Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1080909
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63712
USSR: 34794
NSČR: 121737
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421788
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
27.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: adresa


Približný počet výsledkov: 1228 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: adresa
  • adresa nájdené 2686 krát v 1228 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR3900 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky2701 dokumentov
Krajské súdy SR51581 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky28 dokumentov
Odborné články1 dokument


Právna veta: 1. Článok 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, sa má vykladať v tom zmysle, že informácie požadované podľa odseku 1 tohto článku, ktoré síce v čase uverejnenia základného prospektu ešte neboli známe, ale v čase uverejnenia dodatku k tomuto prospektu už známe boli, musia byť uverejnené v tomto dodatku, ak predstavujú novú významnú skutočnosť, vecnú chybu alebo nepre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑359/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakúsko) z 12. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 30. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Michael Timmel proti Aviso Zeta AG, za účasti: Loreho Tinhofera, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálna advokátka: E.  .
Právna veta: 1. Článok 8 ods. 3 písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva, sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátne ustanovenie, o ktoré ide vo veci samej, ktoré bankovej inštitúcii neobmedzene a nepodmienene dovoľuje, aby s odvolaním sa na bankové tajomstvo odmietla poskytnúť informácie podľa článku 8 ods. 1 písm. c) tejto smernice o mene a adrese vlastníka účtu.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑580/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) zo 17. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 18. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Coty Germany GmbH proti Stadtsparkasse Magdeburg, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský (spravodajca), M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Cruz Villalón, tajomník: A. Calot .
Právna veta: 1. Pri určení, či systém zliav, ako ten vo veci samej, uplatňovaný podnikom v dominantnom postavení môže mať účinok vylúčenia z trhu v rozpore s článkom 82 ES, je potrebné posúdiť všetky okolnosti prejednávanej veci, predovšetkým kritériá a podmienky poskytovania zliav, rozsah dominantného postavenia predmetného podniku a konkrétne podmienky hospodárskej súťaže na relevantnom trhu. Skutočnosť, že systém zliav pokrýva väčšinu zákazníkov na trhu, môže predstavovať užitočný nepriamy dôkaz o rozsahu tejto praktiky a jej vplyvu na trh, čím môže zvyšovať pravdepodobnosť protisúťažného účinku vylúčen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑23/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sø‑ og Handelsretten (Dánsko) z 8. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 16. januára 2014, ktorý súvisí s konaním: Post Danmark A/S proti Konkurrencerĺdet, za účasti: Bring Citymail Danmark A/S, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca) a C. Lycourgos, .
Právna veta: 1) Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá povoľuje vydať európsky zbrojný pas len držiteľom strelných zbraní na účely poľovníckej činnosti alebo športovej streľby..................2) Nič to však nemení na skutočnosti, že ten istý článok 3 výslovne vylučuje, aby výkon tejto možnosti obmedzoval práva priznané občanom s bydliskom v členských štátoch podľa č ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dotknutá osoba predloží pred prevozom členskému štátu, v ktorom sa takáto strelná zbraň nachádza, tieto podrobné údaje: – meno a adresu osoby, ktorá predáva alebo odovzdáva zbraň a osoby, ktorá ju kupuje alebo nadobúda, alebo, v prípade potreby, vlastníka ... , – adresu, kam sa zbraň má zaslať alebo prepraviť, – počet zbraní, ktoré majú byť zaslané alebo prepravené, – podrobné údaje umožňujúce .
Právna veta: 1. Nariadenie, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby mohol odporca, ktorému bol v súlade s týmto nariadením doručený európsky platobný rozkaz, požiadať o preskúmanie tohto platobného rozkazu s tvrdením, že súd pôvodu sa chybne vyhlásil za príslušný na základe údajne nepravdivých informácií poskytnutých navrhovateľom v tlačive návrhu na vydanie tohto rozkazu. SKUTKOVÝ STAV: Thurner Hotel podal na Okresný súd pre obchodné veci vo Viedni návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu proti spoločnosti Thomas Cook. A to na zaplat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... )].“ 10. V článku 7 ods. 2 tohto nariadenia sa uvádza: „Návrh [na vydanie európskeho platobného rozkazu] obsahuje: a) mená a adresy strán, prípadne mená ich zástupcov a označenie súdu, na ktorý sa návrh podáva, … e) označenie dôkazov odôvodňujúcich pohľadávku, f) odôvodnenie .
Právna veta: Nariadením č. 1234/2008 sa „prijímajú ustanovenia o preskúmaní zmien podmienok všetkých povolení na uvedenie liekov na humánne použitie a veterinárnych liekov na trh.. Toto nariadenia tak upravuje zmeny všetkých povolení na uvedenie liekov na humánne použitie a veterinárnych liekov na trh bez ohľadu na to, či ich udelila EMA podľa centralizovaných postupov alebo príslušné vnútroštátne orgány podľa decentralizovaných alebo čisto vnútroštátnych postupov........................... 2. Za týchto podmienok, keďže nariadenie č. 1234/2008 sa uplatňuje na situáciu, o ktorú ide vo veci samej, treba pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 95 ani nariadenie č. 1234/2008 neukladajú príslušnému vnútroštátnemu orgánu povinnosť ani mu nezakazujú, aby v prípade zmeny adresy držiteľa povolenia na uvedenie na trh požadoval zaplatenie toľkých poplatkov, koľko povolení na uvedenie na trh treba zmeniť ... 712/2012 z 3. augusta 2012, neukladajú príslušnému vnútroštátnemu orgánu povinnosť ani mu nezakazujú, aby v prípade zmeny adresy držiteľa povolenia na uvedenie na trh požadoval zaplatenie toľkých poplatkov, koľko povolení na uvedenie na trh treba zmeniť. .
Právna veta: 1) Pojem vklad do získania obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 9/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz sa má chápať ako označujúci prostriedky určené na vyhľadávanie existujúcich materiálov a na ich zhromažďovanie do uvedenej databázy. Pod pojmom vklad nemožno rozumieť prostriedky použité na vytvorenie základných materiálov obsahu databázy. Pojem vklad do overenia obsahu databázy v zmysle článku 7 ods. 1 smernice 96/9 sa má chápať tak, že sa vzťahuje na prostriedky, ktoré sú určené na kontrolu presnosti vyhľadávaných materiálov počas zosta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... používanie informácií obsiahnutých v tejto databáze pokrývajú asi štvrtinu tejto sumy. 16. Táto databáza je prístupná on-line na spoločnej internetovej adrese BHB a Weatherbys Group Ltd. Časť jej obsahu sa týždenne uverejňuje v úradnom periodiku BHB. Obsah tejto databázy sa úplne .
Kľúčové slová: miesto dodania zábavných služieb

Právna veta: Poskytovanie služieb spočívajúcich v umožnení verejnosti používať za odplatu hracie automaty umiestnené v herniach na území členského štátu sa má považovať za zábavné alebo podobné činnosti v zmysle článku 9 ods. 2 písm. c) prvej zarážky šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, takže miestom poskytovania týchto služieb je miesto, kde sa tieto služby fyzicky realizujú.

Úryvok z textu:
... uskutočňovali obchodné operácie, a ak takéto pracovisko [sídlo – neoficiálny preklad ] ani trvalé sídlo [stála prevádzkáreň – neoficiálny preklad ] neexistovalo, ani trvalú adresu [bydlisko – neoficiálny preklad ] alebo zvyčajné miesto pobytu, a ktorá počas uvedeného obdobia neposkytla žiadny tovar ani služby, ktoré sa považujú .
Kľúčové slová: obsah faktúry

Právna veta: Článok 167, článok 178 písm. a), článok 220 bod 1 a článok 226 smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, podľa ktorej vnútroštátne orgány zdaniteľnej osobe zamietajú právo odpočítať hodnotu splatnej alebo zaplatenej dane za služby, ktoré jej boli poskytnuté, z hodnoty dane z pridanej hodnoty, ktorú má zaplatiť, a to z dôvodu, že pôvodná faktúra, ktorú mala v držbe v čase odpočítania, obsahovala nesprávny dátum ukončenia poskytovania služieb a že neexistovalo poradové číslovanie faktúry oprave ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v elektronickej forme, ktorý obsahuje aspoň tieto údaje: a) poradové číslo faktúry; b) dátum vyhotovenia faktúry; c) meno, adresu zdaniteľnej osoby, ktorá dodala tovar alebo poskytla službu, a jej daňové identifikačné číslo; d) ak je zákazník povinný zaplatiť ... pod ktorým zdaniteľná osoba dodala tovar alebo poskytla služby, 4. identifikačné číslo pre DPH odberateľa..., 5. úplné meno a adresu zdaniteľnej osoby a odberateľa, 6. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh poskytnutých služieb, 7. dátum, .
Právna veta: 1) Existencia priamej a bezprostrednej súvislosti medzi daným plnením a hospodárskymi činnosťami zdaniteľnej osoby na účely určenia, či táto osoba použila tovary a služby „na účely zdaniteľných plnení“ v zmysle článku 17 ods. 2 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2001/115/ES z 20. decembra 2001, závisí od objektívneho obsahu tovarov alebo služieb prijatých touto zdaniteľnou osobou. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v znení vyplývajúcom z článku 28h tejto smernice faktúry vystavené podľa tejto smernice vyžadujú na účely DPH úplné meno a adresu zdaniteľnej osoby a jej zákazníka. Nemecké právo 6. Podľa § 15 ods. 1 prvej vety bodu 1 zákon o dani .
Právna veta: 1. Pojem „verejné pošty“ uvedený v článku 13 bode A ods. 1 písm. a) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na subjekty verejné alebo súkromné, ktoré sa zaväzujú v členskom štáte zabezpečiť univerzálnu poštovú službu alebo jej časť, ako je definovaná v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinnosti, na jednej strane povinnosť poskytovať užívateľom v Spojenom kráľovstve univerzálnu poštovú službu, ktorá zahŕňa najmenej jedno dodanie na každú adresu každý pracovný deň a jeden výber každý pracovný deň z každého prístupového miesta na území tohto členského štátu, za dostupné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.