Nájdené rozsudky pre výraz: agroenvironmentálne záväzky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1)Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003, nariadenie Komisie (ES) 817/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999, ako aj nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑454/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās Tiesas Senāts (Lotyšsko) z 22. augusta 2011 a doručený Súdnemu dvoru 1. septembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Gunārs Pusts proti Lauku atbalsta dienests, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, vykonávajúca funkciu predsedníčky tretej komory, sudcovia K. Lenaerts, G. Arestis (spravodajca), J. Malen
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Integrovaný systém spravovania a kontroly určitých schém poskytovania pomoci – Režim jednotnej platby – Výpočet referenčnej čiastky v prípade mimoriadnych okolností – Uplatnenie v prípade regionálneho vykonávania (Nariadenie Rady č. 1782/2003, zmenené a doplnené nariadením č. 319/2006, článok 40 ods. 5, článok 59 ods. 3 prvý pododsek a článok 61; nariadenie Rady č. 2078/92) 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska pol
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Spoločná poľnohospodárska politika sa tradične spája s nadbytočnou poľnohospodárskou produkciou, takzvanými jazerami mlieka a horami masla. Nariadením (ES) č. 1782/2003(2) sa však podpora európskeho poľnohospodárstva oddelila od produkcie jednotlivých podnikov. Táto úprava zaviedla jednotnú platbu, ktorá nezávisí od produkcie. 2. Pri prechode na nový systém sa výška jednotnej platby stanovuje na základe priamej podpory, ktorú predmetný podnik získal p
Keywords Poľnohospodárstvo – Spoločná poľnohospodárska politika – Financovanie z EPUZF-u – Podpora rozvoja vidieka – Podpora agroenvironmentálnych metód výroby (Nariadenie Rady č. 1257/1999, zmenené a doplnené nariadením č. 2223/2004, článok 24 ods. 1, článok 37 ods. 4 a článok 39 ods. 3) Summary Ustanovenia článku 24 ods. 1 nariadenia č. 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), zmeneného a doplneného nariadením č. 2223/
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávanej veci podal Riigikohus (Najvyšší súd) (Estónsko) na Súdny dvor návrh na začatie prejudiciálneho konania týkajúci sa výkladu nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 (ktoré sa tiež označuje ako „nariadenie o podpore vidieka“)(2) . Vnútroštátny súd položil prejudiciálne otázky v rámci konania, v ktorom rozhoduje a ktoré sa týka sporu medzi spoločnosťou AS Agrofarm (ďalej len „Agrofarm“), ktorej právnou nástupkyňou je JK Otsa Talu OÜ (ďalej len „Otsa Talu“
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Schwerin (Správny súd vo Schwerine) (Nemecko), sa týka výkladu článku 40 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003(2) . Predmetom konania vo veci samej je spor medzi A. Grootesom a Amt für Landwirtschaft Parchim (Poľnohospodársky úrad v Parchime, ďalej len „Amt“), ktorý sa týka otázky, či sa má určitý pozemok (ďalej len „predmetný pozemok“) považovať za ornú pôdu alebo pasienok. Táto
Opinion of the Advocate-General 1. Vo veci prejednávanej pred vnútroštátnym súdom poľnohospodár nepriložil osvedčenie o vzácnych druhoch rastlín ku svojej žiadosti o vyplatenie agroenvironmentálnej podpory tak, ako to stanovuje vnútroštátna právna úprava. Osvedčenie sa vyžaduje kvôli odôvodneniu žiadosti o zvýšenú podporu podávanej z dôvodu pestovania vzácnych druhov rastlín. Príslušné orgány následne uznali situáciu vyššej moci, keďže ťažké klimatické podmienky znemožnili sejbu týchto druhov ra
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkové okolnosti a konanie vo veci samej IV – Prejudiciálne otázky V – Konanie pred Súdnym dvorom VI – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – O prvej otázke B – O druhej otázke VII – Právne posúdenie A – O prvej otázke 1. Aspekty environmentálnej politiky v nariadení č. 1782/2003 a) Vzťahy medzi poľnohospodárstvom a ochranou životného prostredia v rámci SPP b) Dôležitosť
MENU