Nájdené rozsudky pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3155 dokumentov
818 dokumentov
30718 dokumentov
7 dokumentov
7 dokumentov
72 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé investičná služba je ponúkaná ako súčasť finančného produktu iba v prípade, pokiaľ je jeho nedeliteľnou súčasťou v okamihu, keď sa uvedený finančný produkt ponúka klientovi, a po druhé ustanovenia právnych predpisov Únie a spoločné európske normy, na ktoré sa toto ustanovenie odvoláva, musia umožňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑604/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Madrid (Španielsko) zo 14. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 28. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Genil 48 SL, Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL proti Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský,
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe (Smernica Rady 77/388, článok 17) Summary V prípade, že dodávka bola uskutočnená platiteľom dane, ktorý nevedel alebo nemohol vedieť, že dotknuté plnenie bolo súčasťou podvodu spáchaného predávajúcim, sa má článok 17 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a dop
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Belgický Cour de cassation (kasačný súd) predkladá Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa účinkov vnútroštátnej právnej normy stanovujúcej absolútnu neplatnosť zmlúv zakladajúcich sa na nezákonnom dôvode a následne operácií zameraných na podvod voči štátu vo vzťahu k správe a vymáhaniu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) na spoločný systém DPH. 2. Uvedený súd sa v podstate pýta, či v prípade takzvaného „podvodu typu kolotoč“ tento následok na platnos
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 1. Zmluva ES 2. Smernica 85/577 B – Charta základných práv Európskej únie C – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, skutkové okolnosti vo veci samej a prejudiciálna otázka IV – Konanie na Súdnom dvore V – Tvrdenia účastníkov konania VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – Posúdenie prejudiciálnej otázky 1. Úvodné poznámky o prejudiciálnej otázke a) Ustanovenia práva Spoločenstva, ktorých výklad vn
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 24. januára 2018 (*) „Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka FITNESS – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti“ Vo veci C‑634/16 P ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 7. decembra 2016, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: M. Rajh, splnomocnená zástupkyňa, žalobca ďalší účastník konania: E
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Pojem – Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami medzi dodávateľom a prevádzkovateľom čerpacej stanice (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Skupinová výnimka – Dohody o výhradnom nákupe – Nariadenie č. 1984/83 – Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami medzi dodávateľom a prevádzkovateľom čerpacej stanice – Maximálna doba – Podmienky [Na
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť – Návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na absolútnom dôvode neplatnosti – Záujem na konaní [Nariadenie Rady č. 40/94, článok. 55 ods. 1 písm. a)] Summary Oprávnenie podať návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) nepodlieha pravidlám prípustnosti, ktoré sa uplatňujú na podávanie súdnych žalôb a sú pre ne špecifické. Návrh na vyhl
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Rozhodnutím zo 16. júna 2006 Audiencia Provincial de Madrid (Španielsko) položil Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku týkajúcu sa výkladu článku 85 ods. 1 Zmluvy (teraz článok 81 ods. 1 ES) a nariadenia Komisie (EHS) č. 1984/83 z 22. júna 1983 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 Zmluvy na kategórie dohôd o výhradnom nákupe [ neoficiálny preklad ](2) . 2. Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou CEPSA, Estaciones de Servicio SA (ďalej len „
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 21. júna 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb tovaru – Zákaz opatrení s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia vývozu – Článok 35 ZFEÚ – Spoločnosť so sídlom v holandskom jazykovom regióne Belgického kráľovstva – Právna úprava ukladajúca povinnosť vyhotovovať faktúry v holandskom jazyku pod hrozbou absolútnej neplatnosti – Koncesná zmluva s cezhraničným prvkom – Obmedzenie – Dôvod – Absencia proporcionalit
Keywords Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Absolútne dôvody zamietnutia – Ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť – Výnimka – Nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 3) Summary Podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, „odsek 1 písm. b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary
MENU