Nájdené rozsudky pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2365 dokumentov
741 dokumentov
28937 dokumentov
7 dokumentov
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa chce vedieť, či právny poriadok Európskej únie umožňuje stanovenie deväťdesiatdňovej lehoty na napadnutie zúčtovania daní na príslušnom správnom súde, a teda na podanie žaloby o vrátenie daní zaplatených v rozpore s právom Spoločenstva. 2. Táto incindenčná otázka sa pripája k dlhému zoznamu návrhov na začatie prejudiciálneho konania o súlade rozličných vnútroštátnych ustanovení s právom Spoločenstva,
Keywords 1. Konanie – Prípustnosť – Povinnosť žalovaného namietať proti prípustnosti formou samostatného podania – Neexistencia – Možnosť vysloviť vo svojom vyjadrení k žalobe pochybnosti o prípustnosti (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, články 113 a 114 ods. 1) 2. Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Nevyhnutnosť skutočne existujúceho záujmu – Posúdenie v čase podania žaloby – Záujem vzťahujúci sa na budúce a neisté situácie – Vylúčenie (Článok 87 ods. 1 ES, článok 88 ods. 3 ES a člá
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Začiatok plynutia – Uverejnenie alebo oznámenie – Deň nadobudnutia vedomosti o akte – Subsidiárna povaha – Rozhodnutie Komisie adresované členskému štátu a konštatujúce zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Uverejnenie – Pojem (Článok 230 piaty odsek ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 26 ods. 1) 2. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Zohľadnenie kontextu (Článok 253 ES
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto prvej veci týkajúcej sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000(2) (ďalej len „nariadenie“) má Súdny dvor v podstate vysvetliť právne následky jazykových pravidiel tohto nariadenia, a to najmä pre prípad, že príjemca doručovanej písomnosti uplatní svoje právo podľa článku 8 nariadenia odmietnuť prevzatie doručovanej písomnosti na základe chýbajúceho prekladu do úradného jazyka prijímajúceho štátu. Je potrebné vychádzať z predpokladu, že ide
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1348/2000 – Neupravenie dôsledkov určitých skutočností nariadením – Uplatnenie vnútroštátneho práva – Podmienky – Dodržiavanie zásad rovnocennosti a efektivity – Rozsah (Nariadenie Rady č. 1348/2000) 2. Voľný pohyb osôb – Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach – Doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností – Nariadenie č. 1348/2000 – Dor
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Belgický Cour de cassation (kasačný súd) predkladá Súdnemu dvoru otázky týkajúce sa účinkov vnútroštátnej právnej normy stanovujúcej absolútnu neplatnosť zmlúv zakladajúcich sa na nezákonnom dôvode a následne operácií zameraných na podvod voči štátu vo vzťahu k správe a vymáhaniu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) na spoločný systém DPH. 2. Uvedený súd sa v podstate pýta, či v prípade takzvaného „podvodu typu kolotoč“ tento následok na platnos
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Článok 28 šiestej smernice o DPH(2) (ďalej len „šiesta smernica“) povoľuje členským štátom za určitých podmienok na prechodnú dobu zachovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty. Spojené kráľovstvo uplatňuje v súlade s touto úpravou pre dodávky určitých obytných karavanov daňovú sadzbu 0 % (oslobodenie od dane z pridanej hodnoty s nárokom na odpočet dane odvedenej na vstupe nazývané aj zero‑rating ). Nulová sadzba však neplatí pre odnímateľné vnút
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe (Smernica Rady 77/388, článok 17) Summary V prípade, že dodávka bola uskutočnená platiteľom dane, ktorý nevedel alebo nemohol vedieť, že dotknuté plnenie bolo súčasťou podvodu spáchaného predávajúcim, sa má článok 17 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a dop
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Článok 234 ES) 2. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Charakter verejného poriadku (Článok 81 ES a 82 ES) 3. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi (Článok 81 ods. 1 ES) 4. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Priamy účinok (Článok 81 ods. 1 a 2 ES) 5. Hospodárska súťaž – Kartely – Narušenie hospodárskej súťaže – Žaloba o náhradu škody (Článok 81 ods. 1 a 2 ES) 6. Hospodárska súťaž – Kartely – Na
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Pojem – Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami medzi dodávateľom a prevádzkovateľom čerpacej stanice (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Skupinová výnimka – Dohody o výhradnom nákupe – Nariadenie č. 1984/83 – Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami medzi dodávateľom a prevádzkovateľom čerpacej stanice – Maximálna doba – Podmienky [Na
MENU