Nájdené rozsudky pre výraz: zákonný sudca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5617

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2903 dokumentov
19379 dokumentov
6 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: čl. 48 ods. 1 ústavy SRzákonný sudcaVYROVNANIE DEDIČSKÝCH PODIELOV
Zbierka ÚS 35/1996
Právna veta: Právo osoby "nebyť odňatý ̋ svojmu zákonnému sudcovi" nemožno interpretovať až tak extenzívne, aby sa spájalo s osobou jediného sudcu. Účel základného práva priznaného podľa čl. 48 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky sa splní, keď o práve občana rozhodne sudca pridelený na výkon funkcie na súd toho stupňa súdnej moci, ktorý je vecne a miestne príslušný rozhodnúť, za predpokladu, že podľa rozvrhu práce ide o sudcu, ktorý je oprávnený konať a rozhodovať určitý druh súdnej agendy (v tomto prípade rozhodovať o odvolaniach v dedičských veciach).

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 15/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 3. apríla 1996 vo veci podnetu F. M., bytom Štúrovo, pre porušenie ústavného práva priznaného čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky po predbežnom prerokovaní takto r o z h o d o l : Podnet F. M. o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Ústavný súd Slovenskej republiky obdržal dňa 12. 3. 1996 podanie F. M., ktoré označil ako "návrh v zmysle § 20
Kľúčové slová: zákonný sudcazbytočné prieťahy v konaní
Zbierka ÚS 24/2000
Právna veta: Ak nedôjde k nahradeniu zákonného sudcu spôsobom, ktorý ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, môže to byť dôvodom na záver o zbytočných prieťahoch pri prerokovaní veci. Zbytočné prieťahy pri prerokovaní veci môže okrem zákonného sudcu spôsobiť nedostatkami v organizačnom zabezpečení súdneho oddelenia aj vedenie súdu.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 43/00   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 11. októbra 2000 o podnete na začatie konania Ing. M. K., bytom B., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. M., Komerčnoprávna a advokátska kancelária, k. s., B., pre porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní Okresného súdu B. I vedenom pod sp. zn. 17 C 59/99 takto r o z h o d o l : Okresný súd B.
Právna veta: Prvoradým účelom základného práva na zákonného sudcu vyplývajúceho z čl. 48 ods. 1 ústavy a čl. 38 ods. 1 listiny je zabrániť tomu, aby súd, ktorý má konkrétnu vec prerokovať a rozhodnúť o nej, bol obsadený spôsobom, ktorý by sa dal označiť za svojvoľný alebo prinajmenšom za účelový. Toto základné právo je konkretizované v procesných kódexoch a pre posudzovaný prípad v Občianskom súdnom poriadku a v predpisoch upravujúcich organizáciu súdnictva a postavenie sudcov. Z týchto zákonných úprav vyplýva, že pojem zákonného sudcu je defin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky IV. ÚS 479/2013­101 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   25.   novembra   2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta v konaní o sťažnosti obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná,   a.   s.,   Cintorínska   21,   Bratislava,   zastúpenej   Advokátskou   kanceláriou BIZOŇ &   PARTNERS,  
Právna veta: Obsahu základného práva na zákonného sudcu zaručeného čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, resp. právu podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd vyhovuje len taká aplikácia dopadajúcich ustanovení Trestného poriadku, zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe neho vydaného rozvrhu práce, podľa ktorého bude dovolací senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zložený na základe rozvrhom práce určeného poradia sudcov zaradených do konkrétne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 62/2015­50 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   2.   júna   2015 v senáte   zloženom   z predsedu   senátu   Rudolfa   Tkáčika,   sudkyne   Jany   Baricovej   a sudcu Ľubomíra   Dobríka   prerokoval   sťažnosť             ,    zastúpeného   obchodnou spoločnosťou Kubicová, Benkóczki, Baláž – advokáti, s. r. o., Záhradnícka 68, Bratislava, v mene kto
Právna veta: Z hľadiska podstaty a obsahu základného práva na zákonného sudcu garantovaného čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je akceptovateľné a udržateľné také prerozdelenie už pridelenej veci, t. j. veci už skôr pridelenej tak sudcovi spravodajcovi a súčasne aj ostatným členom senátu všeobecného súdu ako zákonným sudcom, podľa ktorého bude vec pridelená novému senátu toho istého všeobecného súdu, ktorého členom je sudca, ktorému vec bola pôvodne pridelená ako sudcovi spravodajcovi, avšak ostatní členovia nového senátu sa zmenili v súlade s rozvrhom práce príslušného všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
PLz. ÚS 2/2015 (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PLz. ÚS 2/2015 z 18. marca 2015) Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 18. marca 2015 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana Ľalíka, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika v konaní podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o o
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcupostih sudcudisciplinárne konanie proti sudcovivýmena sudcu
Zbierka ÚS 27/2017
Právna veta: Kontrola orgánov verejnej moci prostredníctvom verejnej mienky a jej inštitucionálneho zabezpečenia masmédiami je významným prvkom riadneho fungovania demokratickej formy vlády v štáte. Kontrola verejnou mienkou má osobitný význam pre zachovanie riadnej činnosti súdnej moci v materiálnom právnom štáte, lebo iba po prostredníctvom fungujúcej verejnej mienky možno bez narušenia nezávislosti súdov zachovať kontrolu nad činnosťou súdov a ich dodržovaním platného právneho poriadku (Drgonec, J. Independence Under Control – The Road For the Judiciary of 21st Century. In: Segado, F.F. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 448/2016-57 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. augusta 2017 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka, sudcu Milana Ľalíka a sudkyne Marianny Mochnáčovej o sťažnosti , , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou Bauer s. r. o., konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. Richarda Bauera, Dénešova 19, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv na súdnu ochranu po
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu
Právna veta: Ústavný súd konštatoval (IV. ÚS 267/2018), že za splnenia všetkých zákonných predpokladov možno z právnej úpravy aj vo veciach patriacich do sféry správneho súdnictva vyvodiť povinnosť senátu najvyššieho súdu predložiť vec veľkému senátu. Prípadné nepostúpenie veci veľkému senátu je pritom podľa názoru ústavného súdu spôsobilé vyvolať neprípustný zásah do základného práva účastníka konania na zákonného sudcu a zároveň založiť vadu nesprávne obsadeného súdu. V prípade sťažovateľky však o takýto prípad nešlo. 33. Ústavný súd je toho názoru, že je nevyhnutné vždy posudzovať prípadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 408/2018-11 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. novembra 2018 predbežne prerokoval sťažnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, Banská Bystrica, zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. Tomáš Suchý, spol. s r. o., v mene ktorej koná JUDr. Tomášom Suchý, advokát, Horná 13, Banská Bystrica, pre namietané porušenie základného práva podľa čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 1 Ús
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu rozvrh prácevecne a miestne príslušný súd
Zbierka ÚS 18/2011
Právna veta: Prvoradou podmienkou na správne ustálenie osoby zákonného sudcu je správne ustálenie vecnej, resp. miestnej príslušnosti konajúceho súdu. Iba taký sudca určený podľa rozvrhu práce, ktorý je sudcom vecne a miestne príslušného súdu stanoveného zákonom, je zákonným sudcom v zmysle čl. 48 ods. 1 ústavy, resp. čl. 38 ods. 1 listiny. Pokiaľ ide o rozhodovanie nepríslušného súdu, sťažovateľ zdôrazňuje, že v prvom stupni vo veci správne konal a rozhodol okresný súd vzhľadom na ustanovenie § 16 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku, resp. § 7 ods. 2 písm. j) zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     II. ÚS 405/2010-23   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. januára 2011 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť J. M., L., zastúpeného advokátom JUDr. L. M., B., vo veci namietaného porušenia základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 38 ods. 1
Právna veta: Zmyslom obsahu základného práva nebyť odňatý zákonnému sudcovi podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je zabezpečiť nezávislosť súdnej organizácie od výkonnej moci, t. j. zabrániť tomu, aby organizácia súdneho systému v demokratickej spoločnosti bola ponechaná na ľubovôľu výkonnej moci, a zabezpečiť, aby tento systém vychádzal zo zákona. Nestrannosť sa obyčajne definuje ako neprítomnosť predsudku (zaujatosti) a straníckosti. V judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva, na ktorú nadväzuje aj judikatúra ústavného súdu, sa rozlišuje nestrannosť subjektívna a nestrannosť objektívna. S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 26/2010-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. januára 2010 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. J. M., P., zastúpeného advokátom Mgr. R. T., PhD., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva n
Právna veta: 1) Ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že podľa § 3 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zákonný sudca je sudca, ktorý vykonáva funkciu sudcu na príslušnom súde a bol určený v súlade so zákonom a s rozvrhom práce na konanie a rozhodovanie o prejednávanej veci. Ak súd rozhoduje v senáte, zákonnými sudcami sú všetci sudcovia určení podľa rozvrhu práce na konanie a rozhodovanie v senáte. Podľa § 51 ods. 1 zákona o súdoch ak tento zákon neustanovuje inak, veci určené podľa predmetu konania sa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 185/2014-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. mája 2014 predbežne prerokoval sťažnosť B. B., zastúpeného spoločnosťou AK-TARABČÁK s. r. o., Hlavná 13, Prešov, konajúcou konateľom a advokátom JUDr. Jozefom Tarabčákom, vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 1, 2 a 3 a čl. 46 ods. 1 v spojení s čl. 1 a čl. 2, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 1 a 2 Ústavy
MENU