Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 56

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2994 dokumentov
399 dokumentov
11924 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 30 ods. 2 a článok 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby príslušný vnútroštátny súd v prípade, ak príslušný vnútroštátny orgán dotknutej osobe nesprístupní presné a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑300/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 19. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2011, ktorý súvisí s konaním: ZZ proti Secretary of State for the Home Department, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, T. von Danwitz (sp
Právna veta: 1. Článok 53b ods. 2 initio a písm. c) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 z 13. decembra 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že pri neexistencii právneho základu vo vnútroštátnom práve toto ustanovenie poskytuje právny základ rozhodnutiu vnútroštátnych orgánov o zmene výšky subvencie poskytnutej z Európskeho fondu pre utečencov v neprospech príjemcu v rámci zdieľaného hospodárenia medzi Európskou komisiou a členský ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑599/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Raad van State (Holandsko) z 20. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 22. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao) proti Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa), E. Jarašiūnas a C. G. Fern
Právna veta: 1. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor viackrát zdôraznil, že takéto nerovné postavenie spotrebiteľa a predajcu alebo dodávateľa môže byť kompenzované iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným zmluvným stranám.(25) S prihliadnutím na tieto zásady Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd má ex offo posúdiť prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky.(26) Právomoc súdu skúmať prípadnú nekalú povahu podmienky aj ex offo predstavuje podľa názoru Súdneho dvora „prostriedok vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v& ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Normatívny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. O úlohe vnútroštátneho súdu pri zakazovaní nekalých zmluvných podmienok podľa judikatúry Súdneho dvora 2. Uplatniteľnosť zásad judikatúry na situáciu vo veci samej a) Prístup Sú
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uvedené konanie o odvolaní dáva Súdnemu dvoru možnosť spresniť svoju judikatúru k uplatniteľnosti ratione temporis nových právnych predpisov. 2. Ktoré právne predpisy sa majú uplatniť v prípade, ak je počas prebiehajúceho administratívneho konania pred Európskou komisiou dovtedy platná smernica nahradená inou, a tým dôjde k zmene niektorých hľadísk právneho stavu? Má sa okamžite uplatniť nová smernica alebo sa má vychádzať z toho, že prebiehajúce adm
Keywords 1. Pomoc poskytovaná štátmi – Zákaz – Výnimky – Rozsah – Doslovný výklad – Hospodárske škody spôsobené priamo prírodnými katastrofami alebo inými mimoriadnymi udalosťami [Článok 87 ods. 2 písm. b) ES] 2. Pomoc poskytovaná štátmi – Rozhodnutie Komisie – Súdne preskúmanie – Hranice (Článok 88 ods. 3 ES a článok 230 ES) Summary 1. Keďže ide o výnimku zo všeobecnej zásady nezlučiteľnosti štátnej pomoci so spoločným trhom, ktorá je stanovená v článku 87 ods. 1 ES, ustanovenie článku
Keywords 1. Komisia – Povinnosti členov – Článok 213 ods. 2 ES (Článok 213 ods. 2 ES) 2. Komisia – Povinnosti členov – Porušenie – Sankcie (Článok 213 ods. 2 ES) 3. Komisia – Povinnosti členov – Porušenie – Konanie (Článok 213 ods. 2 ES) 4. Komisia – Povinnosti členov – Porušenie – Konanie (Článok 213 ods. 2 ES) 5. Komisia – Povinnosti členov – Porušenie – Konanie (Článok 213 ods. 2 ES) 6. Komisia – Povinnosti členov – Porušenie – Konanie (Článok 213 ods. 2 ES) 7. Komisia – Povinnost
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Hodnotenie – Hodnotiaca správa – Súdne preskúmanie – Obmedzenia (Služobný poriadok úradníkov, článok 43) 2. Úradníci – Žaloba – Návrh na náhradu škody zameraný na odškodnenie ujmy spôsobenej konaním, ktoré nemalo charakter rozhodnutia (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Podmienky prípustnosti – Kogentný charakter (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Súdne preskúmanie vykonávané súdmi Spoločenstva o obsa
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Rozhodnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) postúpiť informácie vnútroštátnym súdnym orgánom – Začlenenie (Služobný poriadok úradníkov, článok 90a; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 10 ods. 2) 2. Úradníci – Žaloba – Žaloba smerujúca proti Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 1 a článok 90a) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádz
Účastníci Vo veci T‑241/13, Helénska republika, v zastúpení: I. Chalkias, S. Papaďoannou a A. Vasilopoulou, splnomocnení zástupcovia, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: A. Marcoulli a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/123/EÚ z 26. februára 2013, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Záručnej sekcie Európskeho poľnohospodá
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Voľné pracovné miesto – Obsadenie prostredníctvom povýšenia alebo preloženia – Porovnávacie hodnotenie zásluh uchádzačov (Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 1 a článok 45 ods. 1) 2. Žaloba o neplatnosť – Dôvody – Porušenie podstatných formálnych náležitostí – Preskúmanie súdom bez návrhu (Článok 230 druhý odsek ES) 1. Menovací orgán disponuje, najmä pokiaľ ide o obsadenie veľmi vysokého pracovného miesta zodpovedajúceho platovej triede A 1
MENU