Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094160
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: služobný pomer colníka


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: služobný pomer colníka
  • sluzobnu nájdené 7500 krát v 1395 dokumentoch
  • pomer nájdené 73332 krát v 36133 dokumentoch
  • colnik nájdené 2683 krát v 345 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Krajské súdy SR 4 dokumenty


Právna veta: Najvyšší súd na tomto mieste dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svojou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým - verejnoprávnym a po celú dobu svojho priebehu sa výrazne odlišuje od pracovného pomeru, ktorý je naopak pomerom súkromnoprávnym a účastníci ktorého majú rovné postavenie. Služobný pomer sa od pracovnoprávneho pomeru výrazne odlišuje aj spôsobmi svojho skončenia - služobný pomer colníka sa tiež končí mocenským aktom - rozhodnutím o prepustení policajta zo služobného pomeru zo zákonom sta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014201070 Dátum vydania rozhodnutia: 28. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8014201070.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Hargaša Xv p rávnej veci žalobcu: Z. K., bytom S. XXX/XX, Snina, zastúpeného advokátom JUDr. Ladislavom Miklušom, Stará Bašta 2, .
Právna veta: I. Konanie colníka, ktorý na colných sprievodkách vnútrozemskej colnej odbočky potvrdil firme pôsobiacej v Slovenskej republike vývoz alkoholu z územia Slovenskej republiky do cudziny, hoci sa nerealizoval, napĺňa v jednočinnom súbehu pojmové znaky skutkových podstát trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a/ Trestného zákona, trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 1 Trestného zákona a trestného činu skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona účinného do 1. septembra 1999 a podľa miery prospechu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skupiny. Podľa § 49 ods. 1 a § 50 ods. 1 Trestného zákona mu bol uložený trest zákazu činnosti vykonávať služobný pomer colníka na dobu tri roky. Proti tomuto rozsudku podal obžalovaný M. N. v zákonnej lehote odvolanie, ktoré odôvodnil prostredníctvom svojho obhajcu .
Právna veta: Ako bolo vo vyššie citovanom texte rozsudku naznačené, výklad ustanovenia § 40 ods. 1 zák. č. 328/2002 Z. z. nielenže nevylučuje ale aj logicky viaže nárok na invalidný výsluhový dôchodok na obdobie po skončení služobného pomeru, kedy nejasnosti v degradácii zdravotného stavu colníka môžu vyústiť do stavu invalidity. Potom zásadné zotrvávanie na výklade ustanovenia § 40 takým spôsobom, že iba colník má právo žiadať na preverenie svojho zdravotného stavu, či ešte je alebo už nie je spôsobilý vykonávať službu colníka, nie je spravodlivým riešením situácie colníka, u ktorého sa v dôsledku s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobca požiadal v 09/2011 o uvoľnenie zo služobného pomeru colníka, tak od 01.10.2011 bol civilistom, - žalobca ukončil služobný pomer colníka so zdravotnou kvalifikáciou „C – spôsobilý na výkon štátnej služby colníka s obmedze ním“, nakoľko sa voči tejto kvalifikácii neodvolal, - ani .
Právna veta: § 33 ods. 1 zákona o štátnej službe colníkov uvádza, že colník sa ustanoví alebo vymenuje do voľnej funkcie a nie napr. do adekvátnej funkcie. Ustanovenie § 33 ods. 1 zákona o štátnej službe colníkov zároveň nezakladá zákonnú povinnosť nadriadeného skúmať, či sú voľne iné funkcie.

Úryvok z textu:
Merito Služobný pomer colníka - prepustenie.
Najvyšší súd 4Sžo /13/2010 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu Mgr. Petra Melichera a JUDr. Violy Taká čovej, PhD. v právnej veci žalobcu: D. C. , bytom F., K. C. , zastúpen á advokátom JUDr. I. V. , AK so sídlom F., K. , proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová č. 23, Bratislava o preskúmanie zákonnosti .
Merito Služobný pomer colníka: § 183 ods. 1 písm. d/ zákona č. 200/1998 Z. z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcu: T.B., bytom P., právne zastúpeného JUDr. J., advokátom v M., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová č. 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného č. 19588/2007- .
Merito služobný pomer colníka - nedostatočne zistený skutkový stav veci
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúr ovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci žalobcu: V. B. , M. X. , S., zast. JUDr . J. K. , advokátom so sídlom N. X. , M. , proti žalovanému : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Mierová 23, B ratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby. Najvyšší súd Slovenskej republiky dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svojou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým – verejnoprávnym a po celú dobu svojho .
Merito uloženie povinnosti colníkovi na uhradenie nákladov na vzdelanie alebo ich pomernú časť § 135 ods. 1, 3 a 5 zákona č. 200/1998 Z. z.
... splniť si túto povinnosť , ale nebolo mu to umožnené v zmysle §189c zákona č. 200/1998 Z. z., podľa ktorého služobný pomer colníka v prípravnej štátnej službe sa končí dňom nasledujúcom po dni , keď v colnom kurze povolenú opravnú skúšku nevykonal úspešne. V .
Merito preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... záujmov štátnej služby. Najvyšší súd Slovenskej republiky na tomto mieste dáva tiež do pozornosti, že služobný pomer colníka vznikajúci mocenským aktom služobného funkcionára (rozhodnutím o prijatí) je svo jou povahou právnym pomerom štátnozamestnaneckým ... postavenie . Služobný pomer sa od pracovnoprávn eho pomeru výrazne odlišuje aj spôsobmi svojho skončenia – služobný pomer colníka sa tiež končí mocenským aktom – ro zhodnutím o prepustení colníka zo služobného pomeru zo zákonom stanovených .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.