Nájdené rozsudky pre výraz: akcie akciovej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
11 dokumentov
60 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Účastníci konania Vo veci C‑503/99, Komisia Európskych spoločenstiev , v zastúpení: M. Patakia, splnomocnená zástupkyňa, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Belgickému kráľovstvu , v zastúpení: A. Snoecx, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci F. de Montpellier, M. Picat a A. Theissen, advokáti, žalovanému, ktorého v konaní podporuje: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska , v zastúpení: R. Magrill, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci J. Crow, barrist
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Predmetom skúmania v tejto veci je právna úprava zdaňovania výnosov z prevodu platná vo Švédsku, ktorá sa uplatňuje v prípade, keď tam usadená akciová spoločnosť – napríklad v rámci zníženia základného imania – odkúpi akcie od svojich akcionárov. Pritom tu ide v podstate o otázku, či ustanovenia o voľnom pohybe kapitálu (články 56 ES a 58 ES) zakazujú, aby bolo s akcionármi s bydliskom alebo trvalým pobytom vo Švédsku zaobchádzané inak ako s akcionárm
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – Prípustnosť B – Prvá prejudiciálna otázka C – Druhá prejudiciálna otázka VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – Prípustnosť C – Prvá prejudiciálna otázka 1. Dva základné pojmy a) Uzavretý fond nehnuteľností b) Spoločnosť občianskeho práva 2. Pa
Účastníci konania Vo veci C‑248/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) z 13. mája 2011 a doručený Súdnemu dvoru 23. mája 2011, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Rareşovi Doralinovi Nilaşovi, Sergiuovi‑Danovi Dascălovi, Gicuovi Agenorovi Gânscăovi, Ane‑Marii Opreanovej, Ionužovi Horeaovi Baboşovi, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues, sudcovia
Účastníci konania Vo veci C‑417/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 27. mája 2010 a doručený Súdnemu dvoru 23. augusta 2010, ktorý súvisí s konaním: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate proti 3M Italia SpA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Prechal, L. Bay Larsen, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodaj
Právna veta: 1. Členský štát nemôže vylúčiť z vymeriavacieho základu kapitálovej dane vklad spoločníka kapitálovej spoločnosti s neobmedzeným ručením za záväzky spoločnosti a podiel takéhoto spoločníka na aktívach spoločnosti. Ako poznamenal generálny advokát v bode 46 svojich návrhov, okolnosť, že sa toto ustanovenie týka osobitnej situácie, v ktorej sa nachádzajú KSA, podporuje záver, že tieto spoločnosti, ako aj všetky podobné právne hybridné subjekty, patria do pôsobnosti tej istej smernice............2. KSA založená podľa poľského práva sa musí považovať za kapitálovú spoločnosť v zmysle tohto ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑357/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Poľsko) z 12. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 27. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Drukarnia Multipress sp. z o.o. proti Minister Finansów, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J.‑C. Bonichot, A. Arabadžiev, J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca) a C. Lycourgos,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka najmä výkladu pojmu „kapitálová spoločnosť“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) a c) smernice Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu(2) . 2. Účastníkmi konania vo veci samej sú spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa poľského práva Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie (ďalej len „Drukarnia“) a Minister Finansów (minister financií, ďalej len „Minis
Opinion of the Advocate-General 1. Keď investor nakúpi akcie akciovej spoločnosti na sekundárnom trhu (t. j. nie v rámci zvýšenia základného imania danej spoločnosti) a následne tvrdí, že informácie uvedené v prospekte o cenných papieroch, z ktorého pri tejto kúpe vychádzal, neboli úplné ani pravdivé, môže súd nariadiť spoločnosti zrušenie zmluvy, čo znamená, že musí odkúpiť vlastné akcie a vrátiť investorovi peniaze, alebo právo Únie bráni takému opatreniu? Má taký investor nárok na vrátenie pô
Opinion of the Advocate-General 1. Smernica o prospekte(2) stanovuje, že pri verejnej ponuke cenných papierov musí byť vypracovaný „prospekt“(3), ktorý obsahuje údaje potrebné na to, aby sa investorom umožnilo vykonať informované posúdenie finančnej situácie emitenta a práv, ktoré sú s týmito cennými papiermi spojené(4) . Táto smernica stanovuje právny rámec a nariadenie(5), ktorým sa vykonáva, stanovuje podrobné pravidlá pre obsah a formu, v akých sa majú údaje obsiahnuté v prospekte predkladať
MENU