Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne rozhodnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

615 dokumentov
131 dokumentov
1426 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 263 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v rámci operačného programu vyplývajúceho z nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999, ktorého cieľom je podpora európskej územnej spolupráce, žaloba proti rozhodnutiu monitorovacieho výboru, ktorým s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑562/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estónsko) z 23. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 5. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Liivimaa Lihaveis MTÜ proti Eesti‑Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee, za účasti: Eesti Vabariigi Siseministeerium, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan (spravodajca), J. Malenovský, A.
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Lehoty – Preskúmanie administratívneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Opätovné otvorenie – Podmienka – Nová skutočnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 1. Existencia novej a podstatnej skutočnosti môže odôvodniť podanie žiadosti o preskúmanie rozhodnutia, ktoré už nadobudlo právoplatnos
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Žaloba o neplatnosť podaná proti potvrdzujúcemu rozhodnutiu – Neprípustnosť – Podmienka – Potvrdené rozhodnutie, ktoré sa stalo konečným (Služobný poriadok úradníkov, článok 91) 2. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Predmet (Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2) 3. Žaloba o neplatnosť – Rozsudok o zrušení – Účinky – Zrušenie aktu Spoločenstva z dôvodu nedostatku právneho základu – Prijatie retroaktívneho
Staff case summary Abstrakt Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty (Služobný poriadok úradníkov, článok 25 ods. 2 a články 90 a 91) Oznámením mesačného vyúčtovania mzdy začínajú plynúť lehoty na podanie žaloby proti administratívnemu rozhodnutiu, pokiaľ je z tohto vyúčtovania zrejmá existencia a dosah tohto rozhodnutia a pokiaľ predmet daného rozhodnutia má čisto peňažný charakter, ktorý sa svojou povahou môže odrážať v takom vyúčtovaní. Tak to však nie je v príp
Staff case summary Abstrakt 1. Úradníci – Žaloba – Lehoty – Preskúmanie administratívneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 2. Úradníci – Žaloba – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Predbežná odpoveď administratívy na žiadosť úradníka – Vylúčenie (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91) 3. Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Lehoty – Preklúzia – Ospravedlniteľný omyl (Služobný poriadok úradníkov, články 90 a
Účastníci konania Vo veci F‑29/09, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, Giorgio Lebedef a Trevor Jones, úradníci Európskej komisie, s bydliskom v uvedenom poradí v Senningerbergu (Luxembursko) a v Ernzene (Luxembursko), v zastúpení: F. Frabetti a J.‑Y. Vergnaud, advokáti, žalobcovia, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Rada Európskej únie, v zastúpení: K. Zieleśkiewicz a M. Baue
Staff case summary Abstrakt 1. Konanie – Rozhodnutie prijaté odôvodneným uznesením – Podmienky – Rešpektovanie práva žalobcu byť vypočutý – Rozsah (Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 111; rozhodnutie Rady 2004/752, článok 3 ods. 4) 2. Odvolanie – Dôvody – Zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Súdu pre verejnú službu – Neprípustnosť – Spochybnenie výkladu alebo uplatnenia práva Spoločenstva týmto súdom – Prípustnosť [Článok 225 ES; Štatút Súdneho dvora, príloha I, článok 11 ods
Keywords Úradníci – Služobný poriadok – Právna povaha – Nariadenie – Priama uplatniteľnosť – Povinnosti členských štátov (Článok 249 druhý odsek ES; nariadenie Rady č. 259/68) Summary Nariadenie č. 259/68, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, zmeneného a doplneného nariadením Rady č. 2074/83, má všeobecnú platnosť, je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
Účastníci konania Vo veci F‑63/11, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE podľa jej článku 106a, Luigi Macchia, bývalý dočasný zamestnanec Európskej komisie, bydliskom vo Woluwé‑Saint‑Lambert (Belgicko), v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard‑Glanz, advokáti, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora), v zložení: predseda komory S. Van
Opinion of the Advocate-General 1. Komisia navrhuje v zmysle článku 226 ES, aby bolo vyslovené, že Talianska republika si nesplnila svoju povinnosť vyplývajúcu jej z článku 4 ods. 2 smernice Rady č. 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie(2) (ďalej len „smernica“). 2. Nesplnenie povinnosti vyplýva zo skutočnosti, že príslušné úrady nepreverili správne, či výstavba mimomestskej cestnej komunikácie v Teramo(3) vyžaduje posúde
MENU