Nájdené rozsudky pre výraz: administratívna sankcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

138 dokumentov
25 dokumentov
217 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 19 ods. 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé investičná služba je ponúkaná ako súčasť finančného produktu iba v prípade, pokiaľ je jeho nedeliteľnou súčasťou v okamihu, keď sa uvedený finančný produkt ponúka klientovi, a po druhé ustanovenia právnych predpisov Únie a spoločné európske normy, na ktoré sa toto ustanovenie odvoláva, musia umožňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑604/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de Primera Instancia n° 12 de Madrid (Španielsko) zo 14. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 28. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Genil 48 SL, Comercial Hostelera de Grandes Vinos SL proti Bankinter SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský,
Právna veta: 1. Devízové transakcie, ktoré uskutočňuje úverová inštitúcia na základe ustanovení zmluvy o pôžičke v cudzej mene, o akú ide vo veci samej, a ktoré spočívajú v stanovení výšky pôžičky na základe nákupného devízového kurzu platného v okamihu vyplatenia finančných prostriedkov a výšky mesačných splátok na základe platného predajného devízového kurzu v okamihu výpočtu týchto jednotlivých splátok, nepredstavujú investičnú službu alebo činnosť v zmysle tohto ustanovenia, čo však musí overiť vnútroštátny súd.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑312/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Ráckevei járásbíróság (Okresný súd v Ráckeve, Maďarsko) z 27. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 1. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Banif Plus Bank Zrt. proti Mártonovi Lantosovi, Mártonné Lantosovej, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay‑Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia F. Biltgen, J. Malenovský, A. 
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Spoločnosti – Smernica 2001/34 – Prijatie cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/34, článok 21) Summary Článok 21 smernice 2001/34 o prijímaní cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov a o informáciách, ktoré sa o týchto cenných papieroch musia zverejňovať, sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje, aby vnútroštátny zákonodarca zaviedol pre prípad, že informácie,
Opinion of the Advocate-General 1. Právne predpisy Spoločenstva ustanovujú, že prijatie cenných papierov na kótovanie je podmienené uverejnením prospektu s určitými informáciami vrátane skutočností týkajúcich sa fyzických alebo právnických osôb zodpovedných za ich uverejnenie. Prejednávaný prejudiciálny návrh predložený Symvoulio tis Epikratias (Štátna rada), Grécko, sa týka právomoci členských štátov ukladať sankcie spoločnosti a jednému z jej členov predstavenstva za to, že prospekt obsahuje n
Keywords 1. Voľný pohyb tovaru – Množstevné obmedzenia – Opatrenia s rovnakým účinkom (Článok 28 ES) 2. Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia (Články 43 ES a 49 ES) 3. Aproximácia právnych predpisov – Informačné konanie v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel o službách informačnej spoločnosti – Smernica 98/34 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34, článok 1 bod 11, článok 8 ods. 1, a článok 9 ods. 7 prvá zarážka) Summary 1. Zákaz členských
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Voľný pohyb kapitálu – Obmedzenia – Právo obchodných spoločností (Články 49 ZFEÚ a 63 ZFEÚ; smernica Rady 68/151) Summary Prvá smernica 68/151 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého spoločenstva, sa má vykladať v tom zmysle, že nebr
Opinion of the Advocate-General 1. Táto žaloba bola podaná Komisiou Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike podľa článku 228 ES. 2. Komisia vytýka tomuto členskému štátu, že nevykonal rozsudok z 26. októbra 2006 Komisia/Grécko(2) . V tomto rozsudku Súdny dvor rozhodol, že žalovaná si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 28 ES, 43 ES a 49 ES, ako aj z článku 8 smernice 98/34/ES(3) tým, že vo svojich vnútroštátnych predpisoch stanovila zákaz umiestnenia a prevádzkovania v
Opinion of the Advocate-General 1. Vo veci prejednávanej pred vnútroštátnym súdom poľnohospodár nepriložil osvedčenie o vzácnych druhoch rastlín ku svojej žiadosti o vyplatenie agroenvironmentálnej podpory tak, ako to stanovuje vnútroštátna právna úprava. Osvedčenie sa vyžaduje kvôli odôvodneniu žiadosti o zvýšenú podporu podávanej z dôvodu pestovania vzácnych druhov rastlín. Príslušné orgány následne uznali situáciu vyššej moci, keďže ťažké klimatické podmienky znemožnili sejbu týchto druhov ra
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Schwerin (Správny súd vo Schwerine) (Nemecko), sa týka výkladu článku 50 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004(2) v spojení s článkom 51 ods. 1 tohto nariadenia. Predmetom konania vo veci samej je spor medzi Agrargut Bäbelin GmbH & Co. KG (ďalej len „Agrargut“) a Amt für Landwirtschaft Bützow (Poľnohospodársky úrad v Bützowe, ďalej len „Amt“), ktorý sa v podstate týka nároku na
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Ráckevei Járásbíróság, Maďarsko (Okresný súd v Ráckeve), žiada uvedeným návrhom na začatie prejudiciálneho konania okrem iného o usmernenie, pokiaľ ide o druhy nástrojov, ktoré patria do pôsobnosti smernice 2004/39(2) . Pýta sa tiež, či povinnosť posúdiť vhodnosť investičných služieb a finančných produktov pre jednotlivých klientov vyplýva z tejto smernice. Súdny dvor bol o to požiadaný v rámci sporu týkajúceho sa pôžičky v cudzej mene, ktorá bola pos
MENU