Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065497
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63368
USSR: 34577
NSČR: 120720
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420564
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
09.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: skúmať bonitu


Približný počet výsledkov: 70 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: skúmať bonitu
  • skumat nájdené 119806 krát v 50374 dokumentoch
  • bonita nájdené 2161 krát v 866 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Cena plnenia nie je vyňatá zo súdnej kontroly, pokiaľ ide o rozsah jej primeranosti, ani kontroly podľa generálnej klauzuly v zmysle ust. § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Neprimeranou a preto odporujúcou dobrým mravom je taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje obvyklú úrokovú mieru v čase uzavretia zmluvy, určenú predovšetkým s prihliadnutím na najvyššie úrokové sadzby uplatňované bankami pri poskytovaní pôžičiek. Pri nebankových subjektoch, predstavujúcich súčasť finančného trhu sa dajú akceptovať vyššie úroky, rozhodne však nie viac ako o 100 % oproti priemeru bánk. Výška zmluvn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvu si bol istý, že v budúcnosti bude žiadať odklad splátok, čo by nekorešpondovalo ani s povinnosťou žalovaného ako dodávateľa skúmať bonitu spotrebiteľa. Súd v časti príslušenstva istiny tvoriacej bezdôvodné obohatenie žalobu čiastočne zamietol s poukazom na skutočnosť, že žalobkyňa navrhla priznať .
Právna veta: V prípade porušenia práva alebo povinnosti ustanovenej zákonom č. 250/2007 v znení neskorších predpisov a osobitnými predpismi, medzi ktoré sa zaraďuje i Občiansky zákonník, vzniká spotrebiteľovi právo na primerané finančné zadosťučinenie. Toto právo vyplýva z ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, podľa ktorého proti porušeniu práv a povinnosti ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva. Spotrebiteľ sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa poruši ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kolotoča dostať a s nádejou nebankových subjektov a bánk, že dlhy prejdú na dedičov. Svedčí to o tom, že sa neskúma bonita spotrebiteľa a nepostupuje sa s náležitou odbornou starostlivosťou v zmysle zákona. Súd žalobcovi vyčíta, že nesplatil ani istinu úveru, ale .
Kľúčové slová: nemožnosť navrátenia pozemkov, nenavrátenie pozemkov

Právna veta: V zmysle § 6 ods.2 zák.č.503/2003 Z.z.v plat.znení v prípade, že vlastníctvo ku konkrétnym pozemkom nie je možné vrátiť oprávnenej osobe, prevedú sa bezplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a bonite, v akej boli jej pôvodné pozemky, a to ak možno v tej istej obci, v ktorej sa nachádza prevažná časť pôvodných pozemkov, ak s tým oprávnená osoba súhlasí, alebo oprávnenej osobe sa poskytne finančná náhrada.

Úryvok z textu:
... skúmať trhovú hodnotu vydávaných pozemkov a preto nekonal v danej veci v rozpore s dobrými mravmi. Nebol ani povinný skúmať bonitu pôdy, pretože cit.zákon umožňuje vydať náhradné pozemky aj v inej lokalite. Tvrdil, že reštituenti uplatnili svoje nároky na ... skúmať trhovú hodnotu vydávaných pozemkov a preto nekonal v danej veci v rozpore s dobrými mravmi. Nebol ani povinný skúmať bonitu pôdy, pretože cit.zákon umožňuje vydať náhradné pozemky aj v inej lokalite. Tvrdil, že reštituenti uplatnili svoje nároky na .
Právna veta: Podľa článku 9 ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie FMZV 104/1991 Zb.) štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru uznávajú právo dieťaťa oddeleného od jedného alebo oboch rodičov udržiavať pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, ibaže by to bolo v rozpore so záujmami dieťaťa. Podľa článku 18 ods. 1 Dohovoru o právach štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, vynaložia všetko úsilie na to, aby sa uznala zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Na základe vykonaných dôkazov súd dospel k záveru, že styk otca s maloletými deťmi, upravený napa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... položky), tiež životný štýl a pravidelné dovolenky v zahraničí. Výpovednú hodnotu má aj výška prevzatých úverov, pri poskytovaní ktorých sa skúma bonita klienta. Nezanedbateľnou je aj skutočnosť, aké motorové vozidlá rodič využíva (otec s manželkou vlastnia tri osobné vozidlá) a výška mesačných .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že žalobca ako veriteľ, poskytovateľ úveru, nekonal s odbornou starostlivosťou a poskytol žalovanej úver, ktorého splácanie nie je v jej možnostiach. Práve účelom citovaného ust. § 7 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z. z. je zabrániť v poskytovaní úverov spotrebiteľom ako slabšej zmluvnej strane, ktorých finančné možnosti neumožňujú splácanie úveru. V zmysle ust. § 11 ods. 2 prvá veta zákona č. 129/2010 Z. z., ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. Citované ustano ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mal žalobca za to, že žalovaná bude schopná splácať predmetný úver za dohodnutých podmienok. Žalobca má za to, že skúmal bonitu žalovanej s odbornou starostlivosťou. Pokiaľ by odvolací súd bol iného názoru a stotožnil sa so skutkovými závermi súdu prvej inštancie ... odvoláva, žiadne zákonné ustanovenie nedovoľuje súdu stanoviť výšku ku dňu vyhlásenia rozsudku, ak má súd za to, že veriteľ neskúmal bonitu klienta s odbornou starostlivosťou. Poukazuje na čl. 144 ods. 1 Ústavy SR. Žalobca je názoru, že ak súd .
Právna veta: Len samotné zhromaždenie informácií o klientovi, a navyše neúplné, nemožno samo o sebe považovať za náležité splnenie si povinnosti vyplývajúcej z ust. § 7 ods. 1 ZoSÚ. Bez toho, aby žalobca skúmal aj iné aspekty, nemohol si utvoriť reálny obraz o majetkovej situácii žalovaného, potrebnej pre posúdenie schopnosti žalovaného splácať dlh zo zmluvy. Takýto spôsob zisťovania bonity klienta možno charakterizovať ako posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez údajov o sociálno-ekonomickej situácii spotrebiteľa (bez zistenej výšky či samotnej existencie pravidelného mesačného príjmu žalovanéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Podľa § 11 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch, ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nesprávnemu záveru, keď' vyhodnotil ako nedôvodnú námietku žalovaného 2/, ktorý v rámci obrany namietal, že žalobca náležite neskúmal bonitu žalovaných 1/ a 2/ a tým postupoval pri poskytnutí predmetného úveru s hrubou nedbanlivosťou. Z predložených listinných ... na základe vykonaného dokazovania za nedôvodnú námietku žalovaného 2/, ktorý v rámci obrany namietal, že žalobca náležite neskúmal bonitu žalovaných 1/ a 2/ a tým mal postupovať pri poskytnutí predmetného úveru žalovaným s hrubou nedbanlivosťou. Z .
... poukazuje na spotrebiteľský charakter zmluvy o pripojení, ktorou žalobca mobilné zariadenia žalovanému poskytol. V tom prípade mal rovnako povinnosť žalobca skúmať bonitu žalovaného. Podľa § 11 ods. 3, 4 Zákona o súdnych poplatkoch, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania .
... je povinný na ňu prihliadať. Opäť nemá možnosť výberu. Naviac navrhovateľ má taktiež zákonom upravenú povinnosť prihliadať a hlavne skúmať bonitu spotrebiteľa a to ešte pred uzavretím zmluvy. Ak tak nekoná, opäť zákon s tým spája dôsledky, ktoré musí znášať ... je povinný na ňu prihliadať. Opäť nemá možnosť výberu. Naviac navrhovateľ má taktiež zákonom upravenú povinnosť prihliadať a hlavne skúmať bonitu spotrebiteľa a to ešte pred uzavretím zmluvy. Ak tak nekoná, opäť zákon s tým spája dôsledky, ktoré musí .
... je povinný na ňu prihliadať. Opäť nemá možnosť výberu. Naviac navrhovateľ má taktiež zákonom upravenú povinnosť prihliadať a hlavne skúmať bonitu spotrebiteľa a to ešte pred uzavretím zmluvy. Ak tak nekoná, opäť zákon s tým spája dôsledky, ktoré musí znášať ... je povinný na ňu prihliadať. Opäť nemá možnosť výberu. Naviac navrhovateľ má taktiež zákonom upravenú povinnosť prihliadať a hlavne skúmať bonitu spotrebiteľa a to ešte pred uzavretím zmluvy. Ak tak nekoná, opäť zákon s tým spája dôsledky, ktoré musí .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.