Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

156 dokumentov
167 dokumentov
1182 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – Aproximácia právnych predpisov v oblasti politiky hygieny – Financovanie veterinárnych inšpekcií a kontrol čerstvého mäsa – Smernica 85/73 – Osobitný poplatok pokrývajúci skutočne vynaložené náklady [Smernica Rady 85/73, zmenená a doplnená smernicou 97/79, príloha A kapitola I bod 4 písm. b)] 2. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Predmet konania – Určenie počas konania pred podaním žaloby – Prispôsobenie z dôvodu zmeny práva Spoločenstva – Prípustnosť – Podmienky
Keywords 1. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno – Príčinná súvislosť medzi uvádzanou škodou a napadnutým aktom (Článok 242 ES) 2. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky nariadenia – Vážna a nenapraviteľná ujma – Majetková ujma (Článok 242 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2) 3. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Podmienky
Účastníci konania Vo veci F‑86/09, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, W, zmluvný zamestnanec Európskej komisie, s bydliskom v Bruseli (Belgicko), v zastúpení: É. Boigelot, avocat, žalobca, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora), v zložení: predseda komory H. Tagaras (spravodajca), sudcovia S. Van Raepenbusch a M. I. Rofes i Pujol, tajomník: R. Schiano, referent, so zre
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 [Smernica Rady 89/48, článok 1 písm. a)] Summary Na ustanovenia smernice Rady 89/48 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov sa na účely prístupu k regulovanému povolaniu v hostit
Účastníci V spojených veciach C‑53/13 a C‑80/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Krajskýho soudu v Ostravě (Česká republika) a Nejvyššího správního soudu (Česká republika) zo 16. a 17. januára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 30. januára a 15. februára 2013, v konaniach Strojírny Prostějov, a.s. (C‑53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C‑80/13), proti Odvolacímu finančnímu ředitelství SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: p
Keywords 1. Občianstvo Európskej únie – Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov – Smernica 90/364 (Článok 18 ES; smernica Rady 90/364, článok 1 ods. 1 pododsek 1) 2. Voľný pohyb osôb – Právo na vstup a pobyt štátnych príslušníkov členských štátov – Smernice 68/360, 73/148, 90/364, 90/365 a 93/96 (Smernica Rady 68/360, článok 4; smernica Rady 73/148, článok 4; smernica Rady 90/364, článok 2; smernica Rady 90/365, článok 2, a smernica Rady 93/96, článok 2) Summary 1. Člensk
Opinion of the Advocate-General 1. Na základe tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania má Súdny dvor rozhodnúť o výklade smernice Rady 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov.(2) Vnútroštátny súd sa konkrétne pýta, či je vzhľadom na ciele smernice dovolené, aby štátny príslušník Spoločenstva, ktorý absolvoval celé svoje akademické vzdelanie v štáte pôv
Účastníci Vo veci C‑433/13, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 31. júla 2013, Európska komisia, v zastúpení: A. Tokár, D. Martin a F. Schatz, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Slovenskej republike, v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa, žalovanej, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia S. Rodin, A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca) a M. Berger,
Keywords 1. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 (Smernica Rady 89/48, článok 3) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov – Smernica 89/48 (Smernica Rady 89/48, článok 3) Summary 1. Členský
Opinion of the Advocate-General 1. Článok 5 ods. 1 smernice 2003/4(2) stanovuje zásadu, že za prístup do akýchkoľvek verejných registrov alebo zoznamov obsahujúcich informácie o životnom prostredí a za nazeranie do požadovaných informácií na mieste sa poplatok nevyberá. Článok 5 ods. 2 však verejným orgánom umožňuje vybrať poplatok za poskytnutie informácií o životnom prostredí na požiadanie, ale takýto poplatok nesmie prevýšiť primeranú sumu . Článok 6 ukladá členským štátom povinnosť zabezpeč
MENU