Nájdené rozsudky pre výraz: akreditácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
30 dokumentov
359 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia sa má vykladať v tom zmysle, že kryty na viacpólové konektory určené na priemyselné použitie, o aké ide vo veci samej, spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle tohto ustanovenia a musí byť v dôsledku toho na nich pripevnené označenie CE, ak ich správne zabudovanie v súlade s účelom, na ktorý boli vyrobené, nemôže v žiadnom prípade porušiť ich súlad s požiadavkam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑132/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Köln (Nemecko) z 12. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 18. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main proti ILME GmbH, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits (spravodajca) a M. Berger, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: A.
Právna veta: 1) Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému ustanoveniu vnútroštátneho práva, o aké ide v konaní vo veci samej, ktoré vyžaduje, aby zariadenia vyššieho vzdelávania, na ktoré sa chcú zapísať študenti, ktorí žiadajú o regionálne štipendium financované najmä z Európskeho sociálneho fondu, preukázali desaťročnú prax, keď tieto zariadenia nie sú ani univerzitami uznanými vnútroštátnym právom, ani zariadeniami, ktoré majú akreditované magisterské vzdelávanie..........2) Z ustálenej judikatúry vyplýva, že slobodné poskytovanie služieb stanovené v článku 56 ZFEÚ vyžaduje nielen vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑523/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Taliansko) zo 17. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 19. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Dirextra Alta Formazione srl proti Regione Puglia, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: sudcovia G. Arestis, vykonávajúci funkciu predsedu siedmej komory, J.‑C. Bonichot (spravodajca) a A. Arabadžiev, generálny
Právna veta: 1. Článok 23 nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva, v spojení s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostrední ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑330/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gyulai közigazgatási és munkaügyi bíróság (Správny a pracovný súd v Gyule, Maďarsko) z 28. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 8. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Gergely Szemerey proti Miniszterelnökséget vezető miniszter, právna nástupkyňa Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory M. B
Právna veta: 1. Článok 3 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje na konania začaté vnútroštátnymi orgánmi voči príjemcom pomoci Únie po tom, ako vnútroštátny orgán zodpovedný za vyplácanie vývozných náhrad v rámci Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) konštatoval nezrovnalosti......................... 2. Premlčacia doba stanovená v článku 3 ods. 1 prvom pododseku nariadenia č. 2988/95 sa uplatní nielen v prípade konaní o nezrovnalostiach vedúcich k uložen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑341/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) zo 17. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 24. júna 2013, ktorý súvisí s konaním: Cruz & Companhia Lda proti Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiū
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 4. júla 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie“ Vo veci C‑393/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudici
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 4. júla 2019(*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 2005/29/ES – Nekalé obchodné praktiky – Pôsobnosť – Pojem ‚obchodné praktiky‘ – Smernica 2006/123/ES – Služby na vnútornom trhu – Trestné právo – Systémy udeľovania povolení – Vysokoškolské vzdelávanie – Diplom, ktorým sa udeľuje titul ‚magister‘ – Zákaz udeľovať určité tituly bez akreditácie“ Vo veci C‑393/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudici
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 26. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Článok 49 ZFEÚ – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 ods. 2 a 3 – Smernica 2005/36/ES – Články 13, 14, 50 a príloha VII – Sloboda usadiť sa – Uznávanie odborných kvalifikácií – Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovateľov odbornej prípravy mediátorov“ Vo veci C‑729/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná
Účastníci konania Vo veci C‑1/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalsko) z 15. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 3. januára 2012, ktorý súvisí s konaním: Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas proti Autoridade da Concorrência, za účasti: Ministério Público, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. 
Keywords 1. Poľnohospodárstvo – EPUZF – Zúčtovanie výdavkov [Nariadenie Rady č. 729/70, článok 5 ods. 2 písm. c), a nariadenie č. 1258/1999, článok 7 ods. 4 piaty pododsek; nariadenie Komisie č. 1663/95, zmenené a doplnené nariadením č. 2245/1999, článok 8 ods. 1 prvý a tretí pododsek] 2. Poľnohospodárstvo – EPUZF – Zúčtovanie výdavkov 3. Akty inštitúcií – Nariadenia – Nariadenie stanovujúce osobitné kontrolné opatrenia Summary 1. Tak podľa článku 5 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 729/70
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 22. septembra 2016 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Voľný pohyb tovaru – Článok 34 ZFEÚ – Množstevné obmedzenia dovozu – Opatrenia s rovnakým účinkom – Drahé kovy opuncované v tretej krajine v súlade s holandskou právnou úpravou – Dovoz do Českej republiky po prepustení do voľného obehu – Neuznávanie puncovej značky – Ochrana spotrebiteľa – Primeranosť – Prípustnosť“ Vo veci C‑525/14, ktorej predmetom je žaloba o 
MENU