Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny spis

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14357 dokumentov
929 dokumentov
37170 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 5. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Zoznam dokumentov v spise Komisie týkajúcom sa konania o uplatnení článku 101 ZFEÚ – Odmietnutie prístupu – Povinnosť odôvodnenia – Povinnosť informovať o opravných prostriedkoch – Výnimka vzťahujúca sa na ochranu účelu vyšetrovania – Všeobecná domnienka dôvernosti“ Vo veci T‑611/15, Edeka‑Handelsgesellschaft Hessenring mbH, so sídlom v Melsungene (Nemecko), v 
Opinion of the Advocate-General 1. Belgická Conseil d’État (Štátna rada) sa pýta, či orgán, ktorý prejednáva odvolanie týkajúce sa zadania verejnej zákazky, musí chrániť dôvernosť obchodného tajomstva, pričom je zároveň oprávnený prihliadať na dôkazy, ktoré obsahujú toto tajomstvo. 2. Položená otázka poukazuje na konflikt medzi právom jednej strany požadovať predloženie relevantných dôkazov a prístup k týmto dôkazom a právom druhej strany zachovávať dôvernosť niektorých dôkazov vo vzťahu k obcho
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 14. mája 2019 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – List Komisie adresovaný francúzskym orgánom týkajúci sa protokolu o odškodnení skupiny EDF za zrušenie povolenia prevádzkovať atómovú elektráreň Fessenheim – Odmietnutie prístupu – Výnimka týkajúca sa ochrany obchodných záujmov tretej osoby – Výnimka týkajúca sa ochrany účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly – Všeobecná domnienka dôvernosti – Prevažujúci ve
Účastníci konania Vo veci T‑111/11, ClientEarth, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: P. Kirch, advokát, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: pôvodne P. Oliver a C. ten Dam, neskôr P. Oliver a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom bol pôvodne návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie, ktorým bol žalobkyni zamietnutý prístup k určitým dokumentom týkajúcim sa súladu právnych úprav členských štátov s právom Európskej únie v oblasti ži
Keywords 1. Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Tvrdenia odlišné od tvrdení účastníka konania, ktorého v konaní podporuje (Štatút Súdneho dvora, článok 40 štvrtý odsek; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 116 ods. 3) 2. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4) Summary 1. Aj keď článok 40 štvrtý odsek Štatútu Súdneho dvora uplatniteľný na Súd prvého stupň
Účastníci Vo veci T‑345/12, Akzo Nobel NV, so sídlom v Amsterdame (Holandsko), Akzo Chemicals Holding AB, so sídlom v Nacke (Švédsko), Eka Chemicals AB, so sídlom v Bohuse (Švédsko), v zastúpení: C. Swaak a R. Wesseling, advokáti, žalobkyne, proti Európskej komisii, v zastúpení: C. Giolito, M. Kellerbauer a G. Meessen, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: CDC Hydrogene Peroxide Cartel Damage Claims (CDC Hydrogene Peroxide), so sídlom v Bruseli (Belgicko), v zastúpen
Účastníci Vo veci T‑341/12, Evonik Degussa GmbH, so sídlom v Essene (Nemecko), v zastúpení: C. Steinle, M. Holm‑Hadulla a C. von Köckritz, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: C. Giolito, M. Kellerbauer a G. Meessen, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2012) 3534 v konečnom znení z 24. mája 2012, ktorým sa zamieta žiadosť o dôverné zaobchádzanie, ktorú podala Evonik Degussa na základe článku 8 rozhodnutia predsedu
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Pojem – Akty so záväznými právnymi účinkami (Článok 230 ES; nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 8; rozhodnutie Komisie 2001/937, príloha, články 3 a 4) 2. Európske spoločenstvá – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 (Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1073/1999, článok 9 ods. 2, a č. 1049/2001, článok 4 ods. 2) 3. Európske spoločenstvá – Inštitúci
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Toto nie je prvý prípad, v ktorom má Súdny dvor rozhodnúť vo veci štátnej pomoci, ktorú Francúzsko poskytlo spoločnosti Scott, výrobcovi papiera na domáce použitie. Nie je to prvýkrát a nebude to ani posledný. Bez ohľadu na výsledok tejto veci, ešte aspoň dve ďalšie, o ktorých sa stále koná, sa týkajú rovnakých skutkových okolností. Vrátim sa k tomu neskôr. 2. Skutkové okolnosti už sú Súdnemu dvoru známe, pochádzajú z roku 1987. V uvedenom roku previe
Účastníci konania Vo veci F‑91/10, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ uplatniteľného na Zmluvu o ESAE podľa jej článku 106a, AK, bývalá úradníčka Európskej komisie, s bydliskom v Esbo (Fínsko), v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis a É. Marchal, advokáti, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: G. Berscheid a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora), v zložení: predseda komory S. Van Raepenbusch (spravod
MENU