Nájdené rozsudky pre výraz: agentúra dočasného zamestnávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

108 dokumentov
4 dokumenty
165 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. Návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré predložila Súdnemu dvoru Raad van State (Holandsko), sa týkajú výkladu článkov 49 ES a 50 ES a článku 1 ods. 3 písm. c) smernice 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb(2) . 2. Tieto návrhy boli predložené v rámci sporov, v ktorých proti sebe stoja spoločnosti Vicoplus SC PUH (ďalej len „Vicoplus“), BAM Vermeer Contracting sp. z o.o. (ďalej l
Keywords Sociálna politika – Aproximácia právnych predpisov – Prevody podnikov – Zachovanie práv zamestnancov – Smernica 2001/23 (Smernica Rady 2001/23, článok 3 ods. 1 prvý pododsek a článok 4 ods. 1 prvý pododsek) Summary V prípade ukončenia pracovnej zmluvy dočasného agentúrneho zamestnanca na dobu určitú z dôvodu uplynutia obdobia, na ktoré bola uzavretá, pred dňom prevodu činnosti, na ktorú bol tento dočasný zamestnanec pridelený, nie je neobnovenie tejto zmluvy z dôvodu tohto prevod
Účastníci konania Vo veci F‑65/07, ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE, Laleh Aayhan , bydliskom v Štrasburgu (Francúzsko), a 79 ďalších bývalých pomocných zamestnancov zasadania, ktorých mená sú uvedené v prílohe, v zastúpení: R. Blindauer, avocat, žalobcovia, proti Európskemu parlamentu , pôvodne v zastúpení: M. Mustapha‑Pacha a R. Ignătescu, splnomocnení zástupcovia, neskôr R. Ignătescu a S. Seyr, splnomocnené zástupkyne, žalovanému, SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá k
Účastníci konania Vo veci C‑290/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale di Napoli (Taliansko) z 29. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Oreste Della Rocca proti Poste Italiane SpA, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory E. Jarašiūnas, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca) a G. C. Fernlund, generálna advokátka: J. Kokott, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávané návrhy na začatie prejudiciálneho konania boli podané v súvislosti s cezhraničným nájmom pracovníkov a týkajú sa povinnosti českého rezidenta (príjemcu služieb) odviesť daň zrazenú z miezd zamestnancov, ktorých mu poskytla agentúra dočasného zamestnávania so sídlom v inom členskom štáte (poskytovateľ služieb), hoci túto povinnosť má agentúra dočasného zamestnávania, pokiaľ ide o spoločnosť, ktorá je českým rezidentom. 2. Okrem toho, ak ag
Právna veta: 1) Doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú uzavretej 18. marca 1999, ktorá sa nachádza v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá univerzitám umožňuje obnovovať pracovné zmluvy na dobu určitú opakovane uzatvorené s externými profesormi bez akéhokoľvek obmedzenia, pokiaľ ide o maximálnu dĺžku a počet obnovení takýchto zmlúv, pokiaľ je uzavretie týchto zmlúv objektívne odôvodnené v zmysle bodu 1 písm. a) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑190/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Social n° 3 de Barcelona (Španielsko) zo 4. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 15. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Antonio Márquez Samohano proti Universitat Pompeu Fabra, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory C. G. Fernlund, sudcovia A. Ó Caoimh (spravodajca) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: A. Cal
Účastníci V spojených veciach C‑53/13 a C‑80/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Krajskýho soudu v Ostravě (Česká republika) a Nejvyššího správního soudu (Česká republika) zo 16. a 17. januára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 30. januára a 15. februára 2013, v konaniach Strojírny Prostějov, a.s. (C‑53/13), ACO Industries Tábor s.r.o. (C‑80/13), proti Odvolacímu finančnímu ředitelství SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: p
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaná vec, ktorá je založená na návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko), poskytuje Súdnemu dvoru príležitosť vyložiť a uplatniť prakticky po prvý raz ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu(2) (ďalej len „smernica o službách“)(3) týkajúce sa slobody usadiť sa a slobodného poskytovania služieb, a to z hľadiska ustanovení Zmluv
Účastníci Vo veci C‑594/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 21. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 21. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: „go fair“ Zeitarbeit OHG proti Finanzamt Hamburg‑Altona, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predsedníčka deviatej komory K. Jürimäe (spravodajkyňa), sudcovia J. Malenovský a M. Safjan, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: M. Aleksejev, referent
Právna veta: Smernica o dočasnej agentúrnej práci sa má vykladať v tom zmysle, že: – sa vzťahuje len na príslušné orgány členských štátov a ukladá im povinnosť preskúmania s cieľom zabezpečiť odôvodnenosť prípadných zákazov a obmedzení týkajúcich sa dočasnej agentúrnej práce, a teda – neukladá vnútroštátnym súdom povinnosť neuplatňovať akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva obsahujúce zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa využívania dočasných agentúrnych pracovníkov, ktoré nie sú odôvodnené dôvodmi všeobecného záujmu v zmysle uvedeného článku 4 ods. 1.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑533/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím työtuomioistuin (Fínsko) zo 4. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 9. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Auto‑ ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry proti Öljytuote ry, Shell Aviation Finland Oy, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Ó Caoimh (
MENU