Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1080967
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63712
USSR: 34794
NSČR: 121737
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421788
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
27.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Aarhuský dohovor


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Aarhuský dohovor
  • aarhusky nájdené 125 krát v 38 dokumentoch
  • dohovor nájdené 16977 krát v 1684 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR169 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky74 dokumentov
Krajské súdy SR112 dokumentov


Právna veta: 1. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že poplatok uložený za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí nemôže zahŕňať žiadnu časť nákladov vynaložených na udržiavanie databázy, a akú ide vo veci samej, používanej na tieto účely verejným orgánom, ale môže zahŕňať všeobecné náklady pripadajúce na pracovný čas strávený zamestnancami tohto orgánu na zodpovedanie individuálnych žiadostí o informácie, primerane zohľadnené pri stanovení tohto poplatku pod podmienkou, že celková v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1, ďalej len „Aarhuský dohovor“). 4. Článok 4 uvedeného dohovoru s názvom „Prístup k informáciám o životnom prostredí“ vo svojom odseku 1 stanovuje, že každá .
Právna veta: 1. Článok 267 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že vnútroštátny súd, akým je súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, má povinnosť obrátiť sa z vlastného podnetu na Súdny dvor Európskej únie s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, aj keď rozhoduje vo veci, ktorá mu bola vrátená na konanie po tom, ako bolo jeho prvé rozhodnutie zrušené ústavným súdom dotknutého členského štátu a vnútroštátne pravidlo mu stanovuje povinnosť rozhodnúť v spore v zmysle právneho názoru vyjadreného týmto ústavným súdom. 2. Smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1, ďalej len „Aarhuský dohovor“), článku 191 ods. 1 a 2 ZFEÚ a článku 267 ZFEÚ, smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 .
Právna veta: 1. Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, ktorá do smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie vložila článok 10a, sa má vzhľadom na to, že stanovila, že má byť prebratá najneskôr do 25. júna 2005, vykladať v tom zmysle, že ustanovenia vnútroštátneh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1, ďalej len „Aarhuský dohovor“), v článku 9 stanovuje: „… 2. Každá strana, v rámci svojho vnútroštátneho práva, zabezpečí, aby členovia zainteresovanej verejnosti a) majúci dostatočný .
Právna veta: 1. S cieľom stanoviť, či také subjekty ako United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd a Southern Water Services Ltd možno kvalifikovať ako právnické osoby, ktoré na základe vnútroštátneho práva vykonávajú „funkcie verejnej správy“ v zmysle článku 2 bodu 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, je potrebné preskúmať, či sú týmto subjektom na základe vnútroštátneho práva, ktoré sa na ne uplatňuje, zverené výsadné právomoci vo vzťahu k pravidlám ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... relevantných skutočností, medzi ktoré patria dokument uverejnený v roku 2000 Európskou hospodárskou komisiou Organizácie Spojených národov s názvom „Aarhuský dohovor, príručka na uplatňovanie“ (ďalej len „príručka na uplatňovanie Aarhuského dohovoru“), niektoré faktory týkajúce sa postavenia vodárenských ... rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1, ďalej len „Aarhuský dohovor“), definuje v článku 2 ods. 2 pojem „orgán verejnej moci“ takto: „… a) orgán verejnej správy na .
...  informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia(5) (ďalej len „Aarhuský dohovor“), ktorý Spoločenstvo podpísalo 25. júna 1998 v Aarhuse (Dánsko)(6) . 5. Možné obmedzenia práva na prístup ... , či požadované informácie súvisia s emisiami do životného prostredia.“ 6. Smernica o informáciách o životnom prostredí implementuje Aarhuský dohovor pre Úniu. Jej článok 2 definuje pojem informácie o životnom prostredí: „Na účely tejto smernice: 1. .
... , ako aj na prípadné časové obmedzenia tohto vylúčenia a na presný rozsah kritéria, podľa ktorého je dôvernosť konania „stanovená zákonom“. Aarhuský dohovor 3. Európska únia, členské štáty a devätnásť ďalších štátov sú zmluvnými stranami Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti .
... vychádzajúce z dokumentu, ktorý v roku 2000 uverejnila Európska hospodárska komisia Organizácie Spojených národov pod názvom „Aarhuský dohovor, príručka na uplatňovanie“. Flachglas Torgau sa v tejto súvislosti odvoláva na spresnenia uvedené v tomto dokumente, ... normatívnych nástrojov je výslovne uvedená [v článku 8 Aarhuského dohovoru], logicky možno dospieť k záveru, že [Aarhuský dohovor] nepovažuje tieto činnosti za činnosti vykonávané v rámci ‚zákonodarnej právomoci‘. Orgány výkonnej moci, ktoré také .
... oboch uvedených smerníc, ako aj Aarhuského dohovoru(4) je v súlade so základným právom vlastniť majetok. II – Právny rámec A – Aarhuský dohovor 8. Článok 6 Aarhuského dohovoru, ktorý Spoločenstvo podpísalo 25. júna 1998 v Aarhuse (Dánsko)(5), upravuje účasť verejnosti na rozhodovaniach ... Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Aarhuský dohovor B – Právo Únie 1. Smernica IPKZ 2. Smernica o skládkach odpadov 3. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom .
... verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaného 25. júna 1998 v Aarhuse (ďalej len „Aarhuský dohovor“) jedine na „správne akty“, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1 písm. g) rovnakého nariadenia ako „opatrenia ... a z 12. januára 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C‑311/04, Zb. s. I‑609, bod 25). 52. Aarhuský dohovor bol podpísaný Európskym spoločenstvom a následne schválený rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L .
... verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaného 25. júna 1998 v Aarhuse (ďalej len „Aarhuský dohovor“) jedine na „správne akty“, ktoré sú definované v článku 2 ods. 1 písm. g) rovnakého nariadenia ako „opatrenia ... a z 12. januára 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C‑311/04, Zb. s. I‑609, bod 25). 52. Aarhuský dohovor bol podpísaný Európskym spoločenstvom a následne schválený rozhodnutím Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 (Ú. v. EÚ L .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.