Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: neprijateľná podmienka zmluvy


Približný počet výsledkov: 366 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprijateľná podmienka zmluvy
  • prijatelny nájdené 196650 krát v 34374 dokumentoch
  • podmienka nájdené 956987 krát v 172916 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2829499 krát v 149539 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Nie je dôvod mať pochybnosti o tom, že vnútroštátny súd vo všeobecnosti (za predpokladu, že postupuje zákonným spôsobom) je spôsobilý uskutočniť výklad právnej normy sám, na základe už existujúcej konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ, bez potreby predložiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru EÚ, keď toto jeho posúdenie a zhodnotenie neexistencie potreby zahájiť prejudiciálne konanie je plne v súlade s doktrínou acte éclaire ako aj s doktrínou acte clairé, ktoré stanovujú výnimky z povinnosti predkladania predbežných otázok Súdnemu dvoru EÚ. Doktrína acte éclaire (konanie objasnené alebo kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo. Súd sa nijako nevysporiadal s výkladovými pravidlami uvedenými v predmetnej smernici a nijako nezdôvodnil prečo považuje rozhodcovskú doložku za neprijateľnú podmienku zmluvy o úvere. Je toho názoru, že v danom prípade je nutné požiadať o výklad pojmu „nekalá zmluvná podmienka“ v kontexte .
Právna veta: Podľa § 799 ods. 1 Občianskeho zákonníka, poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v tomto zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené. Podľa ods. 3 citovaného zák. ust., ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v ods. 1 a 2 podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. Dôsledky, ktoré zákon spája s porušením povinností vymedzených ust. § 799 ods. 1 Občianskeho zákonník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a v zmysle ustanovení spotrebiteľskej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka je toto zmluvné ustanovenie absolútne neplatné, ktoré z právneho hľadiska predstavuje neprijateľnú podmienku zmluvy. Pri uzatváraní zmluvy odporca nepostupoval čestne a rovnocenne a nerešpektoval legitímne záujmy navrhovateľa a pri dojednaní zmluvných podmienok bola porušená .
Právna veta: Preskúmavaním materiálnej stránky zisťuje exekučný súd, či sú splnené hmotnoprávne predpoklady exekučného titulu (dovolenosť, možnosť a súlad s dobrými mravmi). V rámci preskúmavania exekučného titulu po materiálnej stránke, nemôže exekučný súd skúmať samotné rozhodcovské konanie, nakoľko samotné ustanovenie, o ktoré sa opiera súd v napadnutom uznesení, stanovuje podmienku na zastavenie exekúcie tak, že rozhodcovský rozsudok a nie rozhodcovské konanie zaväzuje k niečomu nedovolenému. Exekučný súd sa tak v rámci materiálneho prieskumu musí obmedziť len na skúmanie výroku exekučného titulu. Spln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprijateľnou podmienkou v zmysle § 53 ods. 1 OZ, na základe ktorého je potrebné túto rozhodcovskú doložku vyhodnotiť ako neprijateľnú podmienku zmluvy, a teda za absolútne neplatný právny úkon. Odvolací súd k tomu dodáva, že v tomto prípade je nepochybné, ... neprijateľnou podmienkou v zmysle § 53 ods. 1 OZ, na základe ktorého je potrebné túto rozhodcovskú doložku vyhodnotiť ako neprijateľnú podmienku zmluvy, a teda za absolútne neplatný právny úkon. Odvolací súd k tomu dodáva, že v tomto prípade je nepochybné, .
Právna veta: Pokiaľ účastník zmluvy uplatňuje nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle ust. § 544 Občianskeho zákonníka, musí nielen preukázať platné dojednanie zmluvnej pokuty v zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorý vznikne voči tomu účastníkovi zmluvy, ktorý poruší zmluvnú povinnosť, pre porušenie ktorej bola platne dohodnutá zmluvná pokuta, to znamená, že dôkazné bremeno spočívajúce v povinnosti preukázať tú skutočnosť, že účastník porušil zmluvnú povinnosť, zaťažuje toho účastníka zmluvy, ktorý tvrdí, že druhý účastník zmluvy zmluvnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ohľadom zmluvnej pokuty nie je totožné s tým, ktoré bolo opakovane a vo viacerých prípadoch rozhodnutiami všeobecných súdov vyhlásené za neprijateľnú podmienku zmluvy, ktorá skutočnosť by znamenala nerešpektovanie zákonného zákazu vyplývajúceho z § 53a Občianskeho zákonníka a tým de facto ani autoritu orgánov .
... Občianskeho zákonníka nemôže požívať právnu ochranu. Súd preto považoval Zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru v časti C/ úverová karta za neprijateľnú podmienku zmluvy o úvere a túto časť zmluvy o spotrebiteľskom úvere - o poskytnutí úverovej karty považuje za absolútne neplatnú. Podľa § 451 .
... pre uznanie, pretože zmluva uzatvorená medzi účastníkmi bola spotrebiteľskou zmluvou a bolo povinnosťou súdu ex offo skúmať neprijateľné podmienky zmluvy a keďže takéto súd zistil, nebolo možné na ich základe pre ich absolútnu neplatnosť priznať navrhovateľovi požadované ... , z ktorej je alikvotná časť súdneho poplatku 5,50 eur. bolo povinnosťou súdu ex offo skúmať neprijateľné podmienky zmluvy a keďže takéto súd zistil, nebolo možné na ich základe pre ich absolútnu neplatnosť priznať navrhovateľovi požadované .
... , ktoré sú v rozpore s ustanovením § 53 ods. 1/ a nasl. Občianskeho zákonníka a to aj s poukazom na neprijateľnú podmienku zmluvy v súvislosti s vymáhanou zmluvnou - sankčnou pokutou - v zmysle ustanovení §§ 544 ods. 1/, 2/, 3/, § 545a/, § 53a .
... , zmluvnej odmeny a poplatku za uzavretie zmluvy. Takýmto spôsobom ide o neprimerané podmienky, ktoré sú neplatné. Zaoberať sa však všetkými neprijateľnými podmienkami Zmluvy podrobne, by bolo bezpredmetné, vzhľadom na výrok uznesenia, ktorým súd zamietol žiadosť o udelenia na vykonanie exekúcie ako celok, a .
... /2001 Z.z.). Súd nepriznal navrhovateľovi uplatnený úrok z omeškania vyčíslený sumou 269,59 €, majúc za to, že ide o neprijateľnú podmienku zmluvy, keď výška úroku z omeškania bola v zmluve stanovená 5% p.a. nad rámec úrokovej sadzby za každý deň omeškania .
... ust. § 53 ods. 1 O. z. v znení účinnom ku dňu uzavretia zmluvy. Rozhodcovská doložka v danom prípade je neprijateľnou podmienkou zmluvy, a teda je absolútne neplatným právnym úkonom. Súd poukazuje na rozhodnutie súdneho dvora EÚ, ktorý pri výklade Smernice rady 93 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.