Nájdené rozsudky pre výraz: age

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

12 dokumentov
1 dokument
19 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1.Pokiaľ ide v druhom rade o článok 6 ods. 1 smernice 2000/78, treba uviesť, že toto ustanovenie stanovuje, že rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku nie sú diskrimináciou, ak v kontexte vnútroštátnych právnych predpisov sú objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom, spojeným najmä s politikou zamestnanosti, trhom práce a odbornou prípravou, a ak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. Druhý pododsek písm. c) toho istého odseku, na ktorý vnútroštátny súd výslovne odkazuje vo svojej otázke, stanovuje, že takéto rozdiely v zaobchádzaní môžu zahŕňať „stanovenie h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑416/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 4 de Oviedo (Španielsko) zo 16. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 23. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Mario Vital Pérez proti Ayuntamiento de Oviedo, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, s
Právna veta: Zákaz diskriminácie z dôvodu veku je dôležitou súčasťou napĺňania cieľov stanovených v zásadách zamestnanosti a pri podpore rozmanitosti pracovných síl. Rozdielne zaobchádzanie však v súvislosti s vekom možno za určitých okolností odôvodniť, a preto si vyžaduje osobitné predpisy, ktoré môžu byť v závislosti od situácie v členských štátoch rôzne. Bezpodmienečne preto treba rozlišovať medzi rozdielnym zaobchádzaním, ktoré je odôvodnené najmä oprávnenými cieľmi v oblasti politiky zamestnanosti, trhu práce a odbornej prípravy a diskrimináciou, ktorá sa musí zakázať. Je to tak hlavne preto, že rozd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General 1. Predmetný návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesarbeitsgericht (Spolkový pracovný súd) sa týka ustanovenia v profesijnom systéme dôchodkového zabezpečenia, podľa ktorého vdova/vdovec po zamestnancovi v súkromnom sektore, ktorý zomrie počas trvania pracovného vzťahu, nemá nárok na pozostalostný dôchodok v prípade, že je o 15 rokov mladšia/í ako zosnulý zamestnanec. Bundesarbeitsgericht sa Súdneho dvora pýta, či takéto ustanovenie je v rozpore so
Provisional text OPINION OF ADVOCATE GENERAL HOGAN delivered on 8 May 2019(1) Case C‑168/18 Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v Günther Bauer (Request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht (Federal Labour Court, Germany)) (Reference for a preliminary ruling — Protection of employees in the event of the insolvency of their employer — Directive 2008/94/EC — Article 8 — Supplementary pension schemes — Protection of entitlement to old-age benefits — Scope of application — Offset o
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Uznesením z 24. júla 2007(2) predložil High Court of Justice (Queen’s Bench Division, Administrative Court, Spojené kráľovstvo) Súdnemu dvoru niekoľko prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(3) . High Court sa vo svojich otázkach v podstate pýta, či vnútroštátna právna úprava, ktorej zámerom bolo prebrať ustanovenia sme
Keywords 1. Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 [Smernica Rady 2000/78, odôvodnenie č. 14 a článok 1 a článok 3 ods. 1 písm. c)] 2. Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 [Smernica Rady 2000/78, článok 2 ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1] 3. Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 [Smernica Rady 2000/78, článok 2 ods. 2 písm. b) a článok 6 ods. 1] Su
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (troisičme chambre) 2 mars 2016 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Réforme du statut – Rčglement no 1023/2013 – Article 22 de l’annexe XIII du statut – Relčvement de l’âge de la retraite – Remboursement des contributions au régime de pension de l’Union – Article 26 de l’annexe XIII du statut – Revalorisation de la bonification des droits à pension » Dans l’affaire F‑3/15, ayant
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Uplatniteľné právo A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo 1. Šiesta kniha zákonníka sociálneho zabezpečenia 2. Všeobecný zákon o rovnosti zaobchádzania 3. Kolektívna zmluva II – Skutkový stav III – Konanie pred vnútroštátnym súdom IV – Prejudiciálne otázky a konanie pred Súdnym dvorom V – O všeobecnej námietke, ktorú uviedlo Írsko voči právomoci Súdneho dvora VI – Úvodné pripomienky týkajúce sa uplatnenia smernice 2000/78 a jej príslušného ustanov
Opinion of the Advocate-General 1. Problematikou súvisiacou s povinným odchodom do dôchodku, povolením prepustiť zamestnanca, ktorý dosiahol vek, keď mu vzniká nárok na dôchodok, ako aj prijímanie do zamestnania zamestnancov na základe zmlúv uzavretých na dobu určitú od určitého veku, sa Súdny dvor už zaoberal vo viacerých rozsudkoch, alebo sa tak stane v blízkej budúcnosti.(2) Táto právna vec umožní Súdnemu dvoru doplniť svoju judikatúru tak, že tentokrát sa bude komplexne a súčasne zaoberať tý
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Nový návrh týkajúci sa otázky rozhodnutej Súdnym dvorom – Prípustnosť (Článok 267 ZFEÚ) 2. Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe veku (Smernica Rady 2000/78, článok 6 ods. 1) 3. Sociálna politika – Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní – Smernica 2000/78 – Zákaz diskriminácie na základe veku (Smernica Rady 2000/78, článok 6 ods. 1) 4. Sociálna
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Smie podnik odstupňovať výšku príspevku zamestnávateľa do zamestnaneckého dôchodkového poistenia podľa veku svojich zamestnancov alebo ide v tomto prípade o neprípustnú diskrimináciu z dôvodu veku? O túto otázku ide v návrhu na začatie prejudiciálneho konania predloženom Vestre Landsret, ktorý Súdnemu dvoru umožňuje ďalej spresniť jeho judikatúru týkajúcu sa diskriminácie na základe veku.(2) 2. Konkrétne sa Vestre Landsret pýta, či zamestnanecký dôcho
MENU