Nájdené rozsudky pre výraz: akčný plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 76

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
6 dokumentov
54 dokumentov
91 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. S cieľom zabezpečiť úroveň ochrany, ktorú chce smernica 93/13 dosiahnuť, Súdny dvor viackrát zdôraznil, že takéto nerovné postavenie spotrebiteľa a predajcu alebo dodávateľa môže byť kompenzované iba pozitívnym zásahom, vonkajším vo vzťahu k samotným zmluvným stranám.(25) S prihliadnutím na tieto zásady Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátny súd má ex offo posúdiť prípadnú nekalú povahu zmluvnej podmienky.(26) Právomoc súdu skúmať prípadnú nekalú povahu podmienky aj ex offo predstavuje podľa názoru Súdneho dvora „prostriedok vhodný na dosiahnutie výsledku stanoveného v& ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Normatívny rámec A – Právo Únie B – Vnútroštátne právo III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Hlavné tvrdenia účastníkov konania VI – Právne posúdenie A – Úvodné poznámky B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. O úlohe vnútroštátneho súdu pri zakazovaní nekalých zmluvných podmienok podľa judikatúry Súdneho dvora 2. Uplatniteľnosť zásad judikatúry na situáciu vo veci samej a) Prístup Sú
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora) z 26. februára 2016 (*) „Mimozmluvná zodpovednosť – Pristúpenie Chorvátska k Únii – Zrušenie vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa vytvorenia povolania súdneho vykonávateľa pred pristúpením – Škoda, ktorú utrpeli osoby, ktoré boli predtým vymenované za súdnych vykonávateľov – Neprijatie opatrení na splnenie záväzkov súvisiacich s pristúpením Komisiou – Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom – Č
Keywords Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43 – Prísna ochrana živočíšnych druhov uvedených v prílohe IV písm. a) [Smernica Rady 92/43, článok 12 ods. 1 písm. d) a príloha IV písm. a)] Summary Článok 12 ods. 1 písm. d) smernice 92/43 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, zmenenej a doplnenej smernicou 2006/105, zaväzuje členské štáty prijať potrebné opatrenia na vytvorenie
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 22. februára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Smernica 2008/50/ES – Kvalita okolitého ovzdušia – Článok 13 ods. 1 – Článok 22 ods. 3 – Príloha XI – Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší – Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách – Článok 23 ods. 1 – Plány kvality ovzdušia – ‚Čo najviac skrátené obdobie‘ prekročenia hodnôt – Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okoli
Keywords 1. Európska únia – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Výnimky z práva na prístup k dokumentom – Ochrana účelu inšpekcií, vyšetrovania a kontroly – Rozsah (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1049/2001, článok 4 ods. 2 tretia zarážka) 2. Európska únia – Inštitúcie – Právo verejnosti na prístup k dokumentom – Nariadenie č. 1049/2001 – Výnimky z práva na prístup k dokumentom – Ochrana rozhodovacieho procesu – Podmienky (Nariadenie Eu
Účastníci konania Vo veci C‑278/01, Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: G. Valero Jordana, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Španielskemu kráľovstvu, v zastúpení: S. Ortiz Vaamonde, splnomocnený zástupca, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanému, ktorej predmetom je jednak určenie, že Španielske kráľovstvo tým, že neprijalo potrebné opatrenia na zabezpečenie zosúladenia kvality vnútrozemskej vody určenej na kúpanie na španielskom
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Skúmanie dôvodnosti Súdnym dvorom – Stav, ktorý treba zohľadniť – Stav ku dňu uplynutia lehoty stanovenej odôvodneným stanoviskom (Článok 226 ES) 2. Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín – Smernica 92/43 – Prísna ochrana živočíšnych druhov uvedených v prílohe IV písm. a) [Smernica Rady 92/43 článok 12 ods. 1 písm. b) a d), a príloha IV písm. a)] 3. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnen
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 – Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi – Dokumenty vystavené alebo prijaté právnym servisom inštitúcie – Právne stanoviská – Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 18. marca 2016 – Zamietnutie prístupu – Článok 4 ods. 1 písm. 
Keywords Pomoc poskytovaná štátmi – Zákaz – Výnimky – Kategórie pomoci, definované právnou úpravou, ktoré možno považovať za zlučiteľné so spoločným trhom – Nariadenie č. 70/2001 o štátnej pomoci malým a stredným podnikom (Nariadenie Komisie č. 70/2001, článok 9 ods. 2 štvrtá veta) Summary Judikatúra, podľa ktorej sa vykonávacie nariadenie má, pokiaľ je to možné, vykladať v súlade s ustanoveniami základného nariadenia, sa neuplatňuje na ustanovenie vykonávacieho nariadenia, ktorého zmysel
Predbežné znenie ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora) zo 7. februára 2018 (*) „Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. a 18. marca 2016 – Vykonanie stanovených opatrení Európskou úniou alebo členskými štátmi – Dokumenty vypracované alebo prijaté právnym servisom inštitúcie – Právne stanoviská – Analýzy týkajúce sa zákonnosti opatrení stanovených v rámci vykonávania vyhlásenia EÚ a Turecka z 8. marca 2016 – Zamietnutie prístupu – Článok 4 ods. 1 písm.
MENU