Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti


Približný počet výsledkov: 17706 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti
  • ucelny nájdené 196148 krát v 86255 dokumentoch
  • vynalozeny nájdené 128934 krát v 52067 dokumentoch
  • v nájdené 20582674 krát v 420381 dokumentoch
  • suvislost nájdené 353851 krát v 114490 dokumentoch
  • s nájdené 8853350 krát v 418564 dokumentoch
  • vykonavanie nájdené 110711 krát v 49429 dokumentoch
  • exekucny nájdené 1914305 krát v 136429 dokumentoch
  • cinnost nájdené 841849 krát v 174313 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Právna veta: Archiváciu spisu nie je možné podľa názoru súdu považovať za hotový výdavok účelne vynaložený v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti. V zmysle § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v odmene súdneho exekútora je zahrnutá aj náhrada za administratívne práce vykonané v súvislosti s exekučnou činnosťou. Za takéto práce je nevyhnutné považovať aj archiváciu spisu.

Úryvok z textu:
... súdnych exekútorov (účinného od 01.05.2008) súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky. ... za archiváciu spisu. Archiváciu spisu nie je možné podľa názoru súdu považovať za hotový výdavok účelne vynaložený v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti. V zmysle § 25 vyhlášky MS SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách .
Právna veta: Daňovú sústavu v SR tvoria dane zakotvené v jednotlivých hmotnoprávnych predpisoch, ktoré upravujú predmet konkrétnej dane, zdaniteľné osoby, vznik daňovej povinnosti, sadzby dane a ďalšie otázky rozhodujúce pre výber daní. Výkon exekučnej činnosti ako dodanie služby podlieha dani z pridanej hodnoty ako dodanie služby (§ 2 ods. 1 písm. b/, § 9 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z.). Pre určenie základu dane pri dodaní tejto služby je rozhodujúca právna úprava v ustanovení § 22 ods. 1,2 písm. b/ zákona o dani z pridanej hodnoty. V zmysle tohto ustanovenia preto základ dane nepredstavuje iba odmena e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dane z pridanej hodnoty majú správne tvoriť okrem odmeny súdneho exekútora aj súvisiace náklady - hotové výdavky, účelne vynaložené v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti (porovnaj tiež nález Ústavného súdu SR sp.zn. II ÚS 31/04 zo 17.12.2004, závery ... dane z pridanej hodnoty majú správne tvoriť okrem odmeny súdneho exekútora aj súvisiace náklady - hotové výdavky, účelne vynaložené v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti (porovnaj tiež nález Ústavného súdu SR sp.zn. II ÚS 31/04 zo 17.12.2004, .
Právna veta: Oprávnená v podanom odvolaní poukazuje na ust. § 28 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, podľa ktorého sú od dane oslobodené univerzálne poštové služby. Uvedené ustanovenie však zároveň odkazuje na § 3 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách, podľa ktorého „univerzálna služba je ponuka poštových služieb podľa ods. 2, ktoré poskytovateľ univerzálnej služby povinný trvalo poskytovať v prístupových a kontaktných miestach za rovnakých podmienok, v určenej kvalite a za prijateľné ceny (ďalej len "poštová sadzba") všetkým užívateľom každý pracovný deň najmenej s jedným vyber ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znení neskorších predpisov, „súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké ... znení neskorších predpisov, „súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b/ zákona č. 222/2004 Z.z. predmetom dane z pridanej hodnoty je dodanie služby za protihodnotu. Hotové výdavky súdneho exekútora podľa § 196 Exekučného poriadku môžu byť napr. cestovné, poštovné, telefónne poplatky, známky, kolkové známky a pod. Tieto služby pre súdneho exekútora poskytuje pošta, telekomunikačné spoločnosti, dopravné spoločnosti a platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa § 3 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. je osoba, ktorá tieto služby súdnemu exekútorovi poskytla.

Úryvok z textu:
... 22 ods. 1 citovanej vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí odmena aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady ... 22 ods. 1 citovanej vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí odmena aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady .
Právna veta: Spôsob vykonania exekúcie je fakultatívnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie. O spôsobe vykonanie exekúcie vydáva súdny exekútor upovedomenie o spôsobe exekúcie. Teda upovedomenie o spôsobe exekúcie nie je povinnou náležitosťou upovedomenia o začatí exekúcie a súdny exekútor uvádza spôsob vykonania exekúcie v upovedomení o začatí exekúcie spravidla vtedy, ak v danom štádiu vie, akým spôsobom bude exekúciu vykonávať. Exekútor môže povinného upovedomiť o spôsobe vykonania exekúcie aj osobitným upovedomením. Exekútor môže v upovedomení o začatí exekúcie uviesť viacero spôsobov vykonania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 22 ods. 1 a 2 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a ... ods. 1 a 2 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a .
Právna veta: Pohľadávka na náhradu trov konania musí byť účastníkovi priznaná v celom zákonom upravenom rozsahu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak účastník zo sumy priznanej náhrady je povinný podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť túto daň. /nález ÚS SR II.ÚS 31/04 30/. Podľa § 27 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty základná sadzba dane na tovary a služby je 19 % zo základu dane s výnimkou základnej sadzby dane ustanovenej v § 85j ods. 1 na obdobie podľa § 85j ods. 1. V spojitosti s § 85j horeuvedeného zákona v období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odmeňujú paušálnou sumou upravuje § 15 vyhlášky. Podľa § 22 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného .
Právna veta: Podľa ust. § 19 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“) daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby. Podľa ust. § 85j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 zákona o dani z pridanej hodnoty v období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3%, je základná sadzba dane na tovary a služby 20% zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní okresný súd zistí, či súdnym exekútorom uplatnené poplatky za telefón sú výdavkami účelne vynaloženými v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, či sú preukázané v spise súdneho exekútora a opätovne rozhodne o náhrade trov exekúcie ... Podľa ust. § 22 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky .
Právna veta: V zmysle § 141 a nasl. z. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ZSP) fyzická a právnická osoba, ktoré sú povinné platiť poistné, sú povinné poistné odvádzať včas a v správnej výške. Za zamestnanca odvádza poistné na nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti zamestnávateľ. V tomto prípade povinný ako zamestnávateľ nesprávne uviedol vymeriavací základ za svojho zamestnanca. Zodpovednosť za správne určenie vymeriavacieho základu je na zamestnávateľovi.

Úryvok z textu:
... ) každé ďalšie zisťovanie majetku povinného. Podľa § 22 ods. 1 vyhlášky, súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky. Súdnemu exekútorovi patrí odmena a náhrada .
Právna veta: Právnická osoba zapisovaná do obchodného registra sa stáva subjektom práva, t.j. nadobúda právnu subjektivitu, a teda aj spôsobilosť byť účastníkom konania, dňom účinnosti zápisu do obchodného registra a túto subjektivitu stráca dňom výmazu z obchodného registra. V danom prípade po začatí konania povinný zanikol bez právneho nástupcu, a to výmazom z obchodného registra, čím povinný stratil procesnú subjektivitu, teda aj spôsobilosť mať procesné práva a povinnosti. Spôsobilosť mať práva a povinnosti je jedna z podmienok konania a jej strata predstavuje taký neodstrániteľný nedostatok podm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úkony exekučnej činnosti najmenej 33,19 eura. Podľa § 22 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrad hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky. Cestovné náhrady sa poskytujú podľa osobitného .
... povinného 3 x 9,96 EUR V zmysle § 22 vyhlášky súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti: táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky. Účelnosť vynaložených výdavkov je nutné posudzovať .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.