Nájdené rozsudky pre výraz: advokátske povolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
43 dokumentov
78 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) 1. Článok 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že štátny príslušník členského štátu odišiel do iného členského štátu, aby v ňom po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia získal odbornú kvalifikáciu advokáta, a následne sa vrátil do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby v ňom vykonával povolanie advokáta pod odborným titulom udeleným v členskom štáte, v ktorom bola táto odborná kvalifi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑58/13 a C‑59/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio Nazionale Forense (Taliansko) z 29. septembra 2012 a doručené Súdnemu dvoru 4. februára 2013, ktoré súvisia s konaniami: Angelo Alberto Torresi (C‑58/13), Pierfrancesco Torresi (C‑59/13) proti Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, preds
Právna veta: 1. Advokáti sú v rámci svojej činnosti povinní dbať na dodržiavanie dôverného charakteru svojich vzťahov s „klientmi spotrebiteľmi“, táto nepredstavuje prekážku uplatňovania smernice 93/13 na štandardizované podmienky zmlúv týkajúcich sa poskytovania právnych služieb................2. Zmluvné podmienky, ktoré neboli individuálne dohodnuté, najmä tie, ktoré sú navrhované pre všeobecné uplatňovanie, neobsahujú, ako také, individualizované informácie týkajúce sa klientov advokátov, ktorých zverejnenie by mohlo narušiť povinnosť mlčanlivosti v súvislosti s výkonom povolania advokáta............... ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑537/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva), rozhodnutím zo 7. októbra 2013, doručeným Súdnemu dvoru 14. októbra 2013, v konaní: Birutė Šiba proti Arūnas Devėnas, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: J. Malenovský, vykonávajúci funkciu predsedu deviatej komory, sudcovia M. Safjan (spravodajca) a A. Prechal, generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: M. Aleksejev, referent, so zr
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Advokáti – Skúška podmieňujúca prístup k povolaniu – Zloženie skúšobnej komisie – Účasť advokátov – Prípustnosť – Porušenie článkov 81 ES a 82 ES – Neexistencia (Články 43 ES, 81 ES a 82 ES) Summary Článkom 43 ES, 81 ES a 82 ES neodporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sa pri skúške, ktorou sa umožňuje prístup k advokátskemu povolaniu, skúšobná komisia skladá z piatich členov menovaných ministrom spravodlivosti, a to z dvoch sudcov
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Toto konanie o nesplnení povinnosti členským štátom sa týka, podobne ako paralelný návrh na začatie prejudiciálneho konania(2), prístupu k výkonu povolania advokáta v Luxembursku. Ide najmä o zlučiteľnosť podmienok upravených v luxemburskom zákonodarstve so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(3) (ďa
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Toto prejudiciálne konanie sa týka, podobne ako paralelné konanie o nesplnení povinnosti členským štátom(2), otázky, v akom vzťahu sú záruky smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(3) (ďalej len „smernica“), k vnútroštátnemu predpisu, podľa ktorého sa advokáti z členských štátov Spoločenstva musia pri re
Opinion of the Advocate-General 1. Vo veci Arduino(2) Súdny dvor posudzoval v súvislosti s článkami 10 ES a 81 ES taliansku právnu úpravu, ktorou sa stanovujú odmeny advokátov. V nadväznosti na tento rozsudok sa dva talianske súdy pýtajú Súdneho dvora, či je táto právna úprava v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a zásadou slobodného poskytovania služieb. I – Skutkový stav, právny rámec a prejudiciálne otázky 2. Vo veci C‑94/04 sa 4. februára a 5. mája 2004 v súvislosti so sporom o zaplate
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 98/5/ES – Prístup k advokátskemu povolaniu – Rehoľník, ktorý získal profesijnú kvalifikáciu advokáta v inom členskom štáte, ako je hostiteľský členský štát – Článok 3 ods. 2 – Podmienka registrácie na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Osvedčenie o registrácii na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Odmietnutie registrácie – Profesijné
Opinion of the Advocate-General 1. Toto konanie o nesplnenie povinnosti sa týka talianskej právnej úpravy, ktorá podľa tvrdenia Európskej komisie stanovuje povinné maximálne sadzby za advokátske činnosti. 2. Podľa Komisie povinnosť advokátov dodržiavať maximálne sadzby predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa v zmysle článku 43 ES a slobodného poskytovania služieb v zmysle článku 49 ES. Keďže uvedená povinnosť nie je spôsobilá zabezpečiť ciele všeobecného záujmu a v každom prípade je oveľa reštr
Keywords Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Dotknuté osoby (Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek a článok 53 prvý odsek) Summary Podľa článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora, použiteľného na konanie pred Súdom prvého stupňa na základe článku 53 prvého odseku tohto štatútu, právo vstúpiť do konania ako vedľajší účastník vo veciach prejednávaných Súdom prvého stupňa prislúcha nielen členským štátom a inštitúciám Spoločenstva, ale aj každému, kto preukáže oprávnený záujem na ro
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora (Článok 234 ES) 2. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Povinnosti členských štátov (Články 10 ES, 81 ES a 82 ES) 3. Slobodné poskytovanie služieb – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť (Článok 49 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia (Článok 49 ES) Summary 1. Keď sa v rámci prejudiciálnej otázky všetky rozhodné okolnosti sporu vo veci samej odohrali v jedinom členskom štáte, môže byť odpoveď pre vnútroštátny súd
MENU