Nájdené rozsudky pre výraz: administratívna pokuta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Daňová právna úprava (Články 49 ES a 50 ES) Summary Členský štát, ktorý zaväzuje objednávateľov a podnikateľov, ktorí využívajú služby zahraničných zmluvných partnerov neregistrovaných na úradoch tohto členského štátu vykonať zrážku 15 % sumy dlžnej za vykonané práce, a ktorý stanovuje solidárnu zodpovednosť tých istých objednávateľov a podnikateľov za daňové dlhy takýchto zmluvných partnerov, si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Označovanie, prezentácia a reklama potravín – Smernica 2000/13 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13, články 2, 3 a 12) Summary Články 2, 3 a 12 smernice 2000/13 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje možnosť, aby bol subjekt, usadený v tomto členskom štáte, ktorý je predajcom alko
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Právomoc súdu Spoločenstva (Články 229 ES a 230 štvrtý odsek ES) 2. Žaloba o neplatnosť – Žaloba podaná fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej bol napadnutý akt určený – Prevod žaloby na tretiu osobu – Neprípustnosť (Články 229 ES a 230 štvrtý odsek ES) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Návrh fyzickej alebo právnickej osoby na konštatovanie porušenia (Články 81 ES a 82 ES; nariadenia Rady č. 17, článok 3 ods. 1 a 2, a č. 2842/98, články 6 až 8) 4.
Keywords 1. Právo Spoločenstva – Zásady – Zásada retroaktívneho uplatnenia priaznivejšieho trestu 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Mlieko a mliečne výrobky – Dodatočný poplatok za mlieko (Nariadenie Komisie č. 536/93, zmenené a doplnené nariadením č. 1001/98, článok 3 ods. 2 druhý pododsek, a nariadenie Komisie č. 1392/2001, článok 5 ods. 3) Summary 1. Zásadu retroaktívneho uplatňovania priaznivejšieho trestu musí dodržiavať vnútroštátny sudca pri ukladaní sankcie za s
Keywords 1. Hospodárska súťaž – Kartely – Dohody medzi podnikmi – Vplyv na obchod medzi členskými štátmi – Kritériá – Obmedzujúce postupy s pôsobnosťou na celom území jedného členského štátu – Existencia silnej domnienky ovplyvnenia (Článok 81 ods. 1 ES) 2. Hospodárska súťaž – Kartely – Vplyv na obchod medzi členskými štátmi – Kritériá posúdenia – Celkový kartel týkajúci sa takmer všetkých bankových inštitúcií jedného členského štátu a širokého okruhu finančných produktov a služieb (Článok 81
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Obmedzenia – Právo obchodných spoločností (Články 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ; smernica Rady 68/151) Summary Prvá smernica 68/151 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva, sa má vykladať v tom zmysle, že nebr
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 5. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikačné siete a služby – Smernica 2002/21/ES – Článok 2 písm. c) – Pojem ‚elektronická komunikačná služba‘ – Prenos signálov – Služba prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) na čísla pevných liniek alebo mobilných telefónov – Služba SkypeOut“ Vo veci C‑142/18, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZF
Právna veta: 1. Článok 17 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 669/2008 z 15. júla 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že preprava odpadu, ktorý je uvedený v prílohe IV tohto nariadenia, do krajiny tranzitu cez iný hraničný priechod, než je priechod uvedený v doklade o oznámení a odsúhlasený príslušnými orgánmi, sa má považovať za podstatnú zmenu v podrobnostiach a/alebo v podmienkach odsúhlasenej prepravy, takže skutočnosť, že príslušné orgány neboli informované o tejto zmene, má za následok, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑487/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Správny a pracovný súd v Budapešti, Maďarsko) z 22. októbra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 4. novembra 2014, ktorý súvisí s konaním: SC Total Waste Recycling SRL proti Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda piatej komory J. L. da Cruz Vilaça, vykonávaj
Opinion of the Advocate-General 1. Je zavedenie systému podpory elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie, v rámci ktorého sa výrobcom ekologickej elektrickej energie usadeným v určitom regióne udeľujú osvedčenia o ekologickej elektrickej energii a distribútorom elektrickej energie sa ukladá povinnosť každoročne predložiť určitý počet osvedčení o ekologickej elektrickej energii zodpovedajúci kvóte tým, že im zakazuje použiť záruky pôvodu vydané v inom členskom štáte Európskej
MENU