáciu spôsobil, sa dopustil porušenia základného práva tejto fyzickej osoby na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Ak štátny orgán nedodrží zákonom ustanovenú lehotu na rozhodnutie vo veci v správnom konaní a ani nepožiada orgán najbližšie nadriadený o primerané predĺženie tejto lehoty, tak ako mu to umožňuje zákon, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyzval na predloženie dokladov a navrhovateľ na túto výzvu reagoval 10. novembra 1998. Dňa 15. februára 1998 požiadal o vrátenie daňového preplatku, odpoveď na túto žiadosť obdržal 14. januára 1999 a 25. januára 1999 bolo rozhodnuté o prerušení konania (ktoré ... JUDr. E. G., zastúpený na základe plnomocenstva JUDr. E. K. – daňovým poradcom zaslal na DÚ Humenné žiadosť o vrátenie daňového preplatku (...), na ktorú dňa 14. 1. 1999 bola zaslaná odpoveď (...). Dňa 15. 2. 1999 sme obdržali Vyjadrenie k listu č .
Právna veta: Sankčný úrok sa platí z reálne neoprávnene zadržiavaných peňažných prostriedkov - to sú tie, ktoré počas zadržiavania nemajú platný právny titul (rozhodnutie) na ich viazanie v štátnom rozpočte (platobný výmer, dodatočný platobný výmer...). Následný zánik titulu (rozhodnutia) - (pokiaľ nejde o paakt s vadami nulitnosti) má účinky len ex nunc. Ak správca po zániku titulu (rozhodnutia) peňažné prostriedky v lehote vrátil daňovému subjektu ako daňový preplatok, nárok na sankčný úrok nevzniká. Rozhodujúcou je právna otázka, či k zníženiu dane vyrubenej pôvodným rozhodnutím daňových orgánov uvedený ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Konštatovanie najvyššieho súdu, že vrátenie sťažovateľom zaplatenej dane (presnejšie čiastočne zaplateného dorubeného rozdielu dane) podlieha právnemu režimu vrátenia daňového preplatku v zmysle § 63 ods. 4 zákona č. 511/1992 Zb., síce logicky vyplýva z jeho skoršieho ... , ako uviedli správne orgány. Je nepochybné, že v danom prípade podliehalo vrátenie zaplatenej dane právnemu režimu vrátenia daňového preplatku v zmysle § 63 zákona č. 511/1992 Zb. Uvedené však nevylučuje, že podmienky pre aplikáciu .
Právna veta: 1) Podľa názoru ústavného súdu konanie pred správnym súdom súvisí s postavením sťažovateľa ako nositeľa moci, aj keď pred súdom túto moc vrchnostensky nevykonáva, a preto aj procesné práva sú prepojené s jeho mocenským postavením, a ich porušenie nemôže byť teda namietané cez ústavnú sťažnosť. Súdna ochrana zvlášť v správnom súdnictve súvisí taktiež s ochranou slobodnej sféry súkromných osôb, a to špecificky pred výkonnou mocou. Sťažovateľ sa snaží zvrátiť pre neho nepriaznivé rozhodnutie, čím by mohol poškodiť súkromnú osobu – navrhovateľa v správnom súdnictve. Už správny súd je ochranou pred ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a veci vrátil na ďalšie konanie. Krajský súd zistil, že „v danom prípade daňové orgány nevyhoveli žiadostiam žalobcu o vrátenie daňového preplatku na dani z pridanej hodnoty v podstate z dôvodov, že daňové priznania podala neoprávnená osoba – Ing. K. a ... daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov nevyhovel žiadosti žalobcu o vrátenie daňového preplatku na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie február 2010, marec 2010 a apríl 2010 v celkovej sume 1 .
... za IV. štvrťrok 1998 a po jej vykonaní vydal rozhodnutie zo dňa 5. 3. 2001, ktorým nevyhovel žiadosti žalobcu o vrátenie daňového preplatku, a to len z toho dôvodu, že bolo vydané predbežné opatrenie č. 690/210/54501/99/Sle zo dňa 22 .
... je neopodstatnená. Je pravdou, že sťažovateľka sa nedomáhala preskúmania rozhodnutia o zamietnutí jej žiadosti o vrátenie daňového preplatku správnou žalobou. Využila však iný prostriedok, ktorým právny poriadok umožňuje domôcť sa nápravy nesprávneho rozhodnutia správneho ... SR, že sťažovateľka nevyužila možnosť brániť sa proti rozhodnutiu, ktorým bola zamietnutá jej žiadosť o vrátenie daňového preplatku, cestou správnej žaloby na súde, čím sťažovateľka, podľa názoru Najvyššieho súdu SR odvolávajúceho sa na .
... -Bač zo dňa 10. 4. 2007, ktorým tento správca dane oznámil daňovému subjektu, že mu nebol povinný vydať rozhodnutie o vrátení daňového preplatku za zdaňovacie obdobie december 1997, resp. zdaňovacie obdobie roku 1998 podľa § 63 ods. 4 zák. č. 511/1992 Zb .
... -Bač zo dňa 10. 4. 2007, ktorým tento správca dane oznámil daňovému subjektu, že mu nebol povinný vydať rozhodnutie o vrátení daňového preplatku za zdaňovacie obdobie december 1997, resp. zdaňovacie obdobie roku 1998 podľa § 63 ods. 4 zák. č. 511/1992 'Zb .
... -Bač zo dňa 10. 4. 2007, ktorým tento správca dane oznámil daňovému subjektu, že mu nebol povinný vydať rozhodnutie o vrátení daňového preplatku za zdaňovacie obdobie december 1997, resp. zdaňovacie obdobie roku 1998 podľa § 63 ods. 4 zák. č. 511/1992 Zb .
... zo dňa 31. 12. 2007. V danom prípade bolo úlohou odvolacieho súdu posúdiť rozpornosť tvrdení účastníkov, či žiadosť žalobcu o vrátenie daňového preplatku v sume 440.130,- Sk uplatnená v dodatočnom daňovom priznaní zo dňa 31. 12. 2007, bola podaná včas. V ... 63 ods. 5 zák. č. 511/1992 Zb. ak nepožiada daňový subjekt, ktorého daňová povinnosť už úplne zanikla, o vrátenie daňového preplatku do troch rokov od konca roku, v ktorom nadobudol právoplatnosť posledný platobný výmer na daň, na ktorej je preplatok, nárok .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.