Nájdené rozsudky pre výraz: adaptačné obdobie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
2 dokumenty
99 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 3. Obmedzenia slobodného poskytovania služieb, ktoré môžu vyplývať z vnútroštátnej právnej úpravy, akou je právna úprava sporná v konaní vo veci samej, môžu byť odôvodnené naliehavými dôvodmi všeobecného záujmu, iba pokiaľ vnútroštátny súd na konci celkového posúdenia okolností, za ktorých bola prijatá a uplatňovaná taká právna úprava, dospeje k záveru, že právna úprava: – skutočne sleduje ciele týkajúce sa ochrany spotrebiteľov pred závislosťou na hrách a predchádzania trestnej činnosti a podvodov spojených s hrami, pričom samotná skutočnosť, že obmedzenie hazardných hier je akcesoricky pros ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑98/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) z 13. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 3. marca 2014, ktorý súvisí s konaním: Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató kft, Lixus Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Projekt Szerencsejáték Szervező kft, Lixus Invest Szerencsejáték Szervező kft, Megapolis Terminal Szolgáltató kft proti Magyar Állam, SÚDNY DVOR (prvá komora)
Právna veta: 1) Článok 2d ods. 4 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ zadávacie konanie prebehlo bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to povoľovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑19/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Consiglio di Stato (Taliansko) zo 14. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 15. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Ministero dell’Interno proti Fastweb SpA, za účasti: Telecom Italia SpA, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby a C. Vajda (spravodajca), generálny advokát: Y. Bot, tajomn
Opinion of the Advocate-General 1. Ak držiteľ diplomu získaného v inom členskom štáte podá na príslušné orgány členského štátu žiadosť o povolenie vykonávať povolanie, ku ktorému je prístup podmienený vlastníctvom diplomu, môžu tieto orgány obmedziť rozsah nimi vydaného povolenia iba na činnosti tohto povolania, na ktoré sa vzťahuje diplom, ktorého je žiadateľ držiteľom, podľa právnej úpravy platnej v členskom štáte pôvodu a vylúčiť ďalšie činností, ktoré tvoria uvedené povolanie podľa právnej ú
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov a dokladov o vzdelaní (Smernice Rady 89/48 a 92/51) Summary Členský štát, ktorý neprijme systém uznávania v súvislosti s povolaním riadiaceho letovej prevádzky, si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 89/48 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov a zo smernice 92/51 o druhom všeobecnom syst
Účastníci konania Vo veci C‑359/09, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Fővárosi Ítélőtábla (Maďarsko) z 23. júna 2009 a doručený Súdnemu dvoru 7. septembra 2009, ktorý súvisí s konaním: Donat Cornelius Ebert proti Budapesti Ügyvédi Kamara, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia K. Schiemann, L. Bay Larsen (spravodajca), C. Toader a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villalón,
Opinion of the Advocate-General 1. Komisia Európskych spoločenstiev touto žalobou navrhuje určiť, že Helénska republika si nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú na základe článkov 1, 3, 4, 7, 8 a 10 smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov.(2) I – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 2. Niektoré vnútroštátne právne úpravy, ktoré nemusi
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Pôsobnosť smernice 89/48 (Článok 43 druhý odsek ES a článok 47 ods. 3 ES; smernica Rady 89/48) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Uznávanie diplomov a dokladov o vzdelaní (Článok 47 ods. 3 ES) Summary 1. Členský štát, ktorý neprijal všetky opatrenia potrebné na prebratie smernice 89/48 o v
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 (Smernica Rady 89/48, články 1 a 3) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 [Smernica Rady 89/48, článok 4 ods. 1 písm. b) tretí
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 (Smernica Rady 89/48) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 (Články 39 ES a 43 ES; smernica Rady 89/48, článok 4 ods. 1) Su
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Táto vec sa týka prístupu k povolaniu riaditeľa dobrovoľných predajov hnuteľných vecí na verejných dražbách vo Francúzsku a súčasne uznania diplomu „Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation“ získaného v Spojenom kráľovstve. Je teda položená otázka uplatniteľnosti smernice Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS(2) alebo smernice Rady 89/48/EHS z 
MENU