Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum dokumentu
od:
do:
Dátum žiadosti
od:
do:
Forma rozhodnutia :
Forma dokumentu :
Autor dokumentu :
Spisová značka :
Predmet úpravy :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017597
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34136
NSČR: 117807
NSSČR: 63340
USČR: 76690
EUR-LEX (sk): 11454
EUR-LEX (cz): 11492
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417070
Krajské súdy (ČR): 39779
Posledná aktualizácia
18.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: akciová spoločnosť


Približný počet výsledkov: 302 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akciová spoločnosť
  • akciovy nájdené 1329 krát v 318 dokumentoch
  • spolocnost nájdené 105237 krát v 4414 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Právna veta: 1. Články 12, 15, 16, 18, 19 a 42 druhej smernice Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle [článku 48 druhého odseku ES], pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/101/EHS z 23. novembra 1992, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v rámci preberania: – smernice Európskeho parlamentu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑174/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Handelsgericht Wien (Rakúsko) z 26. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 12. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Alfred Hirmann proti Immofinanz AG, za účasti: Aviso Zeta AG, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálna advokátka: .
Právna veta: 1. Článok 57 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúcej z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, podľa ktorej sa na dcérsku spoločnosť, ktorá sa spravuje právnymi predpismi tohto členského štátu, neuplatňujú ustanovenia uvedenej smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejnenia ročných účtovných závierok, iba ak sa materská spoločnosť tiež spravuje práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 58 Zmluvy, pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Ú. v. ES L 26, s. 1; ... treba za predchádzajúci obchodný rok zostaviť počas prvých štyroch mesiacov obchodného roka.“ 8. § 302 ods. 1 zákona o akciových spoločnostiach (Aktionsgesetzes) zo 6. septembra 1965 (BGBl. 1965 I, s. 1089) v znení § 3 zákona z 20. decembra 2012 ( .
Právna veta: 1. Na preberajúcu spoločnosť prejde povinnosť zaplatiť pokutu, uloženú konečným rozhodnutím po tomto zlúčení, za porušenia pracovného práva, ktorých sa dopustila preberaná spoločnosť v čase pred uvedeným zlúčením..................2.Medzi tretie osoby, ktoré v čase zlúčenia alebo splynutia ešte nie sú kvalifikované ako veritelia alebo držitelia ďalších práv, ale môžu byť takto kvalifikované po tomto zlúčení alebo splynutí z dôvodu takých situácií, ktoré nastali pred uskutočnením tohto zlúčenia alebo splynutia, akými sú porušenia pracovného práva, ktoré boli konštatované rozhodnutím až po uveden ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... „… ochrana záujmov spoločníkov a tretích osôb vyžaduje, aby právne predpisy členských štátov týkajúce sa zlúčení a splynutí akciových spoločností boli koordinované a… v právnych predpisoch všetkých členských štátov boli zakotvené ustanovenia o zlúčení a splynutí; … … ... odôvodnenia tejto smernice vyplýva, že cieľom koordinácie právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zlúčení a splynutí akciových spoločností tým, že sa v ich právnych poriadkoch zakotvia ustanovenia o zlúčení a splynutí, je najmä ochrana .
Právna veta: 1. Členský štát nemôže vylúčiť z vymeriavacieho základu kapitálovej dane vklad spoločníka kapitálovej spoločnosti s neobmedzeným ručením za záväzky spoločnosti a podiel takéhoto spoločníka na aktívach spoločnosti. Ako poznamenal generálny advokát v bode 46 svojich návrhov, okolnosť, že sa toto ustanovenie týka osobitnej situácie, v ktorej sa nachádzajú KSA, podporuje záver, že tieto spoločnosti, ako aj všetky podobné právne hybridné subjekty, patria do pôsobnosti tej istej smernice............2. KSA založená podľa poľského práva sa musí považovať za kapitálovú spoločnosť v zmysle tohto ustanov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kapitál akciových spoločností. Ďalej prevod práv a povinností komplementára je v zásade viazaný na súhlas ďalších spoločníkov, zatiaľ čo akcie KSA sú síce prevoditeľné, no prevod akcií na meno môže byť rovnako ako v prípade akcií na meno akciovej spoločnosti ... na KSA a následne zvýšiť svoje základné imanie nepeňažným vkladom skladajúcim sa z akcií inej KSA, z akcií akciovej spoločnosti, ako aj z podielov spoločnosti s ručením obmedzeným požiadala Drukarnia 21. augusta 2012 Ministra o zaujatie záväzného .
Právna veta: 1. Nadobúdanie podielových listov zahraničných podnikov obchodovaných alebo neobchodovaných na burze cenných papierov tuzemcami patrí medzi pohyby kapitálu uvedené v časti A týkajúcej sa „transakcií s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania“, ktorá patrí do rubriky IV prílohy I smernice 88/361, nazvanej „Operácie s podielovými listami podnikov kolektívneho investovania“. .................2. Poberanie dividend od podniku kolektívneho investovania, aj keď sa výslovne neuvádza v nomenklatúre ako „pohyb kapitálu“, možno priradiť k nadobúdaniu podielových listov zahraničných podniko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... – 2 nomenklatúry, ktoré majú postavenie akciových spoločností, ide tu o spoluúčasť vo forme priamych investícií, kde akcie vo vlastníctve fyzickej osoby, iného podniku alebo akéhokoľvek iného vlastníka umožňujú akcionárovi, buď na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov o akciových spoločnostiach, alebo na základe iných ustanovení .
Právna veta: 1. Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje právna úprava členského štátu, ktorá ukladá zrážkovú daň z dividend vyplácaných spoločnosťou rezidentom v prospech daňovníkov rezidentov, ako aj daňovníkov nerezidentov, keď pri tom zavádza mechanizmus odpočítania alebo vrátenia tejto zrážky výlučne pre daňovníkov rezidentov, zatiaľ čo pre daňovníkov nerezidentov, fyzické osoby a právnické osoby táto zrážka predstavuje konečnú daň, keďže konečné daňové zaťaženie týkajúce sa týchto dividend, ktoré v tomto štáte znášajú daňovníci nerezidenti, je vyššie, než je daňové zaťaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právnických osôb z roku 1969 [(Wet op de vennootschapsbelasting 1969, ďalej len ‚zákona o dani z príjmu právnických osôb‘)] od akciových spoločností, súkromných spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností a iných spoločností usadených v Holandsku, ktorých základné imanie je úplne alebo čiastočne .
Právna veta: 1. Článok 87 ods. 1 ES sa má vykladať v tom zmysle, že do jeho pôsobnosti môžu patriť prednostné práva priznané banke, akými sú právo jednostranne zriadiť záložné právo na nehnuteľnosti patriace osobám pôsobiacim v poľnohospodárstve alebo iným subjektom vykonávajúcim obdobnú činnosť, právo podať návrh na vykonanie exekúcie na základe obyčajnej súkromnoprávnej listiny a oslobodenie od akéhokoľvek poplatku pri vklade tohto záložného práva, ako aj pri tomto návrhu na vykonanie exekúcie. Vnútroštátnemu súdu prináleží posúdiť, či vo veci samej ide o takýto prípad.................... 2. Odpoveď na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa akciových spoločností na akciovú spoločnosť, a to odo dňa uverejnenia svojich nových stanov, ktoré táto banka sama zostavila na základe príslušných ustanovení vzťahujúcich sa na banky založené vo forme akciových spoločností do šiestich ... založené vo forme akciových spoločností do šiestich mesiacov nasledujúcich po uverejnení tohto zákona a ktoré musia schváliť medzirezortnou vyhláškou minister financií a minister pôdohospodárstva, v Úradnom vestníku akciových spoločností. … Všetky osobitné ustanovenia .
Právna veta: 1. Vo veciach C‑39/13 a C‑41/13 sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ majú vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, na základe ktorej materská spoločnosť rezident, môže vytvoriť jedinú daňovú jednotku so svojou dcérskou spoločnosťou druhého stupňa rezidentom, ak túto spoločnosť vlastní prostredníctvom jednej alebo viacerých spoločností rezidentov, ale takúto jednotku nemôže vytvoriť, ak svoju dcérsku spoločnosť druhého stupňa vlastní prostredníctvom spoločností nerezidentov, ktoré v tomto členskom štáte nemajú stálu prevádzkareň........... 2. Vo veci C‑40/13 sa články 49 ZFEÚ a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uzavrelo platnú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá stanovuje zákaz diskriminácie stálych prevádzkarní; b) daňovník uvedený pod písmenom a) je akciovou spoločnosťou alebo spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo podobnou spoločnosťou, pokiaľ ide o povahu a spôsob založenia, a c) ak daňovník uvedený .
Právna veta: 1. Aktuálny stav práva Únie v oblasti priamych daní neumožňuje vykladať ustanovenia Zmluvy o FEÚ týkajúce sa slobody usadiť sa v tom zmysle, že ukladajú členským štátom povinnosť prispôsobiť ich vlastné daňové systémy tak, aby zohľadňovali prípadné kurzové riziká, s ktorými sú spoločnosti konfrontované z dôvodu, že na území Únie pretrváva pluralita mien, medzi ktorými neexistuje pevný výmenný kurz, alebo vnútroštátne právne úpravy, ktoré umožňujú ako vo veci samej denominovať kapitál spoločností v cudzej mene tretích štátov....................2. Ak by sme aj predpokladali, že absencia odpočíta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podiel“ ako: „Obchodným podielom je akcia v akciovej spoločnosti alebo družstve spĺňajúca podmienky uvedené v § 14, ktorú vlastní právnická osoba (spoločnosť vlastniaca akcie), ktorou je: 1. švédska akciová spoločnosť alebo švédske družstvo, ktoré nie sú investičnými ... . Jej tvrdenie sa v zásade zakladá na myšlienke, že investícia vo švédskych korunách do švédskej akciovej spoločnosti nepodlieha žiadnemu porovnateľnému riziku založenému na výmennom kurze, akému môže podliehať investícia v inom členskom štáte .
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že výnimka z práva usadiť sa, zakotvená v tomto ustanovení, sa neuplatní na certifikačné činnosti vykonávané spoločnosťami, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií............. 2. Článok 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá stanovuje, že spoločnosti, ktoré majú postavenie certifikačných organizácií, musia mať svoje sídlo na vnútroštátnom území.

Úryvok z textu:
... akciová spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Rina, ktorej sídlo sa tiež nachádza v Janove. Predmetom jej činnosti je poskytovanie certifikačných služieb kvality UNI CEI EN 45000. 12. SOA Rina Organismo di Attestazione SpA je tiež akciová spoločnosť .
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá v rámci zdaňovania skupiny spoločností umožňuje materskej spoločnosti, aby v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti rezidentovi, ktorá sa stane členkou takejto skupiny, odpísala goodwill podniku až do 50 % kúpnej ceny podielu, hoci to zakazuje v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti nerezidentovi.

Úryvok z textu:
... 99,71 % na základnom imaní spoločnosti IFN‑Holding AG (ďalej len „IFN‑Holding“), ktorá má zas väčšinový podiel v niektorých akciových spoločnostiach s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. V rokoch 2006 a 2007 mala IFN‑Holding 100 % podiel v spoločnosti CEE Holding .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.