Nájdené rozsudky pre výraz: akceptácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 53

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1406 dokumentov
630 dokumentov
8655 dokumentov
206 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Členské štáty môžu vylúčiť z ochrany stanovenej touto smernicou vkladové certifikáty emitované úverovou inštitúciou, pokiaľ majú znaky prevoditeľných cenných papierov, čo prislúcha určiť vnútroštátnemu súdu, bez toho, aby bolo potrebné ubezpečiť sa, že tieto certifikáty majú všetky znaky finančného nástroja v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑671/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva), rozhodnutím zo 16. decembra 2013, doručený Súdnemu dvoru 17. decembra 2013, v konaniach začatých proti: „Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, za účasti: Vitoldas Guliavičius, bankas „Snoras“ AB, v likvidácii, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia
Kľúčové slová: obsah faktúry
Právna veta: Článok 167, článok 178 písm. a), článok 220 bod 1 a článok 226 smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave alebo praxi, podľa ktorej vnútroštátne orgány zdaniteľnej osobe zamietajú právo odpočítať hodnotu splatnej alebo zaplatenej dane za služby, ktoré jej boli poskytnuté, z hodnoty dane z pridanej hodnoty, ktorú má zaplatiť, a to z dôvodu, že pôvodná faktúra, ktorú mala v držbe v čase odpočítania, obsahovala nesprávny dátum ukončenia poskytovania služieb a že neexistovalo poradové číslovanie faktúry oprave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Povinnosti platiteľa dane – Preukázanie faktúrou obsahujúcou určité údaje [Smernica Rady 2006/112, článok 167, článok 178 písm. a), článok 220 bod 1 a článok 226] Summary Článok 167, článok 178 písm. a), článok 220 bod 1 a článok 226 smernice 2006/112 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bráni
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2010/10/ES z 20. novembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Poľskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(2) . 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou republi
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/983/EÚ zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Litovskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve štátu od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“)(2) . 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnu
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/1017/EÚ z 22. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Maďarskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou repu
Účastníci konania Vo veci T‑208/01, Volkswagen AG, so sídlom vo Wolfsburgu (Nemecko), v zastúpení: R. Bechtold, advokát, žalobca, proti Komisii Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Mölls, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanej, ktorej predmetom je primárne návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2001/711/ES z 29. júna 2001 v konaní upravenom článkom 81 Zmluvy ES (vec COMP/F‑2/36.693 – Volkswagen) (Ú. v. ES L 262, s. 14) a subsidiárne návrh na zníženie pokuty
Opinion of the Advocate-General 1. Žalobou, ktorá je predmetom tohto konania, Komisia navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozhodnutie Rady 2009/991/EÚ zo 16. decembra 2009 o poskytnutí štátnej pomoci orgánmi Lotyšskej republiky na nákup poľnohospodárskej pôdy od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013(2) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). 2. Komisia podala súčasne ďalšie tri žaloby, ktorými napadla podobné rozhodnutia Rady týkajúce sa toho istého druhu štátnej pomoci poskytnutej Litovskou republik
Účastníci konania Vo veci C‑291/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Nemecko) z 15. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Michael Schwarz proti Stadt Bochum, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan, J. Malenovský (spravodajca), U. Lõhmus a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: K. Mala
Opinion of the Advocate-General 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Najvyšší súd Litvy) ponúka Súdnemu dvoru možnosť po prvý raz sa vyjadriť k viacerým otázkam týkajúcim sa usporiadania systémov ochrany vkladov a investorov upravených v smernici 94/19/ES(2) a v smernici 97/9/ES(3) . So skutočnosťou, že litovský zákonodarca prebral obe tieto smernice do jedného legislatívneho aktu, sa spája riziko možného prekrývania ochrany stanovenej v obidvoch smerniciach alebo – v opačnom prípade – riziko mož
Účastníci konania Vo veci C‑117/10, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 1. marca 2010, Európska komisia , v zastúpení: V. Di Bucci, L. Flynn, K. Walkerová a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Rade Európskej únie , v zastúpení: É. Sitbon a F. Florindo Gijón, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Litovská republika , v zastúpení D. Kriaučiūnas a L. Liubertaitė, splnomocnení zástup
MENU