Nájdené rozsudky pre výraz: agent

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 180

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

612 dokumentov
165 dokumentov
1305 dokumentov
5 dokumentov
157 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ustanovenia šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia sa musia vykladať v tom zmysle, že zásady definované Súdnym dvorom Európskej únie v rozsudku z 24. októbra 1996, Elida Gibbs (C‑317/94), týkajúce sa určenia základu dane na účely dane z pridanej hodnoty sa neuplatnia, keď cestovná agentúra konajúca ako sprostredkovateľka poskytne konečnému spotrebiteľovi z vlastného podnetu a na vlastné náklady zníženie ceny hlavného plnenia poskyt ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑300/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 26. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 20. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Düsseldorf-Mitte proti Ibero Tours GmbH, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu prvej komory, sudcovia A. Borg Barthet (spravodajca), E. Levits
Právna veta: 1. Článok 28 ods. 3 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia a článok 370 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nebránia tomu, aby členský štát pred 1. januárom 1978, t. j. počas lehoty na prebratie šiestej smernice, prijal ustanovenie, ktorým sa mení jeho platná právna úprava v tom zmysle, že dani z pridanej hodnoty podliehajú plnenia cestovných kancelárií týkajúce sa ciest mimo Únie. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑599/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) z 24. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 20. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Jetair NV, BTW‑eenheid BTWE Travel4you proti FOD Financiën, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory, C. G. Fernlund (spravodajca), sudcovia C. Toader a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník:
Právna veta: 1) Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že dvojstranné dohody, ktoré uzavreli spoločnosti poskytujúce poistenie automobilov s predajcami automobilov vykonávajúcimi činnosť autoopravovní alebo so združením týchto predajcov, ktoré sa týkajú hodinových sadzieb hradených poisťovňou za opravu vozidiel v nej poistených a podľa ktorých tieto sadzby závisia okrem iného od počtu a podielu zmlúv o poistení, ktoré uzatvoril predajca ako poisťovací agent v prospech tejto poisťovne, je možné považovať za obmedzovanie hospodárskej súťaže “z hľadiska cieľa“ v zmysle tohto ustanovenia, ak v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑32/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság (Maďarsko) z 13. októbra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 21. januára 2011, ktorý súvisí s konaním: Allianz Hungária Biztosító Zrt., Generali‑Providencia Biztosító Zrt., Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége, Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft, Paragon‑Alkusz Zrt., právny nástupca Magyar Opelkere
Právna veta: 1) Španielske kráľovstvo si tým, že: – vylúčilo z osobitnej úpravy pre cestovné kancelárie predaj cestovných služieb verejnosti zo strany maloobchodných cestovných kancelárií vystupujúcich vo vlastnom mene, pričom išlo o cestovné služby organizované veľkoobchodnými cestovnými kanceláriami, – povolilo cestovným kanceláriám za určitých okolností uvádzať na faktúre celkovú sumu dane z pridanej hodnoty, ktorá nezodpovedá dani skutočne účtovanej zákazníkovi, a povolilo zákazníkovi v prípade, ak je platiteľom dane, odpočítať túto celkovú sumu od splatnej dane z pridanej hodnoty, a – povolilo cest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑189/11, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 20. apríla 2011, Európska komisia, v zastúpení: L. Lozano Palacios a C. Soulay, splnomocnené zástupkyne, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Španielskemu kráľovstvu, v zastúpení: S. Centeno Huerta, splnomocnená zástupkyňa, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanému, ktoré v konaní podporujú: Česká republika, v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Očková, splnomo
Právna veta: 1) Ustanovenia článku 2 bodu 3 druhého odseku v spojení s článkom 4 ods. 1 smernice 2002/92/ES Európskeho parlamentu a Rady z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia zamestnancovi poisťovne, ktorý nemá kvalifikáciu vyžadovanú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice, príležitostne a nie ako súčasť svojho hlavného zamestnania vykonávať činnosť sprostredkovania poistenia, keď nekoná v rámci vzťahu podriadenosti, ktorý ho spája s touto poisťovňou, ale táto poisťovňa v každom prípade dohliada na jeho konanie. 2) Formulácia „koná na zodpovednosť“ poisťovne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑555/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) z 29. augusta 2011 a doručený Súdnemu dvoru 3. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE), Syllogos Asfalistikon Praktoron N. Attikis (SPATE), Panellinios Syllogos Asfalistikon Symvoulon (PSAS), Syndesmos Ellinon Mesiton Asfaliseon (SEMA), Panellinios Syndesmos Syntoniston Asfali
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave stanovujúcej, že obchodný zástupca má pri ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení nárok na náhradu za klientelu, ktorá nesmie presahovať sumu jeho ročnej odmeny, a zároveň v prípade, že táto náhrada nepokrýva v celom rozsahu skutočne vzniknutú škodu, nárok na dodatočnú náhradu škody, pokiaľ takáto právna úprava nevedie k dvojitému odškodneniu zástupcu z dôvodu straty provízií v dôsledku ukončenia uvedenej zmluvy. 2. Čl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑338/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) z 27. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Quenon K. SPRL proti Beobank SA, predtým Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, predtým Citilife SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský,
Právna veta: 1. Poskytnutie služby spočívajúce v tom, že hospodársky subjekt nezávislý od predajcu ojazdeného vozidla po zaplatení paušálnej sumy poskytne záruku na niektoré súčiastky tohto vozidla pre prípad mechanických porúch, predstavuje poistné plnenie oslobodené od dane z pridanej hodnoty v zmysle tohto ustanovenia. Prislúcha vnútroštátnemu súdu overiť, či vzhľadom na okolnosti, aké sú vo veciach samých, ide o takéto plnenie v prípade služby, ktorá je predmetom konaní vo veciach samých. Poskytovanie takéhoto plnenia a predaj ojazdeného vozidla sa v zásade majú považovať za odlišné a nezávislé plnenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑584/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) z 13. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 19. novembra 2013, ktorý súvisí s konaniami: Directeur général des finances publiques proti Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA, a Mapfre warranty SpA proti Directeur général des finances publiques, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komo
Právna veta: 1) Článok 22 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá leteckým prepravcom ukladá povinnosť prepraviť za každých okolností nielen cestujúceho, ale aj jeho zaregistrovanú batožinu, ak táto batožina spĺňa určité požiadavky týkajúce sa najmä jej hmotnosti, za cenu letenky a bez toho, aby mohli požadovať akýkoľvek príplatok za prepravu tejto batožiny.....................2) V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑487/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo n° 1 de Ourense (Španielsko) z 23. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 2. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Vueling Airlines SA proti Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C
Právna veta: 1. Článok 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy, sa má vykladať v tom zmysle, že informácie požadované podľa odseku 1 tohto článku, ktoré síce v čase uverejnenia základného prospektu ešte neboli známe, ale v čase uverejnenia dodatku k tomuto prospektu už známe boli, musia byť uverejnené v tomto dodatku, ak predstavujú novú významnú skutočnosť, vecnú chybu alebo nepre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑359/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakúsko) z 12. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 30. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Michael Timmel proti Aviso Zeta AG, za účasti: Loreho Tinhofera, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálna advok
Právna veta: 1. Poskytnutie služieb spočívajúcich v poistení majetku tvoriaceho predmet lízingu a poskytnutie služieb spočívajúcich v samotnom lízingu sa na účely dane z pridanej hodnoty v zásade musia považovať za odlišné a nezávislé poskytnutia služieb. Vnútroštátny súd musí vzhľadom na osobitné okolnosti veci samej určiť, či sú dotknuté transakcie tak vzájomne zviazané, že sa musia považovať za tvoriace jediné plnenie, alebo či naopak predstavujú nezávislé plnenia. 2. Ak lízingový prenajímateľ sám poistí majetok tvoriaci predmet lízingu a lízingovému nájomcovi refakturuje presnú sumu nákladov poistenia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑224/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) zo 7. apríla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 13. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: BGŻ Leasing sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda desiatej komory A. Rosas (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu šiestej komory, sudcovia U. Lõhmus a A. Arabadžiev, gen
MENU