Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: Krajský súd


Približný počet výsledkov: 50346 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Krajský súd
  • krajsky nájdené 465895 krát v 59167 dokumentoch
  • sudit nájdené 1421062 krát v 63886 dokumentochPrávna veta: Na konanie v prvom stupni sú zásadne (vecne) príslušné okresné súdy (§ 9 ods. 1 O.s.p.). Krajské súdy (medziiným) rozhodujú ako súdy prvého stupňa v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení (§ 9 ods. 2 písm. a/ O.s.p.). V zmysle predpisov o sociálnom zabezpečení možno dávku charakterizovať ako peňažné plnenie slúžiace za zabezpečenie príjmu poistenca, nárokovateľné po splnení zákonom stanovených podmienok, vyplácané z príslušného fondu poistenia; ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v zmysle § 104a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku (O.s.p.) takto r o z h o d o l : Na prejednanie veci, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 11 C 4/1998 a na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 17 C 1192/1998, je vecne príslušný Okresný súd Žilina. O d ô v o d n e n i e Konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase .
Právna veta: Podľa § 85 ods. 2 O.s.p. všeobecným súdom právnickej osoby je súd, v obvode ktorého má právnická osoba sídlo. V zmysle citovaných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku vyplýva, že pri rozhodovaní o žalobách podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je miestne príslušným na prejednanie veci a jej rozhodnutie, ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, krajský súd, v obvode ktorého je všeobecný súd navrhovateľa (okrem ústredných orgánov štátnej správy).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /7/201 2 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Borsodi Tranzit Foglalkoztatási K ӧzhasznú Nonprofit Korlátolt Felel ӧsség ü Társaság, so sídlom 3600 Ózd, Jászi. O. u. 3, IČO: Cg.05 -09 -017581, Maďarská republika , zastúpený advokátom JUDr. Ladislavom Csákó m, Advokátska kancelária v Rožňave, Hviezdoslavova 4, proti žalovanému : Sociálna poisťovňa, ústr edie, so sídlom ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o preskúmanie .
Právna veta: Vo veciach, v ktorých bola pôvodne podaná obžaloba na krajský súd pred 1. septembrom 2004 a súčasne do 1. septembra 2004 v nich nebolo týmto súdom nariadené hlavné pojednávanie, a ak v čase od 1. septembra 2004 do 15. apríla 2005 nedošlo podľa prechodného ustanovenia § 454a Trestného poriadku účinného od 1. septembra 2004 k postúpeniu veci Špeciálnemu súdu, je na konanie vecne príslušný krajský súd, nakoľko prechodné ustanovenie § 454aa Trestného poriadku účinného od 15. apríla 2005 opätovne založilo vecnú príslušnosť krajského súdu, keďže účelom ustanovenia § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri sledovaní rozhodovacej činnosti senátov v zmysle § 21 ods. 4 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. zistil, že v rozhodnutiach senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je rozdielny výklad prechodných ustanovení § 454a a § 454aa Trestného poriadku z hľadiska otázky vecnej príslušnosti súdu (krajského alebo špeciálneho), pokiaľ ide o veci, v ktorých bola pôvodne podaná obžaloba na krajský súd, ktoré ale neboli týmto .
Kľúčové slová: vecná príslušnosť súdu, krajský súd, obvinený, taxatívne vymenované trestné činy

Zbierka NS 1-2/1997
R 1/1997
Stanovisko
Právna veta: Z odkazu uvedeného v druhej vete § 17 Tr. por., v znení novely č. 247/1994 Z.z. vyplýva, že krajský súd je príslušný na vykonanie konania v prvom stupni (bez ohľadu na trestnú sadzbu) okrem iných aj o trestných činoch taxatívne vymenovaných a číselne označených v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 249/1994 Z.z. Ak ale ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 249/1994 Z.z. uvádza dva odseky toho istého paragrafu spojených zlučovacou spojkou „a“ (napríklad § 250 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Tr. zák.) je krajský súd príslušný na vykonanie konania v prvom stupni len vtedy, ak konanie obvineného možno s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 Tr. por., v znení novely č. 247/1994 Z.z., ktoré upravuje vecnú príslušnosť krajského súdu na vykonanie konania o trestných činoch v prvom stupni. Ide v tomto prípade o riešenie otázky okruhu trestných činov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 249/1994 Z.z., o ktorých musí v prvom stupni vykonávať konanie krajský súd v zmysle odkazu č. 2 uvedeného v druhej vete tohto .
Kľúčové slová: súd prvého stupňa, organizované formy trestnej činnosti, trestný čin , krajský súd, vecná príslušnosť súdu

Zbierka NS 1/1996
R 1/1996
Stanovisko
Právna veta: V zmysle druhej vety § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z. krajský súd vykonáva v prvom stupni konanie okrem iného aj o trestných činoch uvedených v osobitnom zákone. V spojitosti s týmito trestnými činmi sa prostredníctvom poznámky č. 2 odkazuje na § 2 zákona č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov (ďalej len zákon). Tieto trestné činy výslovne vymenúva len § 2 ods. 2 písm. a/ zákona. Tento zákon neurčuje vecnú príslušnosť súdov na konanie o trestných činoch. Vo vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní rozhodnutí senátov najvyššieho súdu sa zistilo, že tieto nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z., ktoré upravuje vecnú príslušnosť krajského súdu na vykonanie konania o trestných činoch v prvom stupni. Ide najmä o riešenie otázky okruhu trestných činov uvedených v § 2 ods. 2 zákona, o ktorých musí v prvom stupni vykonávať konanie krajský súd v zmysle odkazu č. 2 uvedeného v druhej vete tohto ustanovenia. Niektoré senáty zaujali .
Právna veta: Podľa § 10 ods. 1 O.s.p. krajské súdy rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiam okresných súdov. Podľa § 10 ods. 2 O.s.p. o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa rozhoduje Najvyšší súd Slovenskej republiky. Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že Najvyšší súd Slovenskej republiky je funkčne príslušný rozhodovať iba o tých odvolaniach, ktoré smerujú proti rozhodnutiam krajských súdov ako súdov prvého stupňa; prípady, v ktorých je rozhodnutie krajského súdu rozhodnutím súdu prvého stupňa, sú pritom zákonom taxatívne vymedzené (viď § 9 ods. 2 O.s.p.). Rozho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Co 6/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinnému M. U. , bývajúcemu v o V. , o vymoženie 352 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 2 Er 146/2010, o odvolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. októbra 2012 sp. zn. 41 CoE 237 /2012 .
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 O. s. p. na konanie v prvom stupni sú zásadne príslušné okresné súdy. Krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa a/ v sporoch o vzájomné vyporiadanie dávky poskytnutej neprávom alebo vo vyššej výmere, než patrila, medzi zamestnávateľom a príjemcom tejto dávky podľa právnych predpisov o sociálnom zabezpečení, b/ v sporoch medzi príslušným orgánom nemocenského poistenia a zamestnávateľom o náhradu škody vzniknutej nesprávnym postupom pri vykonávaní nemocenského poistenia, c/ v sporoch týkajúcich sa cudzieho štátu alebo osôb požívajúcich diplomatické imunity a výsady, ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na jvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exe kučnej veci oprávneného P. , s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou F. P., s. r. o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ému I. R. , nar. X. , bytom P., o vymoženie pohľadávky 637,75 Eur s príslušenstvom , vykonávanej súdnym exekútorom JUDr. J. D. so sídlom Exe kútorského úradu, Š. pod sp. zn . EX 383/2006 , o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v .
Právna veta: Vecná príslušnosť súdu je jednou z podmienok konania, ku ktorej súd prihliada kedykoľvek. Podľa § 11 ods. 1 O.s.p. konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia. Súd prvého stupňa založil svoju vecnú príslušnosť na základe ust. § 9 ods. 3 O.s.p. v znení účinnom v čase začatia konania, podľa ktorého krajské súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa aj v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje, že rozhoduje súd. Vychádzal pritom z čl. 31 bod 1 vyhl. č. 11/1975 Zb. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., IČO: X., zast. JUDr. R., proti žalovanému S., IČO: X., zapísanému v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, v odd. C, v. č. 23082, zast. JUDr. P., o zaplatenie 24 066,94 EUR s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 29. januára 2007 č. k. 2Cbop 1/2006-78, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského .
Právna veta: Skutočnosť, že určité rozhodnutie vydal krajský súd, ešte neznamená, že tento súd rozhodoval ako súd odvolací. V občianskom súdnom konaní totiž krajský súd môže rozhodovať nielen ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), ale aj ako súd prvého stupňa (napr. § 9 ods. 2 O.s.p.) a tiež ako súd nadriadený (§ 16 ods. 1 O.s.p.). Rozhodnutie krajského súdu o tom, že sudca okresného súdu je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, je rozhodnutím vydaným mimo inštančného postupu, kedy krajský súd nerozhoduje ako súd odvolací, ale ako súd nadriadený; proti rozhodnutiu krajského súdu nie s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 250 /20 13 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu: M. K. , bývajúceho v B. , proti žalovan ým: 1/ I. B. , 2/ K. B. , obom bývajúcim v B. , 3/ Slovenskému pozemkovému fondu , so sídlom v Bratislave, Búdková 36, 4/ Okresnému úradu Trenčín – katastr álny odbor , so sídlom v Trenčíne , Piaristická 25 , 5/ I. Š., starostovi obce K. , K. 52 , o určenie ne platnosti právneho úkonu, odstránenie prekážok a iné , vedenej na Okresnom .
Právna veta: Jednou zo zložiek verejnej správy je aj záujmová samospráva. Medzi záujmovú samosprávu patria najmä rôzne stavovské organizácie, pričom tento okruh nie je definitívny. V podmienkach poľovníckeho združenia možno hovoriť o záujmovej samospráve sui generis, keď členov spája záujem na výkone práva poľovníctva, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme, člen poľovníckeho združenia musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a musí byť držiteľom platného poľovného lístka, prípadne môže ísť o vlastníka poľovného pozemku. Člen poľovníckeho združenia je v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds /1/2014 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. by tom Ľ. , proti žalovanému : Slovenský poľovnícky, zväz, Poľovn íck e združenie Magura, Turčianske Kľačany, IČO: 361 322 76 , o preskúmanie rozhodnutia žalovaného a o nesúhlase Krajského súdu v Žiline s postúpením veci Okresným súdom Martin , takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Žiline s postúpením veci n i e j e d ô v o d n ý. O d ô v o d n e n i e : .
Právna veta: I. Oblasť správneho trestania je sférou, v ktorej sa uplatňuje plná jurisdikcia správneho súdu preskúmavajúceho administratívne rozhodnutie sankčného charakteru. Uvedená požiadavka vyplýva z interpretácie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. II. Žalobca je vo veciach správnych deliktov oprávnený uviesť a poukázať v žalobe i na taký dôkaz, pre ktorý považuje napadnuté rozhodnutie správneho orgánu za nezákonné a nebráni tomu ani skutočnosť, že ho neuplatnil v odvolacom správnom konaní, resp. rozkladovom konaní, ak tak objektívne nemohol urobiť. Krajský súd preto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej len „krajský súd“) podľa § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) ... forenzných medicínskych expertíz s.r.o. z 19. novembra 2013. V tejto súvislosti odvolací súd uvádza, že krajský súd rozhodol o zrušení preskúmavaného rozhodnutia z dôvodu potreby odstránenia rozporov medzi odbornými závermi vyjadrenými v jednotlivých odborných stanoviskách konzultantov .
Právna veta: Z ustanovenia § 564 ods. 5 Trestného poriadku účinného od 1. ja­nuára 2006 vyplýva, že vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba na okresný alebo krajský súd do 31. decembra 2005, sa konaním podľa doterajších predpisov rozumie aj konanie o dôvodoch a leho­tách väzby, vrátane konania o návrhu na predĺženie lehoty väzby Najvyšším súdom. To znamená, že lehota trvania väzby sa v týchto prípadoch posudzuje podľa § 71 ods. 2 Trestného poriadku, účinné­ ho do 1. januára 2006, v zmysle ktorého celková doba trvania väzby v prípade skutku napĺňajúceho znaky obzvlášť závažného zločinu podľa nového Trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonnú úpravu trvania väzby v prípravnom konaní a v ko­ nám pred súdom nenarúša ústavný princíp rovnosti. Opačný názor zaujali Krajský súd v Košiciach, Ministerstvo vnútra SR a Akadémia PZ v Bratislave, ktorí považujú za správne to rozhodnutie Naj­ vyššieho súdu, ... § 564 ods. 5 citovaného Trestného poriadku vyplýva, že vo veciach, v ktorých bola podaná obžaloba na okresný alebo krajský súd do 31. decembra 2005 sa konaním podľa do­ terajších predpisov rozumie aj konanie o dôvodoch a lehotách väzby, vráta­ .
Kľúčové slová: nadobúdanie dedičstva, dedenie, prejednanie dedičstva, vysporiadanie dedičstva

Zbierka NS 5/2005
R 45/2005
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie o vysporiadaní dedičstva, podľa ktorého sa prebe- rateľom dedičstva - poľnohospodárskych pozemkov stáva jeden z dedičov s tým, že v prípade scudzenia pozemkov za náhradu sa táto rozdelí v rovnakom pomere medzi všetkých dedičov, možno považovať za obdobu (analógiu) zmluvy (dohody), ktorá zakladajúc majetkové právo zaväzuje nielen jej účastníkov, ale aj ich právnych nástupcov, a ktorá im umožňuje domáhať sa práv, resp. nárokov ňou založených, ak sa stanú splatnými.

Úryvok z textu:
... ktorom sa výlučným vlastníkom všetkej pôdy stal len jeden z nich – právny predchodca žalovaných 1/ až 4/. Pokiaľ krajský súd v dôsledku odvolania ustupujúcich d edičov požadujúcich poskytnutie náhrady pre prípad, že v budúcnosti dôjde k scudzeniu pôdy, a ... predchodcovi F. K. , ktoré následne predali, resp. im boli vyvlastnené nemôžu zakladať ich povinnosť vyplatiť žalobcom získanú finančnú protihodnotu. Krajský súd v Žiline na odvolanie žalobcov 1/, 2/, 3/, 8/, 9/, 10/ a 11/ rozsudkom z 29. ok tóbra .
Merito Exekúcia
Právna veta: Skutočnosť, že povinný porušil zákaz nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii, ktorý uložil súdny exekútor v upovedomení o začatí exekúcie [§ 47 ods. 1 písm. b) Exekučného poriadku], nemá za následok neplatnosť právneho úkonu povinného, ktorým tento zákaz porušil, ale vznik práva oprávneného odporovať tomuto právnemu úkonu povinného v zmysle § 42a a 42b Občianskeho zákonníka a domáhať sa určenia, že ide o právny úkon, ktorý je voči oprávnenému neúčinný.

Úryvok z textu:
... týchto okolností považovať za neplatnú pre rozpor so zákonom a to i napriek prípadnej dobromyseľnosti žalovaného 1/ pri jej uzatváraní. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd na odvolanie žalovaného 1/ rozsudkom z 15. novembra 2006 sp.zn. 11 Co 187/2005 .
Právna veta: Jednoročný pomaturitný kurz pre sekretárky na Štátnom stenografickom ústave v školskom roku 1972 / 1973 nebol štúdiom na škole, preto nezodpovedá podmienkam, za ktorých by bolo možné pre výšku dôchodku hodnotiť toto obdobie ako dobu zamestnania, resp. poistenia.

Úryvok z textu:
... . Nezodpovedá pritom skutočnosti, že navrhovateľka vykonanie (akýchkoľvek) dôkazov pred krajským súdom navrhla, ako ani to, že jej krajský súd odoprel možnosť vyjadriť sa k argumentom odporkyne. Okrem toho, že navrhovateľka bola prítomná na pojednávaní krajského súdu 4. apríla ... zistení a závere nič nemení ani tvrdenie navrhovateľky o obsahu výuky a postavení SVŠ, ktorého správnosť odporkyňa ani krajský súd nespochybňovali; nebol preto dôvod na objasnenie obsahu výuky na SVŠ a na to, že boli v prvom rade .
Kľúčové slová: smrť darcu, obnovenie vlastníckeho práva z titulu vrátenia daru, pozostalý manžel, zrušenie darovacej zmluvy, vrátenie daru

Zbierka NS 2/2014
R 42/2014
Rozsudok
Právna veta: Vrátenia daru (§ 630 Občianskeho zákonníka), ktorý v čase darovania tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa po smrti jedného z manželov môže domáhať pozostalý manžel.

Úryvok z textu:
... ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch rozhodol o povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok z návrhu v sume 12.000,- Sk. Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného rozsudkom z 5. februára 2007, sp. zn. 7 Co 90/06 rozsudok súdu prvého stupňa .
Právna veta: Ak sa nájomca, ktorý má byt vypratať, nachádzal v situácii objektívne mu umožňujúcej prevziať jemu adresovanú zásielku obsahujúcu vyhlásenie o zabezpečení bytovej náhrady v zmysle § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka, o uložení ktorej bol poštou riadne upovedomený, nastali účinky doručenia tohto vyhlásenia v okamihu, kedy nevyužil možnosť oboznámiť sa s obsahom uloženej zásielky.

Úryvok z textu:
... uvedených dôvodov súd žalobe vyhovel. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. Na odvolanie žalovaného Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 24. fe bruára 2010 sp. zn. 17 Co 310/2009 zmenil rozsudok súdu prvého stupňa .
Právna veta: I. Ak sudca pre prípravné konanie alebo senát nadriadeného súdu pri rozhodovaní o sťažnosti proti rozhodnutiu sudcu pre prípravné konanie o predĺžení lehoty väzby zistí podmienky pre pozitívnu aplikáciu § 76 ods. 3 Tr. por., zohľadní pri určení lehoty predĺženia väzby spätne počítanú lehotu na podanie obžaloby, prípadne opätovného návrhu na predĺženie lehoty väzby v prípravnom konaní podľa § 76 ods. 2 alebo 4 Tr. por. tak, aby bola eliminovaná obava zo zmarenia alebo podstatného sťaženia účelu trestného konania, ktorá je jedným z nevyhnutných podkladov takéhoto rozhodnutia. Celkový rozsah na t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... i e t a. O d ô v o d n e n i e Nap adnutým uznesením Krajský súd v Nitre (ďalej len krajský súd) rozhodol o sťažnostiach obvinených R. N. , JUDr. D. a generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len prokurátor) proti uzneseniu .
Merito Právomoc
Právna veta: Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle osobitného predpisu* o dohľade nad finančným trhom vyplýva z finančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého nepatria do právomoci súdu podľa§7O. s. p.

Úryvok z textu:
... veci je zrejmé, že prípustnosť dovolania podľa § 237 písm.f/ O.s.p. vyvodzovala žalobkyňa z toho, že krajský súd jej svojím rozhodnutím odňal možnosť konať pred súdom tým, že konanie zastavil pre nedostatok právomoci. Vzťahmi právomoci (pôsobnosti, kompetencie) ... a § 104 ods. 1 O.s.p.) ale úradu, ktorého pôsobnosť upravoval zákon, pričom citoval jeho príslušné ustanovenia. Krajský súd v Bratislave uznesením z 29. apríla 2008 sp. zn. 2 Co 82/2007 uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil, stotožňujúc .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... 2006, ktorým žiadala určiť, že žalovaná 3/ nie je podielovou spoluvlastníčkou predmetných nehnuteľností v podiely 10008/40680 a krajský súd potvrdil tento neúplný rozsudok súdu prvého stupňa. Žalobkyňa sa k mimoriadnemu dovolaniu nevyjadrila. Žalovaní vo vyjadrení k mimoriadnemu ... veci (§ 243f ods. 1 písm. c/ O. s. p.) je posúdiť, či okresný súd i krajský súd na zistený skutkový stav použili správnu právnu normu a či ju správne interpretovali. Nesprávne právne posúdenie veci je spôsobilým dovolacím .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.