Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065489
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63368
USSR: 34577
NSČR: 120720
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420564
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
09.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: § 365 ods. 1 písm. b) CSP


Približný počet výsledkov: 901 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: § 365 ods. 1 písm. b) CSP
  • § nájdené 8652731 krát v 418633 dokumentoch
  • 365 nájdené 41601 krát v 22193 dokumentoch
  • ods nájdené 6808713 krát v 413734 dokumentoch
  • 1 nájdené 6044848 krát v 414399 dokumentoch
  • pism nájdené 1203776 krát v 293393 dokumentoch
  • b nájdené 985548 krát v 274082 dokumentoch
  • csp nájdené 387509 krát v 19506 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 17 dokumentov


Kľúčové slová: dôvody vydedenia, vydedenie

Právna veta: Odvolací súd podotýka, že vydedením rozumieme jednostranný výslovný prejav poručiteľovej vôle, ktorým sa odníma potomkovi ako neopomenuteľnému dedičovi právo, ktoré by mu inak patrilo podľa zákona. Vydedenie ako jednostranný právny úkon poručiteľa musí spĺňať určité materiálne a formálne náležitosti. Materiálnou náležitosťou vydedenia je (okrem všeobecných požiadaviek pre platnosť právnych úkonov) existencia konkrétneho dôvodu vydedenia uvedeného v zákone. Ust. § 469a ods. 1 taxatívne vypočítava dôvody vydedenia a zaraďuje ich do štyroch skupín. Pre všetky dôvody je charakteristické negatívne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na spravodlivý proces a súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam. 22. Odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. b/ CSP (§ 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p.) je naplnený vtedy, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby .
Právna veta: Povinnosť uviesť skutkové opísanie okolností, z ktorých prenajímateľ odvodzuje svoje právo nájom vypovedať, má práve predchádzať tomu, aby prenajímateľ nemohol daný dôvod výpovede meniť, resp. dodatočne napasovať na určitú inú skutkovú situáciu pod nekonkretizovaný dôvod výpovede. Vo vzťahu k výpovednému dôvodu podľa ust. § 711 ods. 1 písm. g/ OZ súd prvej inštancie správne poukázal na to , že úmyslom zákonodarcu bolo umožniť vypovedať nájom v prípade, ak nájomca využíva byt úplne odlišným spôsobom nemajúcim charakter bývania (t.j. podnikanie, obchodné priestory, skladové priestory, výr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom (§ 365 ods. 1 písm b/ CSP ) Dôvodom odvolania môže byť to ,že rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd. Zákon ustanovuje, že v prvej inštancii koná .
Právna veta: Podľa § 232 ods. 3, 4 CSP lehota na plnenie je tri dni a plynie od právoplatnosti rozsudku. Súd môže v odôvodnených prípadoch určiť dlhšiu lehotu. Ak súd uložil povinnosť plniť opakujúce sa a v budúcnosti splatné dávky a splátky, vykonateľnosť týchto dávok a splátok sa spravuje poradím ich splatnosti, ak súd nerozhodne inak; súd môže rozhodnúť, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. Z vyššie citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že určenie dlhšej ako trojdňovej lehoty na plnenie alebo povolenie splátok umožňuje súdu, aby sám, nezávisle n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudok v napadnutých výrokoch zrušiť a vrátiť vec súdu prvej inštancie na nové konanie a rozhodnutie. Uplatnila odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm.b/ CSP, pretože nesprávnym procesným postupom znemožnil matke, aby uskutočňovala procesné práva jej patriace v takej miere, že došlo k porušeniu práva .
Právna veta: Ak zmenka vznikla na zabezpečenie splnenia dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy, ide o spotrebiteľskú zmenku, v rámci ktorej existujú odlišnosti oproti zmenke z iného právneho vzťahu. Jednou z odlišností spotrebiteľskej zmenky je zohľadnenie kauzy právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla. Ďalšou odlišnosťou spotrebiteľskej zmluvy je ex offo súdna kontrola neprijateľnosti podmienok zmluvy, z ktorej zmenka vznikla a zmluvných podmienok jej vyplnenia. To platí aj v právnych veciach podľa Nariadenia(t.j. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 zo dňa 11.7.2007), ktorým sa ustanovu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... následok nesprávne rozhodnutie vo veci (§ 365 ods. 1 písm. d) CSP), že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 365 ods. 1 písm. b) CSP - súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva .
Právna veta: 6. Podľa § 69b ods. 4 OBZ ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 365 ods. 1 písm. b) CSP, súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam (§ 365 ods. 1 písm. f) CSP), rozhodnutie súdu vychádza .
Právna veta: 40. Súd prvej inštancie teda posúdil právny vzťah založený medzi žalobcom a žalovaným ako právny vzťah vzniknutý na základe zasielateľskej zmluvy a správne konštatoval dôvodnosť žalobcom uplatneného nároku. Rovnako správne vychádzajúc z výsledkov vykonaného dokazovania uzavrel, že v danom prípade nie je možné vyvodiť zodpovednosť zasielateľa za škodu vzniknutú pri preprave, pretože zodpovednosť v takomto prípade znáša dopravca. Pokiaľ si teda žalovaný vzájomnou žalobou uplatnil náhradu škody proti žalobcovi, správne vyhodnotil námietku žalobcu o nedostatku jeho pasívnej vecne legitimácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spravodlivý proces spojené s právom na riadne odôvodnenie rozhodnutia (nedostatočnosť odôvodnenia rozhodnutia), teda aj odvolací dôvod podľa ust. § 365 ods. 1 písm. b/ CSP. 31. Odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. b/ CSP (súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočnila jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k .
Právna veta: V ustanovení § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka nie je obsiahnuté obmedzenie spočívajúce v tom, že by ukladalo stranám sporu dohodnúť si úrok z omeškania v určitej výške, a preto je vecou účastníkov zmluvného vzťahu, akú výšku úroku z omeškania si dohodnú. Je potrebné zvýrazniť, že riadne a včasné plnenie záväzkov, teda i včasné zaplatenie je jednou zo základných zásad poctivého obchodného styku. Úrok z omeškania teda plní nielen sankčnú, ale i zaisťovaciu a uhradzovaciu funkciu, pričom práve úloha posledných dvoch uvedených funkcií by bola nepriznaním ochrany žalobcovi zmarená. Požiadavka žalo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... danej veci žiadnu relevanciu, alebo s ktorými sa okresný súd v predmetnom konaní riadne vysporiadal. K odvolaciemu dôvodu podľa ust. § 365 ods. 1 písm. b) CSP žalobca uviedol, že z celého odvolania nie je možné zistiť, akým nesprávnym procesným postupom mal okresný súd znemožniť žalovanému uskutočňovať .
Právna veta: Súd prvej inštancie je povinný v odôvodnení uviesť, ktoré skutočnosti (skutkové zistenia) boli dokazovaním, zhodnými tvrdeniami účastníkov alebo iným zák. predpísaným spôsobom - podľa jeho názoru - preukázané a ktoré nie, príp. tiež, ktoré z nich sú pre rozhodnutie veci bezvýznamné. Pri každej jednotlivej, preukázanej i nepreukázanej, skutočnosti (skutkovom zistení) musí stručne a jasne uviesť, ako k tomuto záveru dospel, teda z akých dôkazov - podľa jeho názoru - záver vyplýva, ako tieto dôkazy podľa § 191 - 194 CSP hodnotil, a to najmä vtedy, ak šlo o dôkazy protichodné, a prečo nevyhovel vš ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nie je relevantným dôvodom uplatnenia námietky zaujatosti, preto uplatnený odvolací dôvod nie je daný. 13.Žalobcom uplatnený odvolací dôvod podľa § 365 ods.1 písm. b) CSP (súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva .
Právna veta: Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky sp. zn. 31Cdo 503/2011 právo každého zo spoluvlastníkov vec užívať je obmedzené rovnakým právom ostatných užívať vec podľa veľkosti podielu. Podľa konštantnej judikatúry môžu spoluvlastníci (dohodou alebo väčšinovým rozhodnutím) alebo súd o hospodárení so spoločnou vecou rozhodnúť podľa § 139 ods. 2 O.z., že niektorého zo spoluvlastníkov z fyzického užívania veci úplne alebo čiastočne vylúčia. V takom prípade logicky užíva jeden zo spoluvlastníkov vec nad rámec jeho podielu (neužíva vec v súlade s kritériom vytýčeným v § 137 ods. 1 O.z.). Ide ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... maďarský jazyk neovláda, čím bolo znemožnené samotnému žalobcovi riadne si uplatniť svoje práva, čím je naplnený aj odvolací dôvod podľa § 365 ods. 1 písm. b/ CSP. Odvolateľ citoval § 123 a § 139 ods. 1 O.z. a § 365 ods. 1 písm. f/ CSP a .
Právna veta: Nedostatky niektorých procesných podmienok sú neodstrániteľné a prítomnosť takéhoto nedostatku bráni súdu v konaní a rozhodovaní, čo vedie k zastaveniu konania. V ostatných prípadoch je povinnosťou súdu nedostatok procesnej podmienky odstrániť. Vadou predpokladanou v § 365 ods. 1 písm.a/ CSP tak trpí konanie v prípade, keď súd vec prejednal a rozhodol napriek naznačeným nedostatkom. V prípade namietaného nedostatku príslušnosti súdu, o vadu konania v podobe nedostatku príslušnosti súdu pôjde iba v prípade, keď v konaní neboli dodržané ustanovenia o vecnej príslušnosti, osobitnej i výlučn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neboli dodržané ustanovenia o vecnej príslušnosti, osobitnej i výlučnej miestnej príslušnosti alebo o kauzálnej príslušnosti. 9. Odvolací dôvod podľa ust. § 365 ods.1 písm.b/ CSP (súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere teda, že došlo k porušeniu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.