Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094160
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: § 417 ods. 2


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: § 417 ods. 2
  • § nájdené 1812551 krát v 63854 dokumentoch
  • 417 nájdené 1650 krát v 935 dokumentoch
  • ods nájdené 1423757 krát v 63658 dokumentoch
  • 2 nájdené 669732 krát v 62405 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Krajské súdy SR 68 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ, zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania

Zbierka NS 5/2006
R 39/2006
Rozsudok
Právna veta: Do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní podľa § 7 ods. 1 O. s. p. nepatrí rozhodovanie o prekládke elektrického vedenia (§ 20 zákona č. 70/1998 Z. z.) „Vecné bremená" vyplývajúce z ustanovení zákona Č. 79/1957 Zb., resp. zo zákona č. 65Q/2004 Z. z, sú inštitútmi sui generis; nemožno im priznať povahu súkromnoprávnych opatrení, lebo ide o obme­dzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme a v zmysle verejno­právneho predpisu.

Úryvok z textu:
... rozvodné zariadenie podzemným káblom ale­ bo preložkou vedenia mimo obec, a to ani podľa ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonm'ka, ak ide o vážne ohrozenie, má ohrozený právo sa domáhať, aby súd ... v právomoci súdu. K podobným záverom v danej veci možno dospieť aj v súvislosti s apliká­ ciou ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Ochranné pásmo (jeho nerešpektovanie) a prekládka elektrického vedenia (t. j. premiestnenie niektorých prvkov .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ, miestna komunikácia, správne konanie, inštitút súkromného práva

Zbierka NS 3/2004
R 51/2004
Rozsudok
Právna veta: Povinnosť obce vybudovať miestnu komunikáciu nevyplýva zo žiadneho súkromnoprávneho predpisu, preto ju na návrh vlastníka stavby (pozemku) nemôže uložiť svojím rozhodnutím súd.

Úryvok z textu:
... prístupovú komunikáciu a vystavať miestnu komunikáciu k rodinnému domu žalobcov”, a to ani podľa ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Podľa ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ak ide o vážne ohrozenie, má ohrozený právo sa domáhať, aby súd ... takto dlhodobo pretrvávajúceho stavu žalobcom nielen narastá škoda, ale im hrozí vážna škoda, a teda v zmysle § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka majú nárok na ochranu voči každému, teda aj voči žalovanej. Preto prvostupňový súd žalobe vyhovel .
Právna veta: Podanie správy predsedom alebo povereným členom senátu o doterajšom priebehu konania, vyjadrenie účastníkov a prednesenie návrhov v zmysle § 215 O.s.p., ani odpovede účastníkov či právnych zástupcov na jednoduché otázky členov senátu nie sú zopakovaním dokazovania. Ak sa odvolací súd chcel odchýliť od skutkových zistení súdu prvého stupňa na základe bezprostredne pred ním vykonaných dôkazov, mal dokazovanie v zmysle § 213 ods. 3 O.s.p. sám v potrebnom rozsahu opakovať, resp. dokazovanie doplniť, a zadovážiť si tak rovnocenný podklad pre odlišné hodnotenie dôkazov (§ 132 O.s.p.). Len tak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cit. právnou úpravou dospel k záveru, že vzájomný návrh je v časti 1. petitu dôvodný a aplikoval ustanovenie § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka, konštatujúc, že zo skutkového stavu vyplýva existencia vážneho ohrozenia pozemku žalovaných i pozemku žalobkyne, pok ... žalovaných. Uviedol, že z tohto dôvodu , keďže na zistený skutkový stav súd prvého stupňa nesprávne aplikoval ustanovenie § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka, i keď účas tníci na odvolacom pojednávaní uviedli, že voda im v súčasnej dobe z titulu .
Merito o 14 060 634,60 eur (423 590 678 Sk)
... poruchový stav. Uvedenému nasvedčuje aj skutočnosť, že aj keď podľa názoru navrhovateľa išlo o vážne ohrozenie, nedomáhal sa v zmysle § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka na súde, aby ohrozovateľovi (odporcovi) bola uložená povinnosť v ykonať vhodné a primerané opatrenia na odvrátenie hroziacej škody .
Merito o zdržanie sa konania a odstránenie závadného stavu
... súd vykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, zistený skutkový stav podriadil pod správnu právnu normu (§ 127 ods. 1 OZ, § 417 ods. 2 OZ) a svoje rozhodnutie odôvodnil v súlade s príslušnými procesnými ustanoveniami. Proti rozsudku odvolacieho súdu podali žalovaní 1/ a ... vody na parcelu č. X. akýmkoľvek spôsobom. Žalobcovia uniesli dôkazné bremeno, že sú vážne ohrození, súd preto podľa § 417 ods. 2 OZ žalovaným 1/ a 2/ uložil povinnosť vybudovať odtokové potrubie PVC DN 250 v dĺžke 35 m od dážďovej .
Merito o ochranu vlastníckeho práva
... zdržať sa umiestnenia konštrukcie na hranici pozemkov odvolací súd taktiež posúdil nesprávne; nešlo ani tu o žalobu podľa § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorá by smerovala k odvráteniu hroziacej vážnej škody, ale o negatórnu žalobu. Záver odvolacieho ... nenaplnila – nepreukázala existenciu hrozby vážnej škody, v napadnutej časti žalobný návrh zamietol. Opatrenie k odvráteniu škody podľa § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka možno uložiť iba v prípade, že vznik škody iba hrozí a (zároveň) ide o vážne .
Merito o iodstránenie časti strechy a zdržanie sa tzásahov do vl. práva
... 1/ a 2/ namontovať na časť strechy svojho rodinného domu zachytávače snehu, mali postupovať podľa ustanovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka a uložiť žalovaným vykonať opatrenia, aby nedošlo k vážnej ujme na zdraví. Nesprávne právne posúdenie ... 417 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade však posudzovanému nároku žalobkyne z hľadiska aplikácie ust anovenia § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka nie je možné poskytnúť ochranu, lebo nejde o opatrenie vhodné a primerané k odvráteniu hroziacej .
Merito o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
... mohli mať význam pre rozhodnutie vo veci samej. Konštatoval, že súd prvého stupňa postupoval správne, keď s prihliadnutím na ustanovenie § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka skúmal, či nečinnosťou odporcov hrozí navrhovateľovi vznik škody a či sa j edná o tak vážne ohrozenie, kde .
Merito o uloženie povinnosti vybudovať oporný múr
... 1/ a 2/ náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Konštatoval, že súd prvého stupňa postupoval správne, keď s prihliadnutím na ustanovenie § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka skúmal, či nečinnosťou žalovaných hrozí žalobcovi vznik škody a či sa jedná o tak vážne ohr ozenie, kde .
Merito o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva
... z dôvodu, že pri narážaní zvierat do plotu toto spôsobovalo nadmerný hluk. Súd vec posúdil podľa § 127 ods. 1, § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka, čl. 20 ods. 1, 3 Ústavy Slovenskej republiky, § 16, § 16a všeobecne záväzného nariadenia č. 4 Obce ... trechy a záhrady žalobcov holub mi, domácou hydinou. Vo vzťahu k tomuto návrhu súd uzavrel, že išlo o žalobu podľa § 417 ods. 2 Občianskeho zákonník a. Hospodárska budova však bola postavená v súlade s platnými normami a ako to vyplýva lo aj zo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.