Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094160
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatné rozhodnutie o vine


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právoplatné rozhodnutie o vine
  • pravoplatny nájdené 63621 krát v 24412 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1106478 krát v 63014 dokumentoch
  • o nájdené 2774679 krát v 63921 dokumentoch
  • vino nájdené 8075 krát v 2681 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 57 dokumentov
Krajské súdy SR 26 dokumentov


Právna veta: I. Základným predpokladom na aplikáciu ustanovenia § 152 ods. 1 Trestného poriadku o povinnosti na náhradu trov trestného konania je právoplatné rozhodnutie o vine obvineného z trestného činu (porovnaj § 120 ods. 3 a § 139 Trestného poriadku.) II. Ak bola vec obvineného, stíhaného pre trestný čin, skončená zastavením trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 a 2 Trestného poriadku alebo postúpená podľa § 171 ods. 1 Trestného poriadku, nemožno mu uložiť podľa § 152 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku, aby nahradil štátu sumu, ktorá bola vyplatená ustanovenému obhajcovi ako odmena a hotové výdavky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pôvodne obvinenej V. G. proti uzneseniu Krajského súdu v B. z 15. februára 2000, sp. zn. 1 Nt 1/97, podlá § 149 ods. 1 Trestného poriadku zrušil napadnuté rozhodnutie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. uznesením z 15. februára 2000, sp. zn. 1 Nt/97, podlá § 152 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku uložil V. G. povinnosť nahradiť štátu odmenu a hotové výdavky v sume 230 Sk, ktoré boli štátom uhradené ustanovenému obhajcovi. V. G. podala piloti cit. .
Kľúčové slová: vecná príslušnosť súdu, skutková podstata trestného činu, trestný čin , výnimočný trest

Zbierka NS 1-2/1995
R 1/1995
Uznesenie
Právna veta: Predpokladom aplikácie článku II ods. 3 zákona NR SR č. 247/1994 Z. z. je, že žalovaný skutok aj pri rešpektovaní zásady, vyjadrenej v § 16 ods. 1 Tr. zák., zakladá skutkovú podstatu takého trestného činu, o ktorom prislúcha v prvom stupni vykonať konanie krajskému súdu podľa § 17 Tr. por. v znení pred citovanou novelou Trestného poriadku, t. j. že ide o trestný čin v tomto ustanovení uvedený alebo o trestný čin so zákonnou sadzbou trestu odňatia slobody, ktorého dolná hranica je najmenej päť rokov, resp. o trestný čin, za ktorý možno uložiť výnimočný trest.

Úryvok z textu:
... takéto odlišné právne posúdenie súvisí so zmenou hmotno-právnej úpravy, je súd povinný v každom štádiu trestného konania až do právoplatného rozhodnutia o vine obvineného rešpektovať zásadu uvedenú v ustanovení § 16 ods. 1 Tr. zák. veta za bodkočiarkou, t. j. žalovaný skutok posudzovať .
Kľúčové slová: návrh odsúdeného o podmienečné prepustenie, rozhodnutie o podmienečnom prepustení, trestnosť činu, časová pôsobnosť

Zbierka NS 4/2003
R 59/2003
Stanovisko
Právna veta: I. Zmyslom zaradenia pojmu „trestnosť činu“, pod ktorým sa rozumejú všetky podmienky, od ktorých závisí výrok súdu o vine a treste, do ustanovenia §16 ods. 1 Trestného zákona je určenie - podľa ktorého zákona (v prípade jeho zmien) sa má „trestnosť činu“ posúdiť. Z toho vyplýva, že toto ustanovenie má na zreteli zmeny Trestného zákona iba v období od spáchania činu do doby, keď sa o ňom rozhoduje. Ak teda o otázkach spadajúcich do rámca „trestnosti činu“ bolo už právoplatne rozhodnuté, možno tieto otázky opätovne posudzovať len v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku. II. Rozhodnutie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodal, že právne neobstojí argumentácia uvedená v rozhodnutí, sp. zn. 3 Tz 1/03, pretože „trestnosť činu“ sa skončila vyhlásením právoplatného rozhodnutia o vine a treste. Uvedenú novelu Trestného zákona, ktorá sa týka výkonu trestu, nemožno zaradiť pod „súhrn noriem“ podlá zákona účinného v .
Právna veta: Kritika činnosti súdov pri zachovaní určitých pravidiel, predovšetkým pri zachovaní autority súdnej moci, sa pokladá za súčasť ochrany slobody prejavu podľa čl. 10 dohovoru (The Sunday Times Case, séria A, č. 30; Case of Prager and Oberschlick v. Austria, séria A, č. 313; Case of Feldek v. Slovakia, sťažnosť č. 29032/95, etc.), aj za súčasť slobody prejavu, tak ako ju chráni čl. 26 ústavy (II. ÚS 261/01, II. ÚS 152/2008). Táto okolnosť neznamená právo na bezmedznú a bezdôvodnú kritiku súdov, lebo legitímnosť slobody prejavu predurčuje požiadavka zachovania spravodlivej rovnováhy medzi uplatnen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potrestať. Zhodné platí v prípadoch, keď sa splnia podmienky pre začatie konania o uplatnení sudcovskej zodpovednosti, no konanie sa neskončí právoplatným rozhodnutím o vine sudcu.V okolnostiach prípadu v r ozhodnom čase nedošlo k podaniu návrhu na začatie disciplinárneho konania proti sudcom sťažovateľovho zákonného .
Právna veta: Pri zločine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1 Tr. zák. sa vyžaduje určitá úroveň organizovanosti páchateľov.Z týchto dôvodov je dôležité posúdiť mieru tejto organizovanosti, či sa jedná o prosté spolupáchateľstvo alebo ide o konanie členov organizovanej skupiny - či ide o spolupáchateľov alebo členov organizovanej skupiny.O spolupáchateľov podľa § 20 Tr. zák. ide vtedy, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. Naproti tomu podľa § 129 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a obrazovo zvukových záznamov, po ich starostlivom vyhodnotení, rozhodne prvostupňový súd o vine všetkých štyroch obžalovaných, nie súc viazaný už právoplatným rozhodnutím o vine a treste obvinených Ing. Y. L. , PhD., a Ing. D. Y..Vzhľadom na to, že na všetkých ... a úmysel klade ný za vinu práve obžalovanému Ing. U. D., spochybňuje to postavenie všetkých obžalovaných pred súd i právoplatné rozhodnutie o vine obvinených Ing. L., PhD., a Ing. Y., pretože ak tak nekonali v záujme a úmysle uvedenom v obžalobe, .
Právna veta: Vychádzajúc z ustálenej judikatúry Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR týkajúcej sa problematiky prepustenia zo služobného pomeru policajta (napr. nález ÚS č. k. III. ÚS 263/06, rozsudok NS SR č.k. 1 Sžo/152/2007), účelom súdneho konania je len otázka, či sú splnené predpoklady na prepustenie policajta zo služobného pomeru. Pre posúdenie konania policajta postačuje preukázanie skutku, ktorý bol dôvodom na prepustenie a skutkové zistenia musia byť zadovážené spôsobom, ktorý predpokladá zákon. Z formálne právneho hľadiska, ten istý skutok, pre ktorý je vznesené obvinenie z trestného činu, mô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prebiehajú sú bežne, dôkazy musia byť vyhodnotené samostatne a ustálené detaily skutku v nadväznosti na porušenie konkrétnych služobných povinností. Do právoplatného rozhodnutia o vine žalobcu v trestnom konaní musí žalovaný pri vyhodnocovaní dôkazov postupovať autonómn e.27. Žalobcom predložené uznesenie prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry .
Merito staznost obvineneho
... prípade nejedná ani o opätovné vzatie do väzby. Okrem toho započítavanie väzby do trestu prichádza do úvahy až po prípadnom právoplatnom rozhodnutí o vine a treste. Čo sa týka rozhodnutia, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, toto je právoplatné a v tomto štádiu konania .
Merito odvolanie obžalovaného
... v každej z nich formulovaný vždy z hľadiska konania tej – ktorej obvinenej osoby a len na ňu sa vzťahujú účinky právoplatného rozhodnutia o vine vo vzťahu k tomuto skutku. To platí aj pokiaľ ide o prekážku právoplatne rozhodnutej veci (§ 9 ods. 1 písm .
Merito odvolanie obvineného
... o žiadosti obvineného o navrátenie lehoty (vrátane nesprávnej žurnalizácie v spise). Z pohľadu dovolacieho konania však nemožno pripustiť, aby bolo právoplatné rozhodnutie o vine obvineného spochybnené na podklade procesného rozhodnutia o zaistení osoby obvineného a obmedzení jeho osobnej slobody. V spisovom materiáli sa nenachádza .
Merito dovolanie obvineného
... podanie posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené, dovolací súd vyvodil záver, že dovolanie obvineného smeruje aj proti právoplatnému rozhodnutiu o vine (rozsudok okresného súdu z 2. februára 2012, v spojení s uznesením krajského súdu zo 4. septembra 2012), aj proti právoplat .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.