Nájdené rozsudky pre výraz: Aarhuský dohovor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

234 dokumentov
86 dokumentov
265 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. S cieľom stanoviť, či také subjekty ako United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd a Southern Water Services Ltd možno kvalifikovať ako právnické osoby, ktoré na základe vnútroštátneho práva vykonávajú „funkcie verejnej správy“ v zmysle článku 2 bodu 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, je potrebné preskúmať, či sú týmto subjektom na základe vnútroštátneho práva, ktoré sa na ne uplatňuje, zverené výsadné právomoci vo vzťahu k pravidlám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑279/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (Spojené kráľovstvo) z 21. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 4. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Fish Legal, Emily Shirley proti Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, pod
Právna veta: 1. Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, ktorá do smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie vložila článok 10a, sa má vzhľadom na to, že stanovila, že má byť prebratá najneskôr do 25. júna 2005, vykladať v tom zmysle, že ustanovenia vnútroštátneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑72/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) z 10. januára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 13. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider proti Land Rheinland Pfalz, za účasti: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapue
Právna veta: 1. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že poplatok uložený za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí nemôže zahŕňať žiadnu časť nákladov vynaložených na udržiavanie databázy, a akú ide vo veci samej, používanej na tieto účely verejným orgánom, ale môže zahŕňať všeobecné náklady pripadajúce na pracovný čas strávený zamestnancami tohto orgánu na zodpovedanie individuálnych žiadostí o informácie, primerane zohľadnené pri stanovení tohto poplatku pod podmienkou, že celková v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑71/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím First‑tier Tribunal (General Regulatory Chamber, Information Rights) (Spojené kráľovstvo) zo 4. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: East Sussex County Council proti Information Commissioner, za účasti: Property Search Group, Local Government Association, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. v
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑416/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 17. augusta 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tom
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa Högsta domstolen (Najvyšší súd, Švédsko) snaží zistiť, či smernica 85/337/EHS(2), v znení zmien a doplnení z roku 2003, ktorých cieľom bolo uviesť túto smernicu do súladu s Aarhuským dohovorom, umožňuje, aby vnútroštátna právna úprava zaručila prístup k spravodlivosti len mimovládnym organizáciám na ochranu životného prostredia, ktoré majú aspoň dvetisíc členov. 2. Ešte predtým je rovnako potrebné objasniť, č
Účastníci V spojených veciach C‑404/12 P a C‑405/12 P, ktorých predmetom sú odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. a 27. augusta 2012, Rada Európskej únie, v zastúpení: M. Moore a K. Michoel, splnomocnení zástupcovia, Európska komisia, v zastúpení: J.‑P. Kepenne, P. Oliver a S. Boelaert, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, odvolateľky, ktoré v konaní podporuje: Česká republika, v zastúpení: D. Hadroušek, splnomocnený zástupca, ve
Keywords 1. Životné prostredie – Sloboda prístupu k informáciám – Smernica 2003/4 – Výnimky – Možnosť členských štátov vylúčiť z pojmu orgán verejnej moci inštitúcie alebo orgány konajúce s právomocou zákonodarcu – Uplatniteľnosť na ministerstvá – Podmienky (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4, článok 2 bod 2 druhý odsek) 2. Životné prostredie – Sloboda prístupu k informáciám – Smernica 2003/4 – Výnimky – Možnosť členských štátov vylúčiť z pojmu orgán verejnej moci inštitúcie alebo or
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Odvolania podané Radou Európskej únie (C‑404/12 P) a Európskou komisiou (C‑405/12 P) sa týkajú výkladu pojmu „výkon zákonodarnej právomoci“ v zmysle článku 9 ods. 3 v spojení s článkom 2 ods. 2 druhým pododsekom Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia(2) (ďalej len „Aarhuský dohovor“). Z týchto ustanovení vyplýva, že členovia verejnosti môžu začať sp
Účastníci V spojených veciach C‑401/12 P až C‑403/12 P, ktorých predmetom sú tri odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. augusta 2012 (C‑401/12 P a C‑402/12 P) a 27. augusta 2012 (C‑403/12 P), Rada Európskej únie, v zastúpení: M. Moore a K. Michoel, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, Európsky parlament, v zastúpení: L. Visaggio a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, Európska komisia, v za
Účastníci konania Vo veci C‑260/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) zo 17. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 25. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: The Queen, na návrh: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos proti Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: L. Bay
MENU