Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093241
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: a contrario


Približný počet výsledkov: 237 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: a contrario
  • a nájdené 1129931 krát v 10387 dokumentoch
  • contrario nájdené 304 krát v 245 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR982 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky479 dokumentov
Krajské súdy SR12245 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky2 dokumenty
Odborné články1 dokument


Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že fyzická osoba, ktorá je už platiteľom DPH v súvislosti so svojimi činnosťami nezávislého súdneho exekútora, sa má považovať za „zdaniteľnú osobu“ v súvislosti s akoukoľvek inou ekonomickou činnosti vykonávanou príležitostne za podmienky, že táto činnosť predstavuje činnosť v zmysle článku 9 ods. 1 druhého pododseku smernice o DPH. 2) Podľa článku 9 ods. 1 prvého pododseku smernice o DPH, „‚zdaniteľná osoba‘ je každá osoba, ktorá nezávisle a na akomkoľv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... činnosť považuje v podstate „každá“ činnosť výrobcov, obchodníkov alebo osôb poskytujúcich služby. 28. Ďalej, hoci je pravda, že z výkladu a contrario článku 12 ods. 1 smernice o DPH môže vyplývať, že osoba, ktorá len príležitostne uskutoční transakciu obvykle vykonávanú výrobcom, obchodníkom .
Právna veta: Zákaz diskriminácie z dôvodu veku je dôležitou súčasťou napĺňania cieľov stanovených v zásadách zamestnanosti a pri podpore rozmanitosti pracovných síl. Rozdielne zaobchádzanie však v súvislosti s vekom možno za určitých okolností odôvodniť, a preto si vyžaduje osobitné predpisy, ktoré môžu byť v závislosti od situácie v členských štátoch rôzne. Bezpodmienečne preto treba rozlišovať medzi rozdielnym zaobchádzaním, ktoré je odôvodnené najmä oprávnenými cieľmi v oblasti politiky zamestnanosti, trhu práce a odbornej prípravy a diskrimináciou, ktorá sa musí zakázať. Je to tak hlavne preto, že rozd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o prípad priamej diskriminácie (v opačnom prípade by to tak bolo). Na prvý pohľad by sa zdalo, že z toho ( a contrario) vyplýva, že diskriminácia v zmysle článku 2 ods. 2 písm. a) nemôže byť objektívne odôvodnená. Dochádza však k zjavnému prekrývaniu .
Kľúčové slová: dovoz tovaru

Právna veta: 1. Na okolnosti, za ktorých tovar, ktorý v priebehu dovozu na colné územie Spoločenstva zadržia miestne colné a daňové orgány v zóne, v ktorej sa nachádza prvý colný úrad nachádzajúci sa na vonkajšej hranici Spoločenstva, a ktorý je súčasne alebo následne zničený týmito orgánmi, pričom vždy zostal v ich držbe, sa vzťahuje pojem tovar „zaistený a súčasne alebo následne zhabaný“ uvedený v článku 233 prvom odseku písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 955/1999 Európskeho parlamentu a Ra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zásade nastať len v prípadoch, keď nedošlo k predchádzajúcemu zaisteniu colnými orgánmi, tento dôvod zániku colného dlhu neumožňuje záver a contrario , ktorý vo svojom výklade uskutočnila dánska vláda. 53. Komisia zastáva názor, že skutková podstata zániku colného dlhu upravená v článku .
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci likvidácie spoločnosti v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom má svoje sídlo, možno voči tejto spoločnosti takisto viesť vedľajšie konkurzné konanie v inom členskom štáte, kde má svoje sídlo a kde má právnu subjektivitu.................. 2. Článok 29 písm. b) nariadenia č. 1346/2000 sa má vykladať v tom zmysle, že otázka, ktorá osoba alebo orgán je oprávnená podať návrh na začatie vedľajšieho konkurzného konania sa musí posúdiť na základe vnútroštátneho práva č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hospodárskej činnosti s použitím ľudských zdrojov, preukazuje, že sa vyžaduje určitá minimálna miera organizácie a stability, a z toho a contrario vyplýva, že iba samotná existencia majetku alebo bankových účtov v zásade nenapĺňa požiadavky definície „prevádzkarne“ (rozsudok Interedil, ... pozri v tomto zmysle rozsudok Zaza Retail, C‑112/10, EU:C:2011:743, bod 30). Z toho a contrario vyplýva, že tieto obmedzenia sa neuplatňujú na vedľajšie konania. 49. Nakoniec, pokiaľ ide presnejšie o možné obmedzenie práva .
Kľúčové slová: karnet, zabezpečenie dane pri dovoze tovaru

Právna veta: Dohovor TIR najmä stanovuje, že tovary dopravované na podklade režimu TIR, ktorý zavádza, nie sú predmetom úhrady alebo zloženia colnej zábezpeky dovozných a vývozných ciel a poplatkov v pohraničných colných úradoch. Na účely uskutočnenia týchto výhod dohovor TIR vyžaduje, aby bol k tovarom počas celej dopravy pripojený jednotný dokument, teda karnet TIR, ktorý slúži na kontrolu dodržiavania predpisov. Vyžaduje tiež, aby bola doprava zabezpečovaná tak, že ručiteľmi budú združenia schválené zmluvnými stranami. 1. Článok 2 ods. 1 nariadenia č. 1593/91, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 719/91 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lehoty nespôsobuje zánik vymáhateľnosti colného dlhu, ak dotknutá osoba nedokázala predložiť dôkaz o mieste, kde došlo k priestupku alebo nezrovnalosti. A contrario z toho vyvodzuje, že uplynutie tejto lehoty spôsobuje zánik vymáhateľnosti tohto dlhu, ak dotknutá osoba dokázala predložiť takýto dôkaz. 48 .
Právna veta: Členský štát si tým, že uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 7 % na dodania, dovoz a nadobudnutie dojčenských odevov a odevných doplnkov, ako aj detskej obuvi v rámci Spoločenstva, zatiaľ čo neuplatňoval k 1. januáru 1991 daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice 2006/112, ani systém zdaňovania vykazujúci tie isté charakteristické znaky ako spoločný systém dane z pridanej hodnoty, a teda keďže neboli splnené podmienky na uplatnenie článku 115 tejto smernice, nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 98 v spojení s prílohou III smernice 2006/112 o spoločnom systéme da ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 2006/112 pre predmetné tovary, hoci obsahuje ustanovenia o uplatňovaní zníženej sadzby na reštauračné služby a na bývanie, predstavuje argumentum a contrario , ktorý nemôže byť prípustný. Podľa Poľskej republiky zo skutočnosti, že určité ustanovenia uvádzajúce tovary a služby, na ktoré sa vzťahuje .
Právna veta: 1. Právo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ustanovuje za jedinú referenčnú jednotku podnik, a nie zariadenie, keď sa v dôsledku uplatňovania tohto kritéria bráni postupu informovania a porád upravenému v článkoch 2 až 4 tejto smernice, zatiaľ čo ak by sa za referenčnú jednotku použilo zariadenie, predmetné prepúšťanie by sa muselo považovať za „hromadné prepúšťanie“ vzhľadom na definíciu uvedenú v článku 1 ods. 1 prvom pododseku písm. a) uvedenej smernice. ...........2. Na účely konštatovania, že došlo k „hromadnému prepúšťaniu“ v zmysle tohto ustanovenia, sa nemajú zohľadniť in ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo ukončenia týchto zmlúv. Naznačuje, že použitím pojmu „hromadné prepúšťanie“ uvedeného v tomto ustanovení normotvorca Únie ponechal a contrario otvorenú možnosť, aby sa do pojmu „hromadné prepúšťanie“ uvedeného v článku 1 ods. 1 prvého pododseku písm.  ... /59 sa týka len hromadného prepúšťania, konkrétne prepustení, ktorých počet dosahuje stanovený limit, nemožno z toho a contrario vyvodiť, že by do pôsobnosti tejto smernice boli zahrnuté individuálne ukončenia pracovných zmlúv uzatvorených na dobu určitú .
... , ale súčasne vzájomne úzko viazané finančnými, hospodárskymi a organizačnými prepojeniami. Ako uvádza vláda Spojeného kráľovstva, toto ustanovenie môže byť pochopené, a contrario , v tom zmysle, že tá istá právnická osoba môže byť iba [jedinou zdaniteľnou osobou]“(14) . 49. Záver, že pobočka sama .
Právna veta: 1) Články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ za okolností, o aké ide v veci samej, nebránia vnútroštátnej úprave, ktorá nepripúšťa, aby si materská spoločnosť, ktorá sa zlúči s dcérskou spoločnosťou usadenou v inom členskom štáte, mohla zo svojho zdaniteľného zisku odpočítať straty, ktoré vznikli tejto dcérskej spoločnosti v zdaniteľných obdobiach pred zlúčením, hoci túto možnosť pripúšťa, ak ide o zlúčenie s dcérskou spoločnosťou rezidentom. Takáto právna úprava je však nezlučiteľná s právom Únie, ak materskej spoločnosti neumožňuje preukázať, že jej dcérska spoločnosť nerezident alebo tretia osoba vyčerpala ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  priori jej to neumožňuje z roka na rok si voľne vyberať daňový režim uplatniteľný na straty jej dcérskych spoločností (pozri a contrario rozsudok X Holding, už citovaný, bod 31). 49. Na druhej strane z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že obmedzujúce opatrenie, o .
Právna veta: 1) 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie (odvolacia komora) z 8. novembra 2012, Komisia/Strack (T‑268/11 P), narúša jednotu a vnútorný súlad práva Únie v rozsahu, v akom Všeobecný súd Európskej únie ako odvolací súd podal v rozpore s nárokom na platenú dovolenku za kalendárny rok ako zásadou sociálneho práva Únie, taktiež vyslovene zakotvenou v článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a najmä stanovenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ako ho vykladá judikatúra Súdneho dvora Európskej ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Tieto požiadavky môžu byť nárazové alebo môžu mať trvalý charakter, avšak musia mať nevyhnutne väzbu k činnosti v službe orgánu. A contrario platí, že pracovné voľno z dôvodu choroby umožňuje úradníkovi ospravedlniť svoju neprítomnosť platným dôvodom. Úradník už nie je vzhľadom na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.