Nájdené rozsudky pre výraz: advokátske povolanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 14

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
39 dokumentov
67 dokumentov
12 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) zo 7. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 98/5/ES – Prístup k advokátskemu povolaniu – Rehoľník, ktorý získal profesijnú kvalifikáciu advokáta v inom členskom štáte, ako je hostiteľský členský štát – Článok 3 ods. 2 – Podmienka registrácie na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Osvedčenie o registrácii na príslušnom orgáne hostiteľského členského štátu – Odmietnutie registrácie – Profesijné
Opinion of the Advocate-General 1. Toto konanie o nesplnenie povinnosti sa týka talianskej právnej úpravy, ktorá podľa tvrdenia Európskej komisie stanovuje povinné maximálne sadzby za advokátske činnosti. 2. Podľa Komisie povinnosť advokátov dodržiavať maximálne sadzby predstavuje obmedzenie slobody usadiť sa v zmysle článku 43 ES a slobodného poskytovania služieb v zmysle článku 49 ES. Keďže uvedená povinnosť nie je spôsobilá zabezpečiť ciele všeobecného záujmu a v každom prípade je oveľa reštr
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty so záväznými právnymi účinkami – Akty, ktoré menia právne postavenie žalobcu (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Odmietnutie podniku predložiť komunikáciu s advokátom z dôvodu jej dôvernosti – Právomoci Komisie (Nariadenie Rady č. 17 článok 14) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Právomoc vyžadovať predloženie k
Keywords Konanie – Vedľajšie účastníctvo – Dotknuté osoby (Štatút Súdneho dvora, článok 40 druhý odsek a článok 53 prvý odsek) Summary Podľa článku 40 druhého odseku Štatútu Súdneho dvora, použiteľného na konanie pred Súdom prvého stupňa na základe článku 53 prvého odseku tohto štatútu, právo vstúpiť do konania ako vedľajší účastník vo veciach prejednávaných Súdom prvého stupňa prislúcha nielen členským štátom a inštitúciám Spoločenstva, ale aj každému, kto preukáže oprávnený záujem na ro
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora (Článok 234 ES) 2. Hospodárska súťaž – Pravidlá Spoločenstva – Povinnosti členských štátov (Články 10 ES, 81 ES a 82 ES) 3. Slobodné poskytovanie služieb – Ustanovenia Zmluvy – Pôsobnosť (Článok 49 ES) 4. Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia (Článok 49 ES) Summary 1. Keď sa v rámci prejudiciálnej otázky všetky rozhodné okolnosti sporu vo veci samej odohrali v jedinom členskom štáte, môže byť odpoveď pre vnútroštátny súd
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Toto konanie o nesplnení povinnosti členským štátom sa týka, podobne ako paralelný návrh na začatie prejudiciálneho konania(2), prístupu k výkonu povolania advokáta v Luxembursku. Ide najmä o zlučiteľnosť podmienok upravených v luxemburskom zákonodarstve so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(3) (ďa
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Toto prejudiciálne konanie sa týka, podobne ako paralelné konanie o nesplnení povinnosti členským štátom(2), otázky, v akom vzťahu sú záruky smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(3) (ďalej len „smernica“), k vnútroštátnemu predpisu, podľa ktorého sa advokáti z členských štátov Spoločenstva musia pri re
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Táto vec sa týka prístupu k povolaniu riaditeľa dobrovoľných predajov hnuteľných vecí na verejných dražbách vo Francúzsku a súčasne uznania diplomu „Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation“ získaného v Spojenom kráľovstve. Je teda položená otázka uplatniteľnosti smernice Rady 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhom všeobecnom systéme uznávania odborného vzdelania a prípravy, ktorou sa dopĺňa smernica 89/48/EHS(2) alebo smernice Rady 89/48/EHS z 
Opinion of the Advocate-General 1. Vo veci Arduino(2) Súdny dvor posudzoval v súvislosti s článkami 10 ES a 81 ES taliansku právnu úpravu, ktorou sa stanovujú odmeny advokátov. V nadväznosti na tento rozsudok sa dva talianske súdy pýtajú Súdneho dvora, či je táto právna úprava v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a zásadou slobodného poskytovania služieb. I – Skutkový stav, právny rámec a prejudiciálne otázky 2. Vo veci C‑94/04 sa 4. februára a 5. mája 2004 v súvislosti so sporom o zaplate
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Advokáti – Skúška podmieňujúca prístup k povolaniu – Zloženie skúšobnej komisie – Účasť advokátov – Prípustnosť – Porušenie článkov 81 ES a 82 ES – Neexistencia (Články 43 ES, 81 ES a 82 ES) Summary Článkom 43 ES, 81 ES a 82 ES neodporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej sa pri skúške, ktorou sa umožňuje prístup k advokátskemu povolaniu, skúšobná komisia skladá z piatich členov menovaných ministrom spravodlivosti, a to z dvoch sudcov
MENU