Nájdené rozsudky pre výraz: akosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

126 dokumentov
21 dokumentov
661 dokumentov
26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje uvedenie nových náhradných dielov pre cestné vozidlá – v tomto prípade vodných púmp a palivových filtrov – na trh v členskom štáte podmieňuje uplatnením postupu osvedčenia alebo typového schválenia v tomto členskom štáte, pokiaľ táto právna úprava stanovuje aj výnimky s cieľom zabezpečiť, aby z tohto postupu boli vyňaté časti, ktoré boli legálne vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch, alebo v prípade neexistencie výnimiek, pokiaľ predmetné časti predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho envi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑354/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Cluj (Rumunsko) z 18. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 22. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: SC Capoda Import‑Export SRL proti Registrul Auto Român, Benone‑Nicolaeovi Bejanovi, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J.‑C. Bonichot (spravodajca), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça a C. Lycourgos, generálny advokát: N. Jääskinen, taj
Právna veta: 1. Článok 34 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej je na to, aby bolo možné na trh členského štátu uvádzať výrobky z drahých kovov dovezené z iného členského štátu, v ktorom je ich uvádzanie na trh povolené a ktoré boli označené puncovou značkou v súlade s právnou úpravou druhého členského štátu, nevyhnutné, aby ich v prípade, že údaje týkajúce sa rýdzosti týchto výrobkov uvedené v tejto puncovej značke nie sú v súlade s požiadavkami právnej úpravy prvého členského štátu, nezávislý kontrolný orgán pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑481/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) z 27. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 25. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: UAB „Juvelta“ proti VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. 
Právna veta: 1) Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín, zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 535/97 zo 17. marca 1997, sa má vykladať v tom zmysle, že nestanovuje režim ochrany pre zemepisné označenie, ktoré nie je registrované na úrovni Spoločenstva, ale toto označenie môže byť prípadne chránené podľa vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa zemepisných označení výrobkov, pri ktorých neexistuje osobitná spojitosť medzi ich vlastnosťami a zemepisným pôvodom, avšak pod podmienkou, že uplatňovanie tejto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑35/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Corte suprema di cassazione (Taliansko) z 13. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Assica – Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA proti Associazione fra produttori per la tutela del „Salame Felino“, La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi Fratelli SpA, Gualerzi
Právna veta: 1. Článok 2 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28. decembra 2001, sa má vykladať v tom zmysle, že v situácii, o akú ide vo veci samej, sa pojem „odpad“ v zmysle tohto ustanovenia nevzťahuje na dodávku motorovej nafty zmiešanej nedopatrením s inou látkou, pod podmienkou, že držiteľ tejto látky má skutočne úmysel opäť uviesť túto dodávku zmiešanú s iným produktom na trh, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑241/12 a C‑242/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Rechtbank te Rotterdam (Holandsko) z 11. mája 2012 a doručené Súdnemu dvoru 18. mája 2012, ktoré súvisia s trestnými konaniami proti: Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C‑241/12), Belgian Shell NV (C‑242/12), SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts ako sudca
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaná vec sa zaoberá otázkou, či Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV a Belgian Shell (ďalej len spoločne „Shell“) prepravil na jedno zo svojich miest podnikania v Holandsku odpad, približne 333 000 kilogramov ropného výrobku, ktorý mu vrátil späť kupujúci v Belgicku. Kupujúci nesmel skladovať ani uchovať ropný výrobok, ktorého chybné zloženie bolo zapríčinené neúmyselne pri nakládke pôvodnej zásielky tohto výrobku smerujúcej z Holandska do B
Keywords Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – „Fumus boni iuris“ – Vážna a nenapraviteľná ujma – Zváženie všetkých dotknutých záujmov (článok 225 ods. 1 ES, články 242 ES a 243 ES; Rokovací poriadok Súdu prvého stupňa, článok 104 ods. 2) (pozri body 19, 20) 2. Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Naliehavosť – Vážna a nenapraviteľná ujma – Dôkazné bremeno (člán
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Predmet – Čiastočné zrušenie (Článok 230 ES; nariadenie Komisie č. 1572/2006) 2. Poľnohospodárstvo – Spoločná organizácia trhov – Obilniny – Preberanie intervenčnými agentúrami – Sprísnenie kritérií kvality kukurice (Článok 253 ES; nariadenie Komisie č. 1572/2006) Summary 1. Čiastočné zrušenie aktu Spoločenstva je možné len vtedy, ak časti, ktorých zrušenie sa navrhuje, sú oddeliteľné od ostatných častí aktu. Táto podmienka oddeliteľnosti nie je splnená
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 20. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Colná únia – Nariadenie (EHS) č. 2913/92 – Článok 30 ods. 2 písm. b) a c) – Nariadenie (EHS) č. 2454/93 – Článok 152 ods. 1 písm. a) a b) – Určenie colnej hodnoty tovaru – Pojem ‚podobný tovar‘ – Lieky – Zohľadnenie každého faktora, ktorý môže mať vplyv na hospodársku hodnotu dotknutého lieku – Lehota deväťdesiatich dní, v ktorej sa má dovážaný tovar predať v Európskej únii
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V priebehu posledných sto rokov stáli proti sebe v nekončiacich súdnych konaniach americký pivovar Anheuser-Busch Inc. a český pivovar Budějovický Budvar, čo sa týka priznania výlučného používania označení Budweiser a Bud. 2. Spor vo veci samej v súčasnosti prebieha v Rakúsku na Handelsgericht Wien (Obchodný súd vo Viedni), ktorý v roku 2001 položil Súdnemu dvoru v rámci toho istého sporu prejudiciálnu otázku, na ktorú Súdny dvor odpovedal v rozsudku
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Aký je rozsah právomocí vnútroštátnych orgánov ochrany hospodárskej súťaže v oblasti poľnohospodárstva? Táto otázka je v strede záujmu v tejto veci a poskytne Súdnemu dvoru príležitosť spresniť svoju judikatúru vychádzajúcu z rozsudku vo veci Milk Marque a National Farmers’ Union.(2) 2. Spoločnosti Compañía Española de Comercialización de Aceite SA (Cecasa), ktorá zastupuje významnú časť výroby olivového oleja v Španielsku, bolo španielskymi orgánmi o
MENU