Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4603 dokumentov
890 dokumentov
39420 dokumentov
10 dokumentov
58 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Články 12, 15, 16, 18, 19 a 42 druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle [článku 48 druhého odseku ES], pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/101/EHS z 23. novembra 1992, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v rámci preberania: – smernice Európskeho parlamentu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑174/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakúsko) z 26. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Alfred Hirmann proti Immofinanz AG, za účasti: Aviso Zeta AG, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálna
Právna veta: 1. Články 3 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií sa majú vykladať v tom zmysle, že také reorganizačné opatrenia alebo opatrenia na likvidáciu týkajúce sa úverovej inštitúcie, akými sú opatrenia, ktoré vychádzajú z prechodných ustanovení uvedených v bode II zákona č. 44/2009, sa majú považovať za opatrenia prijaté správnym alebo súdnym orgánom v zmysle týchto článkov smernice 2001/24, keďže uvedené prechodné ustanovenia vyvolávajú účinky iba prostredníctvom súdnych rozhodnutí priznávajúcich finančnej inštitúcií ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑85/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) zo 14. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 20. februára 2012, ktorý súvisí s konaním: LBI hf, predtým Landsbanki Islands hf proti Kepler Capital Markets SA, Frédéricovi Girauxovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz (spravodajca), sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda, gene
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej nemôže byť cena za služby nákladnej cestnej dopravy na účet iných osôb nižšia, ako sú minimálne prevádzkové náklady, ktoré stanovil orgán zložený najmä zo zástupcov dotknutých hospodárskych subjektov.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑184/13 až C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 a C‑208/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Taliansko) zo 17. januára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 12. a 15. apríla 2013, ktoré súvisia s konaniami: API – Anonima Petroli Italiana SpA proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico, za účasti: FEDIT – Federazi
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách – Smernica 93/13 [Smernica Rady 93/13, článok 3 ods. 1 písm. t) a článok 6 ods. 1] Summary Smernica 93/13 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že vyžaduje, aby vnútroštátny súd, na ktorý je podaná žaloba o zrušenie rozhodcovského rozhodnutia, posúdil neplatnosť rozhodcovskej zmluvy a zrušil toto rozhodnutie z dôvodu, že uvedená zmluva obsahuje nekalú podmienku,
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Pojem – Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami medzi dodávateľom a prevádzkovateľom čerpacej stanice (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Zákaz – Skupinová výnimka – Dohody o výhradnom nákupe – Nariadenie č. 1984/83 – Dohoda o výhradnom zásobovaní motorovými palivami a vykurovacími palivami medzi dodávateľom a prevádzkovateľom čerpacej stanice – Maximálna doba – Podmienky [Na
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa chce vedieť, či právny poriadok Európskej únie umožňuje stanovenie deväťdesiatdňovej lehoty na napadnutie zúčtovania daní na príslušnom správnom súde, a teda na podanie žaloby o vrátenie daní zaplatených v rozpore s právom Spoločenstva. 2. Táto incindenčná otázka sa pripája k dlhému zoznamu návrhov na začatie prejudiciálneho konania o súlade rozličných vnútroštátnych ustanovení s právom Spoločenstva,
Účastníci konania Vo veci C‑202/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgicko) z 18. januára 2011 a doručený Súdnemu dvoru 28. apríla 2011, ktorý súvisí s konaním: Anton Las proti PSA Antwerp NV, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz a J. Malenovský, sudcovia U. Lõhmus, E. Levits, A. Ó Caoi
Účastníci konania Vo veci C‑453/99, ktorej predmetom je návrh podaný podľa článku 234 ES, ktorým Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) navrhuje, aby v súvislosti s konaním pred týmto vnútroštátnym súdom medzi Courage Ltd a Bernard Crehan a medzi Bernard Crehan a Courage Ltd a i. Súdny dvor vydal prejudiciálne rozhodnutie o výklade článku 85 Zmluvy ES (teraz článok 81 ES) a ostatných ustanovení práva Spoločenstva, SÚDNY DVOR, v zložení: predseda G. C. Rodrígu
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanom prejudiciálnom konaní požiadal Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Bilbao (ďalej iba „vnútroštátny súd“) Súdny dvor v návrhu na začatie prejudiciálneho konania o výklad smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.(2) 2. Konkrétne sa pýta, či na základe účelu smernice, ktorým je ochrana spotrebiteľa, má vnútroštátny súd rozhodujúci o výkone rozhodnutia preskúmať ex offo neplatnosť rozhod
Keywords Spoločná obchodná politika – Ochrana proti subvenčným praktikám tretích štátov – Ujma – Preukázanie príčinnej súvislosti – Povinnosti inštitúcií – Zohľadnenie iných ako subvenčných faktorov (Nariadenie Rady č. 2026/97, článok 8 ods. 7) Summary Rada a Komisia majú pri určovaní ujmy výrobnému odvetviu Spoločenstva v rámci antisubvenčného prešetrovania povinnosť preskúmať, či ujma, z ktorej chcú vychádzať, vyplýva skutočne zo subvencovaných dovozov, a musia vylúčiť akúkoľvek ujmu vy
MENU