Nájdené rozsudky pre výraz: akt príslušného orgánu, o ktorom je daná osoba upovedomená

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 štvrtý pododsek nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že premlčanie, ktoré stanovuje, sa vzťahuje nielen na konania o nezrovnalostiach vedúce k uloženiu správnych sankcií v zmysle článku 5 tohto nariadenia, ale aj na konania vedúce k prijatiu správnych opatrení v zmysle článku 4 uvedeného nariadenia.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑383/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil dʼÉtat (Francúzsko) z 28. mája 2014 a doručený Súdnemu dvoru 11. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) proti Sodiaal International SA, SÚDNY DVOR (šiesta komora) v zložení: predseda šiestej komory S. Rodin, sudcovia E. Levits (spravodajca) a M. Berger, generálna advokátka: E. 
Právna veta: 1. Nezrovnalosti týkajúce sa výpočtu množstiev cukru skladovaného výrobcom, ku ktorému došlo v rôznych hospodárskych rokoch a ktoré viedli k nesprávnemu uvedeniu týchto množstiev tým istým výrobcom, a teda k neoprávnenému vyplateniu súm z dôvodu náhrady skladovacích nákladov, v zásade predstavujú „opakovanú nezrovnalosť“ v zmysle článku 3 ods. 1 druhého pododseku nariadenia č. 2988/95........2. „Akt, ktorý sa týka vyšetrovania alebo právneho konania“ v zmysle tohto ustanovenia, musí dostatočne presne vymedziť činnosti, ktorých sa týkajú podozrenia z nezrovnalostí. Táto požiadavka presnosti vša ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑52/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein‑Westfalen (Nemecko) zo 17. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 4. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG proti Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), J. Malenovský,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Osoba, ktorá vyváža poľnohospodárske výrobky z Európskej únie a dostáva na základe toho vývozné náhrady, ktoré, ako vieme, majú kompenzovať cenové rozdiely medzi vnútorným trhom a svetovým trhom, musí nielen vrátiť neoprávnene získané čiastky, ale v prípade nezrovnalostí sú jej takisto uložené finančné sankcie. V tejto veci však nebol sankcionovaný vývozca samotný, ale iba medzinárodná spoločnosť špecializovaná na kontrolu a dohľad, ktorá mala osvedči
Keywords 1. Vlastné zdroje Európskej únie – Nariadenie o ochrane finančných záujmov Únie – Správne sankcie – Podmienky uplatňovania – Nemožnosť uloženia takýchto sankcií len na základe článkov 5 a 7 uvedeného nariadenia (Nariadenie Rady č. 2988/95, články 5 a 7) 2. Vlastné zdroje Európskej únie – Nariadenie o ochrane finančných záujmov Únie – Správne sankcie – Podmienky uplatňovania – Medzinárodná spoločnosť špecializovaná na kontrolu a dohľad, ktorá vydala nesprávne osvedčenia (Nariadenie Ra
Keywords 1. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Nariadenie o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – Konanie o nezrovnalostiach – Premlčacia doba (Nariadenie Rady č. 2988/95, článok 1 ods. 2, a článok 3 ods. 1 prvý pododsek) 2. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Nariadenie o ochrane finančných záujmov Spoločenstva – Konanie o nezrovnalostiach – Premlčacia doba (Nariadenie Rady č. 2988/95, článok 3 ods. 1 prvý a tretí pododsek) 3. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Naria
Účastníci konania Vo veci C‑564/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) z 21. októbra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 2. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung proti Pfeifer & Langen KG, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia K. Schiemann, L. Bay Larsen, C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, gene
Opinion of the Advocate-General 1. Tieto návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Bundesfinanzhof (spolkový finančný súd), Nemecko, sa týkajú výkladu nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev („nariadenie č. 2988/95“ alebo „nariadenie“).(2) Konkrétne sa týkajú tých ustanovení nariadenia, ktoré stanovujú premlčaciu dobu konaní o vymáhaní súm vyplatených ako vývozné náhrady, keď povinnosť vrátiť tieto sumy vznik
Opinion of the Advocate-General 1. Uznesením z 11. júla 2002 Berufungssenat I der Region Linz bei der Finanzlandesdirektion für Oberösterreich (odvolací senát I regiónu Linz pri finančnom riaditeľstve Horného Rakúska, ďalej len „Berufungssenat I“ alebo „odvolací senát“) požiadal formou niekoľkých prejudiciálnych otázok v súlade s článkom 234 ES Súdny dvor o výklad nariadenia Rady č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (ďalej len „nariadenie č. 2988/9
Opinion of the Advocate-General 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg, bol podaný v rámci sporu, ktorého účastníkmi sú Firma Ernst Kollmer Fleischimport und ‑export (ďalej len „Ernst Kollmer“) a Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (Hlavný colný úrad Hamburg‑Jonas, ďalej len „Hauptzollamt“), ktorý sa týka vývozov zásielok hovädzieho mäsa do Jordánska uskutočnených začiatkom deväťdesiatych rokov, ktoré boli opätovne vyvezené do Iraku v rozpore s embargom uvaleným na
MENU