Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035500
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119130
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418633
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.09.2019 22:27

Nájdené rozsudky pre výraz: služobný pomer colníka


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: služobný pomer colníka
  • sluzobnu nájdené 7343 krát v 1354 dokumentoch
  • pomer nájdené 71213 krát v 35114 dokumentoch
  • colnik nájdené 2619 krát v 340 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Najvyšší súd na tomto mieste dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svojou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým - verejnoprávnym a po celú dobu svojho priebehu sa výrazne odlišuje od pracovného pomeru, ktorý je naopak pomerom súkromnoprávnym a účastníci ktorého majú rovné postavenie. Služobný pomer sa od pracovnoprávneho pomeru výrazne odlišuje aj spôsobmi svojho skončenia - služobný pomer colníka sa tiež končí mocenským aktom - rozhodnutím o prepustení policajta zo služobného pomeru zo zákonom sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014201070 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8014201070.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša Xv p rávnej veci žalobcu: Z. K., bytom S. XXX/XX, Snina, zastúpeného advokátom JUDr. Ladislavom Miklušom, Stará Bašta 2, .
Právna veta: I. Konanie colníka, ktorý na colných sprievodkách vnútrozemskej colnej odbočky potvrdil firme pôsobiacej v Slovenskej republike vývoz alkoholu z územia Slovenskej republiky do cudziny, hoci sa nerealizoval, napĺňa v jednočinnom súbehu pojmové znaky skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona, trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 1 Trestného zákona a trestného činu skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona účinného do 1. septembra 1999 a podľa miery prospechu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skupiny. Podľa § 49 ods. 1 a § 50 ods. 1 Trestného zákona mu bol uložený trest zákazu činnosti vykonávať služobný pomer colníka na dobu tri roky. Proti tomuto rozsudku podal obžalovaný M. N. v zákonnej lehote odvolanie, ktoré odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu .
Právna veta: Ako bolo vo vyššie citovanom texte rozsudku naznačené, výklad ustanovenia § 40 ods. 1 zák. č. 328/2002 Z. z. nielenže nevylučuje ale aj logicky viaže nárok na invalidný výsluhový dôchodok na obdobie po skončení služobného pomeru, kedy nejasnosti v degradácii zdravotného stavu colníka môžu vyústiť do stavu invalidity. Potom zásadné zotrvávanie na výklade ustanovenia § 40 takým spôsobom, že iba colník má právo žiadať na preverenie svojho zdravotného stavu, či ešte je alebo už nie je spôsobilý vykonávať službu colníka, nie je spravodlivým riešením situácie colníka, u ktorého sa v dôsledku s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobca požiadal v 09/2011 o uvoľnenie zo služobného pomeru colníka, tak od 01.10.2011 bol civilistom, - žalobca ukončil služobný pomer colníka so zdravotnou kvalifikáciou „C – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka s obmedze ním“, nakoľko sa voči tejto kvalifikácii neodvolal, - ani .
Merito Služobný pomer colníka - prepustenie.
Najvyšší súd 4Sžo /13/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Violy Taká čovej, PhD. v právnej veci žalobcu: D. C. , bytom F., K. C. , zastúpen á advokátom JUDr. I. V. , AK so sídlom F., K. , proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová č. 23, Bratislava o preskúmanie zákonnosti .
Merito Služobný pomer colníka: § 183 ods. 1 písm. d/ zákona č. 200/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: T.B., bytom P., právne zastúpeného JUDr. J., advokátom v M., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová č. 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 19588/2007- .
Merito služobný pomer colníka - nedostatočne zistený skutkový stav veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúr ovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: V. B. , M. X. , S., zast. JUDr . J. K. , advokátom so sídlom N. X. , M. , proti žalovanému : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Mierová 23, B ratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Najvyšší súd Slovenskej republiky dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svojou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým – verejnoprávnym a po celú dobu svojho .
Merito uloženie povinnosti colníkovi na uhradenie nákladov na vzdelanie alebo ich pomernú časť § 135 ods. 1, 3 a 5 zákona č. 200/1998 Z. z.
... splniť si túto povinnosť , ale nebolo mu to umožnené v zmysle §189c zákona č. 200/1998 Z. z., podľa ktorého služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa končí dňom nasledujúcom po dni , keď v colnom kurze povolenú opravnú skúšku nevykonal úspešne. V .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... záujmov štátnej služby. Najvyšší súd Slovenskej republiky na tomto mieste dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svo jou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým ... postavenie . Služobný pomer sa od pracovnoprávn eho pomeru výrazne odlišuje aj spôsobmi svojho skončenia – služobný pomer colníka sa tiež končí mocenským aktom – ro zhodnutím o prepustení colníka zo služobného pomeru zo zákonom stanovených .
Merito prepustenie colníka zo služobného pomeru - porušenie základných povinností v zmysle § 44 ods. 3 písm. a/, b/ a h/ zákona č. 200/1998 Z. z.
... rovné postavenie. Služobný pomer sa od pracovnoprávneho pomeru výrazne odlišu je aj spôsobmi svojho skončenia – služobný pomer colníka sa tiež končí mocenským aktom – rozhodnutím o prepustení policajta zo služobného pomeru zo zákonom stanovených ... preskúmavanej veci za právne irelevantné. Najvyšší súd na tomto mieste dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svojou povahou právnym pomer om štátnozamestnaneckým .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.