Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094162
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: cena bez DPH


Približný počet výsledkov: 324 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: cena bez DPH
  • cena nájdené 432738 krát v 67876 dokumentoch
  • bezat nájdené 1153412 krát v 290095 dokumentoch
  • dph nájdené 277265 krát v 82980 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 42 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 19 dokumentov


Právna veta: Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby vzniká v zmysle § 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH dňom dodania tovaru, alebo služby. V prípade zálohovej - preddavkovej platby, t. j. platby prijatej pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby (§ 19 ods. 4 Zákona o DPH). Jedná sa o špecifický prípad, ktorý predstavuje výnimku z pravidla, že DPH sa stane splatnou (vznikne daňová povinnosť) v okamihu, keď sa uskutoční dodávka tovaru alebo služby (§ 19 ods. 1, 2 Zákona o DPH). Z cit. ustanovení Zákona o DPH nesporne vyplýva, že uplatnenie práva na odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o dielo „Stavebné a betonárske práce na Obilnom sile v Slovenskej Ľupči - začiatok prác“ sumu 301.920,- Eur (z toho cena bez DPH 251.600,- Eur a DPH 50.320,- Eur), pričom v zálohovej faktúre je uvedená forma úhrady „hotovosť“. Zo zálohovej faktúry ... , úpravu terénu a betonárske práce na Obilnom sile v Slovenskej Ľupči - II. fáza prác“ sumu 199.440,Eur (z toho cena bez DPH 166.200,- Eur a DPH 33.240,- Eur), pričom v zálohovej faktúre je uvedená forma úhrady „hotovosť“. Žalobca počas daňovej .
Právna veta: Žalovaným vykonaná zmena rozhodnutia správcu dane, ktorá spočívala v podstate v odstránení chyby v písaní, resp. počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti výrokovej časti rozhodnutia správcu dane (čo žalovaný takto i zdôvodnil), je v zmysle ustálenej súdnej praxe v oblasti správneho súdnictva v rozpore so zákonom. Je právom a povinnosťou žalovaného ako odvolacieho daňového orgánu zmeniť rozhodnutie správcu dane, ak sú splnené zákonom stanovené podmienky, pričom zmena musí byť vykonaná zákonom stanoveným spôsobom a musí byť náležite a v súlade so zákonom i zdôvodnená. Treba mať na zreteli, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prijal p. Valent). V pripojenej faktúre č. 200805/7 zo dňa 09. 06. 2008 na sumu 197.956,50 Sk (cena bez DPH 166.350,- Sk, DPH 31.606,50 Sk) je ako zhotoviteľ uvedená spoločnosť CHEROKEE, s.r.o. a objednávateľ žalobca .
Právna veta: 8. Zánikom združenia založeného podľa § 829 a nasl. Obč. zák. nezaniká podielové spoluvlastníctvo jeho účastníkov k veciam uvedeným v § 833 a v § 834 Obč. zák. Ak sa pri zániku združenia nedohodnú jeho účastníci na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ( podielové spoluvlastníctvo vznikne podľa ust. § 833 Obč. zák. 40/1964 - Občiansky zákonník k poskytnutým peniazom alebo k iným veciam určeným podľa druhu a podľa ust. § 834 Obč. zák. i k majetku získanému pri výkone spoločnej činnosti ), môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia podielového spoluvlastníctva a vykonania vyporiadani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ..T.. stanovená všeobecná hodnota zásob tovaru za účelom ich odpredaja, podľa súpisu bolo ohodnotených 1 613 položiek tovaru s nákupnou cenou bez DPH vo výške 1 463 203,44 Sk, znalecký ústav ustálil všeobecnú hodnotu tovaru na čiastku 833 482,18 Sk s .
Právna veta: Leasing je označovaný za leasing finančný práve preto, že za záväzky prenajímateľa obmedzujú na finančné služby (zabezpečenie veci, predanie do užívania a jej predaj na konci leasingového vzťahu). V ďalšom nemožno aplikovať na finančný leasing ani zmluvný typ podľa ust. § 489 Obchodného zákonníka o zmluve o kúpe prenajatej veci, nakoľko v zmysle uvedeného ust. § 489 Obchodného zákonníka sa pre vznik zmluvy o kúpe prenajatej veci vyžaduje existencia nájomného vzťahu. Zmluva o kúpe prenajatej veci ako samostatná zmluva bez existencie predchádzajúcej zmluvy vytvárajúcej nájomný vzťah prakticky ne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvá zvýšená lízingová splátka nájomného (zvýšená splátka vopred) bez DPH, môže byť dohodnutá ako stanovené percento z kúpnej ceny bez DPH. Podľa čl. 5 písm. b) OPP pokiaľ bolo v lízingovej zmluve dohodnuté inkasované poistenie (poistenie prostredníctvom spoločnosti ... splátok je stanovený v lízingovej zmluve, rovnako ako ich výška, ktorá je stanovená dohodnutým percentom z kúpnej ceny bez DPH a sú splatné vždy vopred za príslušné splátkové obdobie, určené v lízingovej zmluve, pokiaľ nie je písomne .
Právna veta: Zmluvná pokuta je dohodou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade porušenia povinností, ktorých splnenie vyplýva zo zabezpečovanej zmluvy. Zmluvná pokuta môže byť obmedzená len na porušenie určitej povinnosti. Ak takéto obmedzenie nevyplýva zo zmluvy, predpokladá sa, že nárok na zmluvnú pokutu vzniká pri akomkoľvek porušení zmluvy. Pokiaľ ide o samotnú výšku zmluvnej pokuty, platí, že právo na zmluvnú pokutu môže byť založené výlučne zmluvným dojednaním účastníkov, na vôli ktorých je ponechané aj určenie jej výšky. Prípadnú samotnú neprimeranosť zmluvnej poku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dňa 10.7.2008 uzavrel so žalovaným kúpnu/lízingovú zmluvu, predmetom ktorej bolo osobné motorové vozidlo Citroen C3. Predbežná kúpna cena bez DPH predstavovala 8.337,53 eur, prvá zvýšená splátka bola vopred dohodnutá na 1.667,51 eur. Neoddeliteľnou súčasťou lízingovej zmluvy .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy príkazca má povinnosť nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu. Túto povinnosť má príkazca bez ohľadu na to, či bola dohodnutá určitá odmena za vykonanie príkazu alebo nie. Príkazná zmluva nemusí byť zo zákona odplatná, pretože odmena sa poskytne len vtedy, keď bola dohodnutá alebo keď je obvyklá. Kým odmena predstavuje odplatu za vykonanie príkazu, vynaložené náklady sú náklady potrebné na vykonanie príkazu. § 728 OZ ukladá príkazcovi nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady, vynaložené pri vykonávaní príkazu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... keď navrhovateľ ako príkazník obstaral pre odporkyňu ako príkazcu v jej byte na jej účet výmenu okien a dverí. Vyfakturovaná cena bez DPH predstavovala sumu 1.252 Eur, na ktorej výške ako dohodnutej cene (až na minimálny rozdiel 2 Eur) sa napokon účastníci ... keď navrhovateľ ako príkazník obstaral pre odporkyňu ako príkazcu v jej byte na jej účet výmenu okien a dverí. Vyfakturovaná cena bez DPH predstavovala sumu 1.252 Eur, na ktorej výške ako dohodnutej cene (až na minimálny rozdiel 2 Eur) sa napokon .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 1, 2, písm. a/ zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť. Platiteľ vykoná odpočítanie dane v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70. Právo na odpočítanie dane môže byť zmietnuté iba vtedy, ak daňový orgán vzhľadom na objektívne skutočnosti preukáže, že príjemca faktúry vedel alebo mal vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane bolo súčasťou podvodu zo strany uvedeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a prevzal p. Valent. V pripojenej faktúre č. 28082008 zo dňa 04. 09. 2008 na sumu 164.755,50 Sk (cena bez DPH 138.450,- Sk, DPH 26.305,50 Sk) je ako zhotoviteľ uvedená spoločnosť CHEROKEE, s.r.o. a objednávateľ žalobca ... a prevzal p. Valent. V pripojenej faktúre č. 28082008 zo dňa 04. 09. 2008 na sumu 164.755,50 Sk (cena bez DPH 138.450,- Sk, DPH 26.305,50 Sk) je ako zhotoviteľ uvedená spoločnosť CHEROKEE, s.r.o. a objednávateľ žalobca .
Právna veta: Podľa ust. § 3 ods. 1 až 4 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, prenajímateľ môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému (ďalej len "nájomca") zmluvou o nájme (ďalej len "zmluva"). Nebytové priestory sa prenajímajú na účely, na ktoré sú stavebne určené. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. Pri nebytových priestoroch v objektoch, s ktorými hospodári bytová organizácia založená náro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vystavená dňa 21.03.2003 dodávateľkou I. B. VERZUS Bernolákovo fakturovala žalobkyni za upratovacie a čistiace práce a ekonomické poradenstvo cenu bez DPH XX.XXX,- Sk, 20% DPH XX.XXX,- Sk, forma úhrady hotovosť - ihneď; priložený pokladničný blok cena spolu ... vystavená dňa 21.03.2003 dodávateľkou I. B. VERZUS Bernolákovo fakturovala žalobkyni za upratovacie a čistiace práce a ekonomické poradenstvo cenu bez DPH XX.XXX,- Sk, 20% DPH XX.XXX,- Sk, forma úhrady hotovosť - ihneď; priložený pokladničný blok cena .
Právna veta: Zmluvná pokuta je to dohodou účastníkov určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak poruší svoju zmluvnú povinnosť. Možno ju dohodnúť aj pre prípad omeškania so splatením peňažného záväzku, a to takým spôsobom, že jej výška bude tiež závislá na dobe, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti, napr. percentuálnou sadzbou za každý deň alebo za každý mesiac omeškania, teda za vymedzený čas. Právna úprava obsiahnutá v ustanovení §544 a § 545 Občianskeho zákonníka vyžaduje pre platné dojednanie zmluvnej pokuty, okrem písomnej formy, vymedzenie zmluvnej povinnosti, kt ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objednávky, ktorá zostala žalobcovi, bol uvedený aj súčet v sume 141,55 Eur, avšak bolo zrejmé, že v stĺpci vpravo cena bez DPH bola uvedená nie celková cena (jednotková cena krát počet kusov), ale sa jednalo o jednotkovú cenu za jeden kus špecifikovaného .
Právna veta: Z ustanovenia § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka celkom zreteľne vyplýva, že kupujúci nie je oprávnený uplatnený nárok zmeniť bez súhlasu predávajúceho. Ak teda kupujúci uplatní nárok spočívajúci vo výmene vadného tovaru (teda v dodaní náhradného - bezvadného tovaru), je touto svojou voľbou viazaný a musí poskytnúť predávajúcemu (žalovanému) primeranú lehotu na splnenie tejto povinnosti, čo jasne vyplýva aj z poslednej vety § 436 ods. 2 Obch. zák. upravujúcej ďalšie nároky kupujúceho len pre prípad, že k odstráneniu vád nepríde v primeranej dodatočnej lehote. Ak však predávajúci túto svoj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 3). Cena predmetu dohody bola určená v tabuľke v čl. II ods. 4, kde bol obsiahnutý názov tovaru, jednotková cena bez DPH, s DPH (jednotková cena však chýbala pri náplecníkoch), predpokladané množstvo v kusoch a cena spolu. Predmet dohody mal dodávateľ realizovať .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.